Методологија на истражувањата засновани на духовната наука