Материјализација на духовите во Апсолутниот елемент Воздух

Овие цртежи засновани на суптилното знаење, прикажуваат како некој вид на дух (негативна енергија), се материјализира во елемнтот на Апсолутниот Воздух, кога се гледа по пат на високо развиено шесто сетило. Неговата впечатлива карактеристика е тоа што тече во сите правци. Суптилните мантрици се појавуваат во оваа форма кога се материјализираат во не-специфична форма (на пример, како човечката) во Апсолутниот елемент Воздух.