Суптилен цртеж на Неговата Светост Др. Атавле

Неговата Светост Др. Ѓајант Атавле е ученик на Неговата Светост Бактараѓ Махараѓ со чиј благослов е основана Фондацијата за истражување заснована на духовната наука (SSRF). Тој го води духовно истражувачкиот тим на SSRF. Како резултат на информацијата (добиена преку духовно истражување) која е објавена на веб-сајтот на SSRF, на многу луѓе низ целиот свет им се помогна да ја разберат суптилната димензија и како влијае на нашите животи.

Подолу покажавме цртеж заснован на суптилното-знаење на разни духовни вибрации кои се емитуваа од Н. С. Др. Атавле. Цртежот заснован на суптилното знаење го нацрта Г-ѓа Јоја Вале, трагач од SSRF со развиено шесто сетило на визија. Цртежот заснован на суптилното знаење го провери и потврди Н. С. Др. Атавле.

Следува објаснување на разните духовни вибрации кои се емитуваат од Н. С. Др. Атавле како што се гледа во цртежот заснован на суптилното знаење. Цртежот заснован на духовното знаење е доста детален и сложен и треба да се чита во редослед на нумерирањето, за да се разбере како суптилниот уметник г-ѓа Јоја Вале го видела.

1

Создавање на прстен од Божествениот Принцип1 на челната чакра (Ајна-чакра)

1A

Создавање на прстен од Божествениот Принцип на срцевата чакра (Анахата-чакра)

2

Создавање и активирање прстен на Блаженство (Ананд)

2A

Создавање и активирање прстен на Врховно Блаженство (Парамананд)

Создавање прстен на Блаженство

Создавање прстен на Врховно Блаженство

Емисија на честички од Блаженство

3

Активирање прстен од не-манифестирана (ниргун) Божествена свесност (Чаитанија)

3A

Емисија на честички од не-манифестирана Божествена свесност

4

Активирање прстен на безусловна или љубов без очекувања (Прити)

4A

Ширење на прстенот на безусловна или љубов без очекувања

Емисија на проток на безусловна или љубов без очекувања

Емисија на честички на безусловна или љубов без очекувања

5.

Привлекување на протокот на Гуру принципот

5A

Создавање прстен на Гуру принципот

Емисија на проток од Гуру приципот кон трагачите

Емисија на честички од Знаењето од Гуру принципот кон трагачите

Создавање и активирање прстен на Гуру принципот

6.

Привлекување на протокот на Гуру принципот

6A

Активирање прстен на Гуру принципот

7

Привлекување проток на заедница (комуникација) со Бога

7A

Создавање и активирање прстен на Божествена заедница (жолтиот прстен е оној кој е потребен за добивање соодветно Знаење за доброто на општеството, додека синиот е Неговата индивидуална заедница со Бога.)

8

Создавање прстен на Милоста на Гуруто (Гурукрупа)

8A

Емисија на проток од Милоста на Гуруто

9

Привлекување на протокот од Милоста на Гуруто

10

Активирање прстен на решителност (санкалп)

Фусноти:

1. Го употребивме зборот “Божествен Принцип” да ги претставиме вибрациите или енергијата коишто се однесуваат на Бога.