Што се Апсолутни Космички елементи?

Според Духовната наука сето создание е составено од пет Апсолутни Космички Елементи или Апсолутни Космички Принципи (Панча-татва).

Тие се:

  1. Апсолутниот елемент Земја или Апсолутниот принцип Земја (Прутви-татва).
  2. Апослутниот елемент Вода или Апсолутниот принцип Вода (Апа-татва).
  3. Апсолутниот елемент Оган или Апсолутниот принцип Оган (Теѓ-татва).
  4. Апосултниот елемент Воздух или Апсoлутниот принцип Воздух (Вају-татва).
  5. Апсолутниот елемент Етер или Апсолутниот принцип Етер (Акаш-татва).