Материјализациија на духовите во Апсолутниот елемент Оган

Овие се цртежи засновани на суптилното знаење кои покажуваат како дух (демон, ѓавол, негативна енергија, итн.) претежно се материјализираат во Апсолутниот елемент Оган и како изгледаат кога се гледаат преку медиумот на високо развиено шесто сетило. Изгледот им е сјаен (светлечки) и заземаат форма на светлечки (сјајни) дамки, пламен, ѕвезди, дамки со светлечка рамка или искри во кружни движења, итн. Тие обично се појавуваат како сјајни траги на некои фотографии.