1-MKD-spiritual-vibrations

1. Вовед

Сите од нас имаат место што ние го нарекуваме дом. Видот на домот во кој живееме, може да биде многу различен врз основа на нашиот животен стил. Зависно од тоа каде живееме, како нашата куќа е изградена, како ја одржуваме итн., нашиот дом исто така може да даде различни духовни вибрации. Нашите духовни истражувања покажаа, дека подобрувањето на духовните вибрации во нашите домови, може да има многу позитивни ефекти како што се зголемена финансиска сигурност, подобрување на односите помеѓу оние што живеат во домот, повеќе среќа помеѓу жителите а помалку пречки за духовна пракса која се врши од страна на оние во домот. Во оваа статија ќе разбереме какво влијание имаат духовните вибрации на нашите домови.

2. Проучување на вибрациите во просториите

Во Духовното истражување, важност се дава повеќе во проучувањето на духовното царство. Преку оваа студија ние сме во состојба да се започне разбирање на вистинската причина и ефектот од било кое искуство. На пример преку духовните истражувања ние разбираме дека брачниот раздор може да биде предизвикан од нашите преминати предци

На ист начин, духовното истражување може да ни помогне да разбереме зошто некои видови на домови носат добро богатство и среќа, додека други предизвикуваат вознемиреност кај нивните жители. Студирањето на духовните вибрации во домовите, најпрво ни дозволува да разбереме некои основни концепти од науката на Васту шастра како што е објаснето во следниот дел.

2.1 Што е Васту Шастра?

Дефениција: Васту шастра е Ведска наука која ја објаснува разликата помеѓу пријатните и вознемирувачки фреквенции генерирани во просториите.

2.2. Што е Васту?

Васту (или просториите) се однесува на ограден простор со ѕидини од сите страни без оглед на тоа дали има покрив.

Секој таков ограден простор има центар на енергија, исто така познат како Божество на просториите. Неговата мисија е да снабдува енергија за било пријатен или вознемирувачки настан кој се случил таму.

2.3 Фреквенции во просториите

Со цел да се разбере разликата помеѓу пријатните и вознемирувачки фреквенции генерирани во просториите, најпрво да разбереме како се создаваат овие фреквенции.

Постојат три вида на фреквенции во празните простории:

 • Првиот вид се состои од фреквенции емитирани од земјината парцела врз која е изграден просторот (Се однесува на фигура А подолу).

 • Вториот тип се состои од 360 фреквенции кои патуваат хоризонтално до Земјиниот регион (Булока). Овие фреквенции поминуваат кружно преку просториите.

 • Третиот вид се состои од фреквенции на мисли од оние кои ги граделе просториите, од оние кои живеат во просториите, како и од оние кои ги посетуваат просториите.

Овие три вида на фреквенции меѓусебно делуваат и како резултат на тоа, целокупното движење на фреквенциите во просториите станува случајно. (Се однесува на слика Б погоре.)

Васту шастра ни помага да разбереме како да се избегне ефектот на некои од овие случајни вибрации.

3. Фактори кои влијаат на вибрациите во просторот

3.1 Фактори кои влијаат на вибрациите во просторот според Васту Шастра

Васту шастра советува, во многу детали за тоа како можеме да конструираме простории со цел да се избегнат вознемирувачките, а да се привлечат духовно позитивни вибрации. Подолу се дадени неколку примери од неговите упатства.

3.1.1 Вибрации од земјината парцела

При изборот на земјиште за простории, важно е да се провери каков вид на вибрации земјата привлекува. На пример:

 • Четириаголни или правоаголни парцели создаваат позитивни ефекти, додека другите форми на парцели може да имаат вознемирувачки ефекти.
 • Кога растојанието помеѓу северните и јужните граници, е поголемо од растојанието помеѓу источната и западната граница, земјината парцела дава смирувачки вибрации. Спротивниот размер дава вознемирувачки.

 • Кога предниот дел од парцелата е потесен отколку на задниот дел, земјата дава богатство и ментален мир на сопственикот. Кога предниот дел од земјината парцела е поширок од задниот дел, парцелата дава негативни вибрации кои го измачуваат сопственикот.

 • Една мала парцела на земјиште помеѓу две поголеми парцели предизвикува вознемиреност, бидејќи фреквенциите од поголемите парцели значително влијаат на помалата парцела.

Покрај тоа, Васту шастра обезбедува детали како нагорнината и удолнината влијаат на земјиштето, кои видови на околини се поволни или вознемирувачки, без разлика дали присуството на водата е во форма на реки, езера или рибарници, итн. На пример изградба на куќа во близина на гробишта или крематориум не се препорачува, бидејќи суптилните тела на преминатите предци  и негативните енергии (духови, демони, ѓаволи итн.) кои го посетуваат местото може да биде причина за вознемиреност.

3.1.2 Вибрации од актуелните простории

Според васту шастра духовните вибрации од актуелните простории зависат од повеќе фактори:

 • Материјалот кој што се користи во градежништвото на пример, камен и кал имаат поголем потенцијал да привлечат позитивни фреквенции отколку цементот.

 • Во која насока се поставени главната врата, кујната, тоалетот и друго.

 • Целта на просторијата на пример куќа, трговски центар, палата, храм итн.

3.1.3 Немири кои што ги чувствуваат оние кои што живеат во лошите простории

Неправилно изградените простории најверојатно ќе предизвикаат различни видови на вознемиреност кај жителите:

 • Физичките болести како што се болести на желудникот, ревматизам, парализа, итн.

 • Психолошки проблеми како што се анксиозност, депресија и сл.

 • Лоши ефекти врз фетусот.

 • Ако поставеноста на собите во просториите е погрешно тогаш може да се појават специфични видови на вознемиреност.

3.2 Фактори кои придонесуваат вибрации во просториите

Во еден поранешен напис за духовно прочистување на домот од духови, ние презентиравме колку секој од горенаведените фактори влијаат на целокупните вибрации во просториите.

MKD-factors-graph

Оваа поделба појаснува дека жителите и она што го прават во просториите ги утврдуваат вибрациите на просториите до многу поголем степен отколку физичките својства на земјиштето и објектите.

3.3 Духовни причини за фреквенциите во просториите

Генерално во денешно време во просториите преовладува Раѓа-Тама, формата на енергијата во нив е слична на енергијата на демоните, а не на Божествата.

Освен тоа, некои видови на простории привлекуваат негативни енергии (духови, демони, ѓаволи и сл.) Пример: Вознемирувачки фреквенции се почувствувани во болници, полициски станици, затвори, места каде се вршат негативни активности, места каде што се случиле убиства, гробиштата или крематориуми итн., бидејќи поединците на овие места се чувствуват несреќно или имаат лоши ставови.

Со вршењето на редовна духовна пракса според шестте основни принципи духовноста и водење живот на Сатвик начин, можно е да се привлечат позитивни фреквенции во просториите. Некои практични совети на оваа тема се предвидени во нашиот следен напис за оваа тема.

4. Заклучок – духовни вибрации во домот

Васту шастра ни дава многу корисни совети за избор на земјиште и архитектура за пријатен дом. Сепак важно е да се разбере дека природата на жителите во домот и активностите кои се случуваат во просториите во значајна мерка одредуваат што ќе доживееме во нив.