Informacije o univerzalnom skeneru aure (UAS)

Informacije o univerzalnom skeneru aure (UAS)

Napomena : Unverzalni skener aure (UAS) se nekada zvao Univerzalni termo skener (UTS). Proizvođač je ime skenera promenio i sada se zove UAS.

1. Uvod o univerzalnom skeneru aure

Modernoj nauci su poznate grube ili fizičke osobine živih bića ili objekata. Međutim, po duhovnoj nauci, postoje suptilne vibracije povezane sa svakim živim bićem ili objektom koje mogu da se opaze kroz šesto čulo. Do nedavno, nije postojao drugi način da se opaze ove suptilne vibracije. Međutim, uz nedavna poboljšanja u tehnologiji, razvijeni su skeneri aure i suptilne energije tako da je sada moguće kvantitativno merenje duhovnih vibracija.

Univerzalni skener aure ili UAS je jedan takav uređaj koji je razvio Dr Manem Murti, bivši nuklearni naučnik. Patentirao je tehnologiju koja meri suptilnu energiju po određenim parametrima objašnjenim u nastavku. Tokom šestogodišnjeg perioda (2014 – 2019), istraživački timovi Maharši univerziteta za duhovnost (MAV) i SSRF-a su sproveli preko 10.000 očitavanja ovim uređajem. Otkriveno je da je uređaj veoma pouzdan u preciznom očitavanju aure i suptilne energije bilo kog objekta.

2. Principi po kojima UAS funkcioniše

Na duhovnom nivou, svaki objekat emituje suptilne vibracije. Suptilne vibracije oko objekta se sastoje od tri osnovne suptilne komponente, satva, rađa i tama. Satva označava duhovnu čistotu dok tama označava duhovnu nečistotu. Rađa obezbeđuje impuls bilo satva ili tama komponenti. UAS ima sposobnost da očita vibracije povezane sa osnovnim suptilnim komponentama u elektromagnetnom spektru.

Za bilo koji objekat, UAS uzima 4 vrste očitavanja :

 1. Negativno IR (infracrveno)
 2. Negativno UV (ultraljubičasto)
 3. Pozitivna aura
 4. Izmerena aura

Negativna IR i UV očitavanja odgovaraju duhovnoj negativnosti, dok očitavanja pozitivne aure odgovaraju duhovnoj pozitivnosti. UV očitavanje označava intenzivniji oblik negativnosti nego IR očitavanje.

Kada je reč o duhovno negativnim IR i UV očitavanjima, ovaj instrument može da prikupi ove suptilne ometajuće vibracije u elektromagnetnom spektru koje se odnose na infracrvenu (IR) i ultraljubičastu (UV) svetlost. Instrument poseduje tehnologiju koja može da prikupi ometajuće vibracije u IR i UV spektru, koje je pronalazač označio sa Negativnim IR i Negativnim UV. Uzorci koji su umetnuti u UAS i koji mu omogućavaju da detektuje pozitivne vibracije, su generički uzorci koje je obezbedio proizvođač. Ovi uzorci, zajedno sa elektronskim senzorima (antenama) uklopljenim u krakove UAS skenera, pomažu da se detektuju suptilne vibracije.

Aura je, jednostavno rečeno, energetsko polje objekta. UAS prikuplja snagu ovog energetskog polja i označava kao izmerenu auru specifičnog objekta. Očitavanje izmerene aure može da označava pozitivnost ili negativnost u zavisnosti od dominantnih vibracija subjekta. Na primer, ako subjekat ima dominantne pozitivne vibracije, onda očitavanje izmerene aure označava pozitivnost, dok ako subjekat primarno emituje negativne vibracije, očitavanje izmerene aure će biti indikator negativnosti.

Napomena : Kada se meri bilo koji objekat pomoću UAS-a, svaki ima izmerenu auru, ali neće svaki imati IR, UV ili očitavanje pozitivne aure.

U slučaju očitavanja izmerene aure, koristi se uzorak (jedinstven subjektu) i ubaci u UAS da bi se uzelo očitavanje. U slučaju da je subjekt osoba, uzorak može biti pljuvačka ili uzorak kose; u slučaju da je biljka, to mogu biti listovi, ili u slučaju predmeta, to može biti njegov deo ili bris uzet sa površine objekta.

3. Očitavanje pomoću UAS-a i tumačenje

UAS ima dva kraka koja se otvaraju kada se vrši očitavanje. Oni mogu maksimalno da se otvore do 180°. Kada se vrši očitavanje, operator UAS-a drži UAS ispred subjekta. Ako se kraci otvore do punih 180°, moguće je izmeriti dužinu aure i da bi to uradio, operator počinje polako da korača unazad. Razdaljina na kojoj kraci počinju da se zatvaraju označava dužinu aure tog određenog očitavanja (videti ispod). Na primer, ako se vrši IR očitavanje subjekta, ukoliko se kraci otvore do 180° i počinju da se zatvaraju kada operator zakorači 1,24 metra unazad od subjekta, IR očitavanje bi bilo 1,24 metra.

Informacije o univerzalnom skeneru aure (UAS)

Ako se kraci ne otvore do punih 180°, ali se ipak otvore, to može da označava prisustvo određene količine vibracija, ali obim aure ne može da se izmeri. Uzmimo primer IR očitavanja, ako se kraci otvore do 45°, to može da označava određeni nivo negativnosti, ali obim IR aure ne može da se izmeri. Kraci UAS-a mogu da se ne otvore do punih 180° u slučaju IR, UV i očitavanja pozitivne energije. Međutim, pošto se svakom subjektu može izmeriti aura, kraci UAS-a se uvek otvore do 180° kada se uzme ovo očitavanje.

4. Analiza UAS očitavanja

Rezultati koji se dobiju iz svakog od četiri UAS očitavanja, unose se u tabelu poput tabele date ispod :

Informacije o univerzalnom skeneru aure (UAS)

MAV i SSRF su vršili UAS očitavanja kao deo mnogih eksperimenata kako bi proučili efekat raznih stimulansa, tako što su očitavanja subjekta vršena pre i posle izlaganja stimulansu ili bilo kakvoj intervenciji. U tabeli iznad, subjekat je bila osoba, a stimulans je bio tretman slanom vodom. U ovom slučaju, eliminacija IR aure subjekta i povećanje ukupno izmerene aure nakon tretmana slanom vodom, podržava zaključak da tretman slanom vodom ima pozitivan efekat na subjekat.

5. Faktori koji mogu da utiču na UAS očitavanje

Postoje različiti faktori koji mogu da utiču na UAS očitavanja. Neki od njih su :

Objekat koji se meri :

 • Iluzorne (majavi) vibracije koje emituje subjekat mogu da daju suprotan rezultat od onog koji bi trebalo da daju.

Operator UAS-a :

 • Operator treba da je u potpuno beloj odeći.
 • Duhovno stanje operatora, bilo pozitivno ili negativno, može da utiče na očitavanje. Na primer, ako operator ima duhovna ometanja, to može negativno da utiče na očitavanja.
 • Mentalno stanje operatora može da utiče na očitavanje i ona su preciznija ukoliko je operator smiren.
 • Duhovni nivo operatora takođe utiče na očitavanja. Ako operator ima nizak duhovni nivo, to može negativno da utiče na očitavanja, a ako je duhovni nivo operatora veoma visok, to će učiniti očitavanja pozitivnijim. Zato je najbolje da duhovni nivo operatora nije previše ni visok ni nizak. Na primer, duhovni nivoi između 50% i 60% bi bili odgovarajući.
 • Idealni uslovi su da operator UAS-a radi redovnu duhovnu praksu, da nema duhovna ometanja i da je u dobrom mentalnom stanju kako bi se povećala preciznost UAS očitavanja.

Okolina i vreme merenja :

 • Duhovna ometanja u okolini mogu da pokvare očitavanja.
 • Duhovna negativnost u okolini je generalno viša tokom punog meseca, mladog meseca i pomračenja, što može da utiče na UAS očitavanja koja se rade u tim periodima. Ako je moguće, najbolje je izbeći UAS očitavanja tokom perioda gde postoji više duhovne negativnosti kao što je pun mesec, mlad mesec, pomračenja, itd.
 • Tokom određenih perioda godine kao što je period od dve nedelje za preminule pretke, duhovna ometanja se povećavaju i to može da utiče na UAS očitavanja. Tokom ovakvih perioda, pozitivnost osobe može biti potisnuta, dok se negativnost može povećati.

6. Zaključak

Korišćenje UAS-a pruža jedinstvenu priliku da se proučava duhovna dimenzija kroz modernu nauku. Primetno je da se rezultati koje su dobili MAV i SSRF kroz UAS očitavanja, podudaraju sa očitavanjima dobijenim kroz napredno šesto čulo. To pokazuje da postoji mogućnost i način da se moderna nauka i Duhovnost približe.

Današnje istraživačke studije uglavnom ne uključuju prikupljanje podataka o duhovnoj dimenziji i njenom uticaju na različite aspekte naših života. Studije prezentovane na SSRF i MAV veb sajtovima su jedinstvene jer su sveobuhvatne (što znači da razmatraju fizičku, psihološku i duhovnu dimenziju). Zbog toga, tradicionalni istraživači raznih disciplina, mogu pronaći potpuno nov način sagledavanja njihovih predmeta. Želimo da podstaknemo akademike i istraživače da nam se pridruže, kako bi zajedno razumeli uzroke raznih fenomena na potpuniji način.

Ovakve studije mogu da ohrabre neke od naših čitalaca da odaberu put duhovnog rasta kako bi stekli dublje duhovno razumevanje života i sveta oko nas. Takve čitaoce pozivamo da prisustvuju našim petodnevnim duhovnim radionicama kako bi dobili jasne smernice za brži duhovni rast.