Cái gì là các Nguyên Tố Tuyệt Đối của Vũ Trụ?

Dựa theo khoa học về tâm linh vạn vật được hình thành từ năm Nguyên Tố Tuyệt Đối hay Nguyên Lý Tuyệt Đối (Panchatattva).

Chúng là :

  1. Nguyên Tố ĐấtTuyệt Đối hay Nguyên Lý Đất Tuyệt Đối (Pruthvītattva).
  2. Nguyên Tố Nước Tuyệt Đối hay Nguyên Lý NướcTuyệt Đối (Āpatattva).
  3. Nguyên Tố Lửa Tuyệt Đối hay Nguyên Lý LửaTuyệt Đối (Tējtattva).
  4. Nguyên Tố Gió Tuyệt Đối hay Nguyên Lý Gió Tuyệt Đối (Vāyutattva).
  5. Nguyên Tố Hư Không Tuyệt Đối hay Nguyên Lý Hư Không Tuyệt Đối (Ākāshtattva).