Tổ tiên đã khuất nào cần được giúp đỡ?

Sau đây là bảng liệu cung cấp thông tin về khoảng tần số (phân tích) dân số thế giới theo trình độ tâm linh. Nó dựa trên thông tin được truy cập từ Trí Tuệ của Vũ Trụ vào năm 2013.

Trình độ tâm linh của dân số thế giới vào năm 2013

Trình độ tâm linh % của dân số thế giới Số người1
20-29% 63% 4,46  tỷ
30-39% 33% 2,34  tỷ
40-49% 4% 283  triệu
50-59% Không đáng kể 15,000
60-69% Không đáng kể 5,000
70-79%2 Không đáng kể 100
80-89% Không đáng kể 20
89-90% Không đáng kể 10

1. Dựa theo thống kê dân số thế giới từ census.gov vào ngày 16 tháng 5 năm 2013 thì chúng ta có 7.086 tỷ người

2. Trình độ tâm linh của 70% và cao hơn đồng nghĩa với việc đã đạt được Thánh quả

Nguồn: Nghiên cứu tâm linh được thực hiện bởi Viện Nghiên Cứu Khoa Học về Tâm Linh

Xin đọc thêm bài viết về, ‘Cái gì là trình độ tâm linh?

Như chúng ta đã thấy, tình hình chung của nhân loại hiện nay có đến 50% của dân số thế giới ở trong thể loại 20-30% của trình độ tâm linh. Những người thấp hơn trình độ tâm linh 30%, bởi do không có tu tập nên có rất thấp sự tinh khiết của tâm linh hay năng lực tâm linh. Một khi một người như thế lìa trần, điều duy nhất có tầm ảnh hưởng ở thế giới bên kia chính là trình độ tâm linh hay mức độ thuần khiết của tâm linh hay chủng tử thanh tịnh (sāttviktā) của vi thể (hay thân vô hình). Không giống như ở cõi Trần trên Trái đất (Bhūlok), thân vật chất (thể xác) và các khía cạnh trần tục khác nhau như tiền tài, danh lợi, sự nghiệp, thế lực v.v. hoàn toàn không có nghĩa lý gì trong thế giới tâm linh hay cõi vô hình.

Tổ tiên đã khuất nào cần được giúp đỡ?

Các vong linh (vi thể) của những người từ 20-30% của trình độ tâm linh thì nặng hơn như được mô tả ở biểu đồ trên. Sự nặng nề chủ yếu được gây ra do những ác nghiệp huân tập từ cuộc sống của họ trên Trần thế, những ràng buộc phức tạp với thế gian và việc thiếu sự tu tập phù hợp với sáu nguyên tắc cơ bản của tu hành.

Các vong linh tổ tiên cần sự trợ giúp dựa theo trình độ tâm linh

20 – 30 % Cần được giúp tối đa
30 – 50 % Cần được giúp tương đối
50 %+ Không cần giúp đỡ

Do sự nặng nề về tâm linh này, các vong linh không thể di chuyển lên các vùng cực dương vi tế cao hơn của Vũ Trụ và do đó bị giáng xuống các cõi vi tế thấp hơn như cõi Trung Ấm (Bhuvarlok) và Địa ngục (Pātāl). Ở đây họ trải nghiệm đầy đủ mức độ đau đớn hay khổ đau tùy theo nghiệp quả. Trong hầu hết các trường hợp, ác nghiệp (tội lỗi) vượt xa thiện nghiệp (phước đức) ở những người ở trình độ tâm linh từ 20-30%. Do đó, họ chủ yếu trải qua đau đớn và thống khổ ở những cõi này. Cùng với đó, những tà ma mạnh hơn (ma, quỷ, thế lực tà ma, v.v.) tấn công và điều khiển họ. Những tổ tiên này cần sự giúp đỡ của chúng ta nhiều nhất ở phương diện tâm linh. Chúng tôi đã xác định những phương pháp tâm linh chúng ta có thể làm để giúp đỡ họ trong chuỗi các bài viết.

Những vong linh tổ tiên từ 30-50% của trình độ tâm linh cần ít hơn sự giúp đỡ của chúng ta. Các vong linh vượt qua mức 50% của trình độ tâm linh không còn cần thêm sự trợ giúp nào của con cháu ở thế giới bên kia. Đây cũng là một trong những lý do chủ yếu mà khi đạt đến 50% của trình độ tâm linh thì chính là một cột mốc quan trọng mà chúng ta cần phấn đấu để đạt được.

Lưu ý: Để tải về đoạn audio này, xin hãy nhấn vào
phần hình trên và nhấn “lưu về/ lưu về ở dạng”