Različite boje lišća na drvetu manga

1. Uvod u fenomen mango drveta sa različitom bojom listova

Da li biste očekivali da polovina drveta bude svetlo zelena, a druga strana tamno zelena? Mogu li se dva dela jednog drveta ponašati potpuno drugačije i istovremeno biti u oštroj suprotnosti jedan naspram drugoga?

Verovatno bi vaš odgovor bio ne.

Međutim, u aprilu – maju 2019. godine to je upravo ono što se desilo u slučaju stabla manga neposredno ispred kapije Centra za duhovno istraživanje i Ašrama u Goi, u Indiji. Zanimljivo je da je strana okrenuta prema Ašramu imala sveže zeleno lišće, dok je druga strana imala tamno zeleno lišće.

Gledajući na drvo manga sa balkona Ašrama, razlika između dve strane drveta bila je tako očigledna i intrigantna da je tim za duhovno istraživanje odlučio da istraži razlog ovog fenomena. Nalazi istraživanja su predstavljeni u ovom članku zajedno sa fotografijama stabla manga (u svakoj fazi), koje pokazuju jasnu razliku između obe strane drveta.

2. Redosled događaja

Dana 18. aprila 2019. godine, listovi na drvetu manga pored Centra za duhovno istraživanje i Ašrama u Goi, u Indiji, postali su crvenkasto smeđi.

Opadanje starih listova i rast novih je normalan deo ciklusa mango biljke. Pojava crvenkasto-smeđih listova označava rast novih listova.

Kasnije, 23. aprila 2019. godine, lišće na polovini mango drveta prema Centru za duhovno istraživanje i Ašramu postalo je svetlo zeleno (prikazano dole). U međuvremenu, lišće na drugoj strani drveta je i dalje bilo tamno zeleno. Iako je drvo jedno, njegove dve polovine su se ponašale drugačije.

3. Analiza različitih boja lišća manga

Postoje neki potencijalni fizički uzroci za takvu pojavu kao što su ekstremni vremenski uslovi, previše kompaktna zemlja, izloženost hemikalijama, slabo upijanje vode iz korena i vrsta gljivice poznate kao verticilium vilt, ali prema našem saznanju, nijedan od ovih potencijalnih uzroka nije bio prisutan. Nakon što su eliminisali moguće fizičke razloge, istraživački tim je sproveo duhovno istraživanje da bi razumeo uzrok fenomena.

U analiziranju lišća drveta manga, tim za duhovno istraživanje koristio je skener aure i energije poznat kao Univerzalni skenera aure (UTS), uporedo sa šestim čulom svojih tragalaca.

3.1 Očitavanja korišćenjem Univerzalnog termo skenera

Analizirana su četiri seta listova, a njihovi detalji su dati u nastavku.

1.Sa mango drveta ispred Ašrama (vidi sliku ispod) :

1A. Tamno zeleni stari listovi (koji su bili na suprotnoj strani od Ašrama)

1B. Sveži zeleni listovi (koji su bili prema Ašramu)

Pored toga, odabrali smo i lišće sa drugog drveta manga nekoliko kilometara od Ašrama da bismo uporedili sa gore navedenim uzorcima.

2. Nasumično odabrano drvo manga koje se nalazilo nekoliko kilometara od Ašrama.

2A. Stariji tamno zeleni listovi

2B. Sveži zeleni listovi

Oba uzorka lišća 2A i 2B su sa istog drveta.

Univerzalni termo skener (UTS), poznat i kao univerzalni skener aure – UAS, korišćen je za očitavanje listova. UTS je instrument koji je razvio Dr Manem Murti (bivši nuklearni naučnik) i koristi se za merenje suptilne energije (pozitivne i negativne) i aure oko bilo kog predmeta (živog ili neživog). UTS očitavanja daju podatke o negativnoj auri, pozitivnoj auri i izmerenoj auri oko predmeta koji se meri. Molimo vas da pogledate članak – Metodologija očitavanja UTS-a (uskoro) da biste saznali više o tome kako se očitavanja UTS sprovode i šta ona znače.

Postoje 4 vrste UTS očitavanja koja su opisana u tabeli ispod :

Tip očitavanja UTS-a Opis
IR i UV Dva tipa očitavanja negativne energije označena su IR (infracrvenim) i UV (ultraljubičastim).

IR označava slabiji oblik negativnih vibracija, dok UV označava intenzivniji oblik negativnih vibracija.

PA Označava pozitivnu auru
MA Označava ukupnu izmerenu auru specifičnu za subjekat koji se meri

Istraživački tim u velikoj meri koristi ovaj instrument, tj. napravljeno je oko 10.000 očitavanja predmeta tokom petogodišnjeg perioda, i primećeno je da je UTS prilično tačan i potvrđuje očitavanja dobijena kroz šesto čulo.

U sledećoj tabeli, navedena su očitavanja 4 uzorka listova dobijena putem UTS-a.

Napomene :

  1. Kraci UTS-a moraju da se otvore do 180° da bi se izmerila udaljenost bilo koje aure. Pošto se u ovom slučaju kraci otvaraju samo na 60° – nije zabeležena negativna UV aura u metrima, međutim to ipak ukazuje na neke nivoe UV negativnosti. Otuda je prikazan ugao kada se otvaraju UTS kraci, tj. 60° (pri merenju „Negativnog UV kriterijuma tipa 2“).

Ključna zapažanja

  • Iz gornjeg grafikona, može se primetiti da je sveže zeleno lišće sa strane drveta manga okrenute prema Ašramu imalo izuzetno visoku pozitivnu auru (6,23 m) u poređenju sa normalnim drvetom manga nekoliko kilometara od Ašrama. Čak i izmerena veličina aure od 9,81 metara izuzetno je visoka i ukazuje na to da lišće ima visok nivo pozitivne energije.
  • Tamno zeleno lišće s druge strane istog drveta manga (tj. koje je okrenuto od Ašrama) beležilo je negativna očitavanja. Od 4 uzorka, to je bio jedini koji je beležio negativna očitavanja.

To navodi na pitanje zašto su očitavanja na strani drveta manga prema Ašramu bila tako pozitivna, dok su očitavanja sa druge strane drveta bila negativna.

Dok očitavanja sa skenera aure i energije kao što je UTS mogu dati indikaciju o tome šta se dešava na duhovnom nivou, ona ne mogu dati konačne odgovore na to. Da bi se dobili ti odgovori, potrebno je pribeći sticanju znanja putem naprednog šestog čula. Neki članovi tima za duhovno istraživanje imaju pristup takvom naprednom šestom čulu, a dobijeni odgovori dati su u nastavku.

3.2. Nalazi i analiza dobijeni razvijenim šestim čulom

Mnogi eksperimenti (sprovedeni pomoću skenera aure i energije i razvijenog šestog čula) pokazali su da Centar za duhovno istraživanje i Ašram imaju izuzetno visoke nivoe pozitivne energije. Na primer, od preko 650 uzoraka zemlje i vode prikupljenih širom sveta (do juna 2019.), uzorci Ašrama su bili najpozitivniji i dominirali su na listi 10 najboljih uzoraka zemlje i vode širom sveta.

Razlog za to su prvenstveno mnogi Sveci i tragaoci koji žive u njegovim prostorijama i praktikuju duhovnost prema univerzalnim principima. Ašram je postao svetionik za širenje Duhovnosti širom sveta i kao rezultat privlači i emituje Božansku energiju i Božansku svesnost (Čaitaniju). Temeljni duhovni rad i istraživanja koja se ovde odvijaju otvaraju put za uspostavljanje „Nove ere duhovnog buđenja” koja će započeti 2024. godine.

Sve u blizini Ašrama je dotaknuto ovom duhovnom pozitivnošću. Mango stabla u poređenju sa drugim vrstama drveća imaju veću sposobnost upijanja pozitivne energije. Drvo manga ispred Ašrama nije izuzetak. Zbog izloženosti visokim nivoima pozitivne energije iz Ašrama, lišće je postalo svetlo i sveže zeleno. Ovo obilje pozitivne energije iz Ašrama koje je drvo manga uspelo da upije, takođe je bilo razlog za veoma pozitivna očitavanja koja je zabeležio UTS.

Druga polovina drveta okrenuta od Ašrama imala je staro tamno lišće za koje je UTS zabeležio da sadrži negativne vibracije. Zašto je to tako?

Od 1999 do 2023. godine, svet je usred sve intenzivnije suptilne bitke između snaga dobra i zla. Negativne energije višeg nivoa povećavaju duhovnu nečistoću (Rađa-Tamu) u okruženju. Ašram je stalno na meti negativnih energija višeg nivoa, koje pokušavaju da ometaju širenje Duhovnosti. Drvo manga je osetljivo na takve promene i na njega negativno utiče abnormalno veliko povećanje duhovne nečistoće (Rađa-Tame) u okruženju. Kao rezultat toga, strana drveta koja je okrenuta od Ašrama podlegla je takvim negativnim suptilnim napadima, a lišće mu je postalo tamno i beživotno. Ovaj negativni napad uhvaćen je na UTS-u kroz negativna očitavanja sa listova okrenutih nasuprot Ašramu.

Fenomen dve strane mango drveta koje se ponašaju drugačije je mikrokosmos veće suptilne bitke koja nastaje u duhovnoj dimenziji i na Zemlji. Dok je drvo napadnuto negativnim energijama, napad je bio ograničen na samo polovinu drveta. Druga polovina je bila zaštićena zbog izloženosti visoko pozitivnim vibracijama kojima Ašram zrači.

3.3. Suptilna slika mango drveta

Jedan način primanja Božanskog znanja je u vizuelnom formatu. Tragaoci koji primaju znanje na taj način poznati su kao umetnici suptilnih crteža i vizuelno mogu da opažaju suptilni proces tokom eksperimenta ili situacije i crtaju ono što vide i osećaju. Ovi crteži su slični duhovnim rendgenskim snimcima i pružaju prosečnoj osobi nenadmašan vizuelni uvid u duhovnu dimenziju.

Gospođa Joja Vale, umetnica suptilnih crteža, tragateljka je koja prima Božansko znanje u vizuelnom formatu. Njena suptilna analiza onoga što se događa sa drvetom ašramskog manga u suptilnoj dimenziji je predstavljena na suptilnoj slici u nastavku.

Strana mango drveta koja je okrenuta prema Ašramu izložena je veoma pozitivnim vibracijama, a to je vidljivo iz suptilne slike.

S druge strane, strana drveta manga koja je okrenuta od Ašrama izložena je stalnom toku ometajuće energije i ovaj proces je prikazan u nastavku.

4. Zaključne napomene i misli

Za trenirano oko, Ašram ima nivoe pozitivnosti koje je teško naći bilo gde u svetu. Zato, kada Sveci posete Centar za duhovno istraživanje i Ašram, kažu da je to tirtstan (sveto mesto dostojno hodočašća). Drvo manga ispred Ašrama je živi primer kako priroda (flora i fauna) može prepoznati duhovnu pozitivnost i reagovati na nju procvatom. Nažalost, ljudima danas nedostaje ta sposobnost da prepoznaju duhovnu pozitivnost i zbog toga mnogi prolaznici ne bi ni pogledali u pravcu Ašrama. Postavlja se pitanje – ako biljke mogu razumeti duhovnu pozitivnost, zašto onda ljudi ne mogu?

Sprovođenjem redovne duhovne prakse, svako može razviti sposobnost da oseća dominantne suptilne vibracije na mestu – dobrom, neutralnom ili lošem. To je važna sposobnost koju treba razviti i posedovati jer upozorava i štiti od odlaska na mesta sa negativnim vibracijama, bez obzira na to koliko su vizuelno atraktivna. S druge strane, takva sposobnost omogućava da se shvati istinska vrednost mesta kao što su Centar za duhovno istraživanje i Ašram, u Goi, u Indiji, i stoga, ona postaje važan prvi korak ka dobijanju ogromne koristi od takvih mesta.