Những con đường khác nhau đưa tới Thượng đế thì cũng nhiều như số người

Khi thực tập tâm linh, chúng ta cần nhớ một điều quan trọng là mỗi cá nhân chúng ta đều khác nhau và vì thế những gì hữu dụng đối với một người có thể là vô dụng đối với người khác. Khi leo núi mỗi người leo sẽ đều nghĩ rằng con đường mình đang đi là con đường duy nhất nhưng khi người đó lên tới đỉnh, anh ta mới nhận ra rằng có vô số những con đường khác nhau đưa tới đích. Tương tự, những con đường khác nhau đưa tới Thượng đế thì cũng nhiều như số người vậy.

Nếu năm bệnh nhân đến tìm một vị bác sĩ và mỗi người trong số họ mắc một bệnh khác nhau, thì việc kê cho cả năm bệnh nhân cùng một loại thuốc sẽ không thể giúp họ khỏi bệnh. Cũng như vậy, mỗi chúng ta đều khác biệt nên một phương pháp thực tập tâm linh sẽ không thể thích hợp cho tất cả một người. Trong tâm linh, mỗi chúng ta đều là độc nhất vô nhị dựa vào những yếu tố sau.

  • Kết cấu của ba thành phần vi tế cơ bản (triguṇās) nghĩa là bản chất họ là sāttvik, rājasik or tāmasik. 

  • Ngũ đại (Panchatattva) hay Địa đại (Pruthvitattva), Thủy đại (Āpatattva), Hỏa đại (Tējtattva), Phong đại (Vāyutattva) và Không đại (Ākāshtattva)

  • Mức độ hoàn thiện các phương diện thực tập tâm linh khác nhau trong các kiếp trước.

  • Sự tích lũy nghiệp khác nhau định mệnh và hành động có chủ ý.

  • Một người cũng có thể chọn một con đường nhất định tùy thuộc vào tính khí của họ.