Материјализација на духовите во Апсолутниот елемент Земја

Овие цртежи засновани на суптилното знаење покажуваат како дух (демон, ѓавол, негативна енергија, итн.) се материјализира претежно во Апсолутниот елемент Земја, видени преку медиумот на високо развиено шесто сетило. Изгледа темно и зазема форма на црни фреквенции, конци или дамки. Духовите како обичниот дух (Бот) и Црната Змија (Кала Наг) претежно се појавуваат во оваа форма, кога тие се материјализираат во не-специфична форма (на пример, како што е човечката) во Апсолутниот елемент Земја.