1-SERB-what-is-healing (2)

1. Uvod u duhovno isceljivanje

Duhovno isceljivanje je termin poznat mnogima. Međutim, različiti ljudi pod tim podrazumevaju različite stvarii. U ovom članku ćemo definisati šta mislimo pod izrazom ‘duhovno isceljivanje’ i razmotrićemo principe koji stoje iza njegovog delovanja.

Sav smisao i perspektiva ovog članka su bazirani na svrsi života, koja primarno uključuje duhovni rast. Ovo znači da nam nije cilj da pomognemo drugima samo na fizičkom nivou već se fokusiramo na duhovni rast svakog pojedinca. Pa tako, što smo više usmereni na to da pomognemo osobi da raste duhovno kada praktikujemo duhovno isceljivanje, to je manji rizik da ćemo se udaljiti od svrhe života. Kada se duhovno isceljivanje radi imajući na umu ovaj viši smisao, onda se naša duhovna sposobnost da isceljujemo ne smanjuje.

2. Šta je duhovno isceljivanje ?

SSRF definiše „suptilni svet“ ili „suptilna dimenzija“ kao svet koji je izvan razumevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svet se odnosi na nevidljivi svet anđela, duhova, neba, itd. koji može da se opaža samo putem našeg šestog čula.

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci nam je pokazalo da do 80 % problema u životu osobe može da ima svoj koren u duhovnoj dimenziji. U delu Duhovni uzroci problema u životu smo predstavili različite aspekte kako duhovna dimenzija utiče na naše živote.

Kada je stvarni uzrok problema u duhovnoj dimenziji, na njega treba delovati nekom metodom koja je duhovno moćnija nego uzrok problema. Ovo se zove duhovno isceljivanje. Ono uključuje korišćenje duhovne energije da bi se prevazišao problem, kao što je uklanjanje ometanja prouzrokovanih negativnim energijama. Kada se osobe koje nisu izložene bilo kakvom ometanju negativne energije izlože duhovnoj isceliteljskoj energiji, one jednostavno imaju dobrobit od dodatne pozitivne energije.

2.1 Razlika između vidljivih simptoma i stvarnog uzroka problema

Važno je razdvojiti ‘simptome‘ prisutne kod osobe i njihov ‘osnovni korenski uzrok’. Ovo ćemo bolje razumeti pomoću sledećeg primera.

Negativne energije: U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci koristimo izraz ,,negativne energije” da bismo opisali sve tipove entiteta u duhovnoj dimenziji koji imaju nameru da nanesu zlo čovečanstvu, od običnog duha, pa do mantrika najvišeg nivoa. Ako uzmemo da je duhovna snaga običnog duha između jedne i deset jedinica, onda se snaga mantrika kreće od milijarde, pa skoro do beskonačnosti.

Džon je odlučio da baci kantu vode na pod u Džejninoj sobi kada ona nije tamo. Tada se sakrio da radosno gleda Džejninu reakciju kada se vrati. Kada je Džejn ušla u sobu i videla mokar pod, tražila je uzrok gore i dole, ali nije mogla da otkrije razlog što je voda na podu. Onda je otišla da obriše pod. Džon se zlobno osmehuje gledajući Džejninu nepriliku. On je uživao u njenom neznanju o stvarnom uzroku problema – koji naravno, nije ništa drugo do on sam.

Ovo je tipična analogija kako duhovni uzrok, kao što je ometanje negativne energije simbolizovan Džonom), može prouzrokovati problem u životu, npr. obolenje srca (simbolizovano vodom na podu). Zbog činjenice da nemamo razvijenu sposobnost opažanja šestim čulom da bismo mogli da vidimo ili primetimo duha, naša potraga za uzrokom bola u grudima ostaće nam nerazjašnjena. Nažalost, istraga je ograničena samo na fizičku ili psihološku dimenziju.

2.2 Šta duhovno isceljivanje može da isceljuje?

Na prethodnom primeru, sada možemo videti da bolest srca u stvari može imati duhovni uzrok. Kada se medicinski problem (koji proizlazi iz duhovnog uzroka) tretira medicinskim ili hiruškim metodama može jedino da ublaži štetu nastalu kao posledicu delovanja duhovnog uzroka. Tako tretiranjem obolenja srca hirurgijom ili medicinskim metodama, medicinska nauka može u najboljem slučaju da donese izlečenje simptoma. Obolenje se međutim ponovo javlja, jer je stvarni uzrok, npr. duh ili negativna energija, još uvek aktivan i njime se nismo bavili.

Duhovno isceljivanje se odnosi na postavljanje dijagnoze i uklanjanje duhovnog stvarnog uzroka problema, koji je u prethodnom primeru sa obolenjem srca duh. U našem prethodnom primeru, stvar je u tome da treba da pronađemo Džona i da ga sprečimo da prospe još vode. Ono se može koristiti i za prevenciju potencijalnog problema da se ne bi ni desio.

Napredne mere duhovnog isceljivanja imaju potencijal da ponište fizičko oštećenje. Međutim, u većini slučajeva se savetuje da se koriste fizičke mere (kao medicinski tretman) da se otkloni fizičko oštećenje. Razlog za ovo je što je duhovna energija neprocenjiva jer ju je jako teško steći u poređenju sa bilo kojim fizičkim trudom kao što je medicinski tretman. Pokušaj da se isceli bolest korišćenjem duhovnih sredstava bi zahtevao puno neprocenjive duhovne energije. Isti rezultat može da se postigne sa komparativno manjim ulaganjem kada se njime bavimo na fizičkom nivou.

Iz ovog razloga Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) naglašava da za tretiranje problema treba da koristimo odgovarajući nivo energije. Tako na primer, ako osoba ima ekcem zbog stvarno duhovnog uzroka, ovaj uzrok treba da bude tretiran na sva tri nivoa :

  • Na fizičkom nivou – lekovima
  • Na psihološkom nivou – ako postoji depresija zbog ekcema
  • Na duhovnom nivou – duhovni uzrok može biti otklonjen duhovnim merama