Преку истражувањето засновано на духовната наука откривме дека следните фактори придонесуваат двајца луѓе да имаат компатибилен однос. Ги поделивме овие фактори во зависност од тоа дали паровите се активни трагачи по Вистината или не.

Фактори кои влијаат на усогласеноста Трагачи Не-трагачи
Физички 1
5%
5%
Психолошки
8%
8%
       Праведност и неправедност
2%
2%
       Карактеристики на     темпераментот
2%
2%
       Дефекти на личноста
2%
2%
       Его 2
2%
2%
Интелектуални
2%
2%
Духовни
85%
85%
       Разлики во духовните нивоа
5%
0%
       Пат на духовната пракса
10%
0%
       Насоченост на индивидуалната духовна пракса кај едниот, додека другиот се концентрира на духовната пракса за доброто на општеството
8%
0%
      Желба за духовен раст
2%
0%
      Напади од негативните енергии
10%
5%
      Суптилните тела на преминатите предци
10%
10%
      Судбината и сметката на земање и давање
30%
50%
      Останато (место, област)
10%
20%
Вкупно
100%
100%

Објаснување: (Според црвените броеви во табелата погоре)

1. Под ’физички’ фактори не се подразбира само физичкиот изглед на двојката/лицата за кои се зборува, туку тие ги вклучуваат и физичките проблеми како што се далечината која го разделува парот, болест, разлики во сексуалните желби или определувања итн. кои можат да влијаат на усогласеноста.Објаснување (според црвените броеви во табелата погоре):

2. Иако егото придонесува само 2%, треба да имаме во предвид дека многу различности претставуваат во суштина манифестација на егото и се причина за не-компатибилноста.

Причините за кои бракот е успешен или не, се исто така очигледни од оваа табела. Како што гледаме, усогласеноста помеѓу двајца луѓе првенствено зависи од факторите кои се надвор од разбирањето на нашите пет сетила, умот и интелектот, те. зависат од духовните фактори, посебно од сметката на земање и давање помеѓу нив. Физичкиот изглед и добрата психолошка компатибилност учествуваат само 13% во вкупната усогласеност на двајца луѓе.