Што е биѓ-мантра?

Биѓ-мантра е семе на мантрите. Биѓ е семе од кое расте и се шири науката за мантрите. Енергијата на секоја мантра лежи во нејзиното биѓ (семе). Пеењето на мантра е ефикасно единствено кога е изберен соодветен биѓ. Биѓот го активира Божеството на мантрата.

Секоја биѓ-мантра во себе содржи сет на букви. Примери на биѓ-мантри се Ом, Аум, Крим и Клим.