Основни принципи на духовната пракса

Како да обезбедиме брзо духовно напредување кон достигнување на Блаженство?

Брз духовен напредок може да се постигне со вршење на духовна пракса која е во согласност со основните принципи на Духовноста. Иако има многу разни видови на духовна пракса, тие се ефикасни само доколку се усогласени со основните принципи на духовноста. Ако тоа не е случај, постои опасност во нешто да вложиме многу енергија, а да не ги добиеме посакуваните резултати.

abc3

Шесте основни принципи се:

  1. Постојат толку патишта кон Бога колку има и луѓе
  2. Да се оди од мнозинство кон еден
  3. Напредување од материјалното (допирливото) кон суптилното (недопирливото)
  4. Вршење на духовна пракса која е во согласност со духовното ниво или духовниот капацитет

  5. Вршење на духовна пракса која одговара на времето во кое живееме
  6. Да се понуди на Бога во согласност со својот талент и капацитет