Kako raditi autosugestiju

Kako raditi autosugestiju

1. Uvod u praktikovanje autosugestije

U našem odeljku o procesu otklanjanja mana ličnosti (PDR) objasnili smo kako su autosugestije (AS) moćan alat koji može dovesti do pozitivnih promena u našoj ličnosti. Dato je 7 vrsta autosugestija koje su prilagođene ličnosti osobe i situaciji koja joj stvara stres. Ove vrste autosugestija su A1, A2, A3, B1, B2, C1 i C2.

Dakle, pošto je osoba prepoznala i odabrala manu ličnosti na kojoj bi želela da radi i da je ispravi – sledeći korak bi bio vežbanje uma da se ponaša na odgovarajući način davanjem autosugestija podsvesnom umu.

U ovom članku, iznosimo 2 metode kako da sprovedete ovaj važan korak PDR procesa, a to je – kako raditi autosugestiju. To je zato da biste dobili maksimalnu dobrobit od ove tehnike, a samim tim doživeli i bolji kvalitet života.


Kako raditi autosugestijuKada se autosugestije redovno praktikuju, mane ličnosti se smanjuju, i osoba doživljava sreću i stabilnost.

 


2. Kako da radimo Autosugestiju (AS)

2.1 Postupak 1- Pojanje i molitva za postizanje stanja opuštenost

Kako raditi autosugestiju

 

Korak Opis postupka Trajanje

(minute : sekunde)

1 Pomolite se : “O Bože, učini da ova autosugestija dopre do moje podsvesti, ukloni sve prepreke u vezi sa ovom AS i dozvoli da upijem kvalitete izvođenjem ove AS.” 0:30
2 Pojte Božje Ime 2:00
3A Izgovorite AS za 1. izabranu manu ličnosti (ponovite 5 puta) 1:30
3B  Izgovorite AS za 2. izabranu manu ličnosti (ponovite 5 puta) 1:30
4 Zahvalite se – “O Bože, iskreno Ti se zahvaljujem što si uradio ovu AS kroz mene. Molim Te pomozi mi da istrajem u ponavljanju AS svakoga dana.“ 1:00
Ukupno vreme potrebno za AS 6:30

Napomena 1 : Možete da pojete Božje Ime prema religiji svog rođenja. Pogledajte “Započnite svoje duhovno putovanje” da saznate koje Ime da pojete.

Korak 1 : Započnite autosugestiju (AS) jednostavnom molitvom: Izgovaranje gore pomenute molitve je važno da bismo dobili Božji blagoslov za ponavljanje AS i da bi ona bila efikasnija.

Korak 2 : Pojanje Božjeg Imena: Preporučujemo da pojete Božje Ime 2 minute. Pojanje pomaže umu da postigne stanje koncentracije. Obično je um preplavljen raznim mislima, samim tim nije u stanju da primi i upije autosugestiju. Pojanje Božjeg Imena privlači i stvara Božansku Energiju, koja ima pozitivan uticaj na um. Kada pojemo Božje Ime, impulsi koji dolaze iz podsvesnog do svesnog uma se smanjuju i koncentracija se povećava. Na taj način, um postaje spreman da primi autosugestiju.

Korak 3 : Čitanje prve autosugestije 5 puta : U početnim fazama, preporučujemo da izaberete najviše dve mane ličnosti na kojima ćete istovremeno raditi. Na primer, možete da izaberete dve mane kao što su ljubomora i zaboravnost. Dakle, za svaku izabranu manu formulisali biste po jednu autosugestiju. U ovom koraku, ponovite svaku autosugestiju po 5 puta, prvo AS za ljubomoru, zatim drugu za zaboravnost

Važno je napomenuti da sve tehnike autosugestija (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) treba čitati po 5 puta. Izuzetak je A3 autosugestija, koja se čita samo jedanput jer je dugačka.

Ovde su date informacije o različitim vrstama autosugestija.

Korak 4 : Izražavanje zahvalnosti : Sesija se završava jednostavnom molitvom zahvalnosti Bogu što je uradio autosugestiju kroz nas

2.2 Postupak 2 – Ulazak u trans za postizanje stanja opuštenosti 

Kako raditi autosugestiju

U PDR procesu, sugestije se takođe mogu davati podsvesnom umu dok smo u transu. Ovde pod transom podrazumevamo stanje fizičke i mentalne opuštenosti. U ovom stanju se otvara barijera između svesnog i podsvesnog uma, i sugestija pozitivno utiče na podsvesni um. Tehnika ulaska u trans za postizanje stanja opuštenosti data je u dodatku x ovog članka. Važno​ je napomenuti da je ovaj proces opuštanja samo od 5-10% važnosti, dok je terapija (tj. davanje sugestija) od 90-95% važnosti. Dakle, ne treba mnogo brinuti o nivou opuštenosti.

Svaka sesija traje otprilike od šest do sedam minuta. Raspodela vremena je sledeća :

Korak Opis postupka u praktikovanju autosugestija Trajanje

(minute : sekunde) )

1 Ulazak u trans (pogledati dodatak) 0:30
2 Razmišljanje o napretku (kada se dogodi) 0:15
3A Terapeutske sugestije zasnovane na bilo koje dve od sledećih tehnika – A1, A2, B1 i B2 (svaku sugestiju ponoviti 5 puta) 1:30
3B Terapeutske sugestije zasnovane na A3 tehnici 3:30
4 Izlazak iz transa  (pogledati dodatak) 0:15
Ukupno vreme potrebno za AS 6:00

Napomena :

 1. Bilo koje dve ili tri manifestacije mana u ličnosti osobe, koje zahtevaju upotrebu A1, A2, B1 ili B2 tehniku, mogu biti uključene u sesiju. Svaku sugestiju treba ponoviti po pet puta.
 2. S obzirom da je potrebno više vremena za A3 autosugestiju (3-4 minute), u svakoj sesiji treba raditi samo jednu A3 AS. Za razliku od drugih AS, koje se ponavljaju 5 puta, A3 AS treba izgovoriti samo jednom u sesiji.
 3. Možemo raditi najmanje 3-5 sesija tokom dana – rano jutro, jutro, popodne, predveče i uveče. Što je više sesija, to je brži efekat.
 4. Sugestije mogu da se daju i deci u prvih 4-5 minuta njihovog sna, jer ovo stanje podseća na stanje hipnotičkog transa.

3. Učestalost autosugestija tokom dana

 • Koraci navedeni u odeljku 3 predstavljaju jednu sesiju autosugestija.
 • Ponavljanje jedne sesije autosugestija traje otprilike 5-7 minuta, u zavisnosti od toga da li je izabrana jedna mana ličnosti ili dve.
 • Kada osoba započne sa procesom otklanjanja mana ličnosti, predlažemo da radi 3-5 sesija tokom dana. Zbog praktičnosti i kako se ne bi zaboravilo na sesije, one se mogu raditi nakon obroka.
 • Tragaoci koji praktikuju PDR proces više od 1-2 godine, mogu povećati na 8-10 sesija dnevno.
 • Što je veći broj sesija, to je veća efikasnost u prevazilaženju mana ličnosti.
 • Važno je takođe zapamtiti da bi u početnim fazama trebalo da postoji razmak od najmanje dva sata između dve sesije autosugestija. Ovo je zato da se um ne zasiti i da može da usvoji datu autosugestiju. Ako planirate da radite 8-10 sesija dnevno, onda razmak između sesija može da se smanji na 1 sat.
 • Nekoliko ovih petominutnih sesija dnevno mogu da dovedu do značajnih pozitivnih promena u našoj ličnosti. Takođe oslobađaju um od stresa i nesreće.

4. Stvari koje treba upamtiti kada radimo autosugestiju

 1. Autosugestije se mogu ponavljati na maternjem jeziku ili jeziku koji osoba više preferira. Ovo povećava sposobnost uma da prihvati autosugestiju.
 2. Pre nego što počnete sa praktikovanjem autosugestija, bilo bi poželjno da ih neko proveri. SSRF satsanzi nude besplatnu pomoć u svim koracima PDR procesa, uključujući formulisanje autosugestija. To je zato što je ponekad teško da budemo objektivni kada se radi o sopstvenom umu.

5. Koliko dugo treba raditi jedan set autosugestija

 • Jedan set autosugestija može biti formulisan za 1-2 mane ličnosti (na primer, ako radimo na ljubomori i zaboravnosti, možemo formulisati po jednu autosugestiju za svaku manu ponaosob). Set AS za dve mane može se raditi od mesec do mesec i po dana.
 • Kada počnemo sa određenim setom autosugestija, trebalo bi da procenimo kako se osećamo posle 1-2 sesije i da li um prihvata perspektivu iz svake autosugestije.
  • Ako ih um prihvata, onda se isti set može ponavljati mesec do mesec i po dana.
  • Ako ih um ne prihvata, onda potražite pomoć da promenite perspektivu ili promenite nekoliko reči kako bi umu bilo lakše da prihvati.
 • Ako se um zasiti istim setom autosugestija nakon 15-20 dana, tada se može formulisati novi set autosugestija za iste mane ličnosti sa izborom drugih situacija.

6. Uključivanje autosugestija za napredak iI hitnih autosugestija

6.1 Autosugestije za napredak

Kada neko započne sa PDR procesom i praktikovanjem autosugestija, mogu se primetiti pozitivne promene u njegovoj ličnosti. Mane na kojima radi počinju da se smanjuju. Pored toga, kada komuniciramo sa drugima, oni mogu primetiti pozitivne promene u nama. Sve ove pozitivne promene mogu se uključiti u autosugestiju poznatu kao autosugestija za napredak. Više informacija možete pročitati u članku – Autosugestije za napredak – dolazi uskoro 

Redosled u sesiji : Autosugestija za napredak bi trebalo da se pročita nakon molitve i pojanja i pre drugih autosugestija. Treba je samo jednom izgovoriti, i nakon toga se može nastaviti sa drugim autosugestijama koje treba da se ponove po 5 puta

6.2 Hitne Autosugestije

Hitne autosugestije se​ primenjuju u slučaju nužde kako bi se prevazišla reakcija uma na situaciju ili događaj. One se primenjuju kada postoji hitna potreba da se prevaziđe emocionalna uznemirenost i povrati smirenost ili samo da se um pripremi za vanredne situacije.

Pripremne vrste hitnih autosugestija se mogu ponavljati kao jedna od redovnih autosugestija u vašem postojećem setu. Dakle, redosled bi bio sledeći :

 1. Molitva
 2. Pojanje
 3. Ponavljanje autosugestija
  1. Autosugestija za napredak (samo jednom)
  2. Hitna autosugestija (5 puta)
  3. Redovna autosugestija za 1. manu (5 puta)
  4. Redovna Autosugestija za 2. manu (5 puta)
 4. Molitva zahvalnost

Druge vrste hitnih autosugestija se primenjuju u stvarnom događaju kada ste emocionalno uznemireni, ili se suočavate sa neizbežnom vanrednom situacijom.

U ovim slučajevima, privremeno prekinite da radite sve druge autosugestije, kako biste primenili hitnu autosugestiju. Pročitajte hitnu autosugestiju 3-5 puta u jednoj sesiji. Nastavite da ponavljate hitne autosugestije što češće, ako je moguće na svakih 30 minuta sve dok se vanredna situacija ne prevaziđe. Zatim možete da nastavite sa autosugestijama koje ste ranije praktikovali.

Više informacija o hitnim autosugestijama možete pročitati u članku – Hitne autosugestije

7. Zaključak

Redovno davanje autosugestija umu dovodi do slabljenja impresija mana ličnosti. Um počinje da prihvata i usvaja date pozitivne sugestije, umesto da je ometen impulsima iz mana. To je vrlo jednostavno ali moćno sredstvo za usađivanje pozitivnih osobina ličnosti koje poboljšavaju kvalitet, ne samo vašeg života, već i ljudi sa kojima ste okruženi.

8. Dodatak

U ovom odeljku su objašnjena dva oblika ulaska u trans – autohipnoza i heterohipnoza.

8.1 Dodatak 1- Vežbe autohipnoze

Autohipnoza : Samo-izvedeno hipnotičko stanje poznato kao samo–hipnoza.

Vežba 1: Fizičko i mentalno opuštanje – lagani trans

Progresivna tehnika opuštanja Ulazak u trans : “Gledam u tačku i razmišljam o svojim mislima. Dok nastavljam da gledam i razmišljam, moje celo telo će se opustiti, i zato će se moj um opustiti. To je prijatan osećaj.

Udahni polako….zadrži dah…..izdahni polako (ponoviti tri puta).
Dok gledam u tačku, koncentrišem se na osećaj u mojim stopalima. Ona postaju opuštena. Taj osećaj se polako širi naviše.
Moji gležnjevi postaju opušteni.
Moja kolena postaju opuštena.
Moje butine postaju opuštene
Opuštenost se širi po mom telu.
Moj stomak postaje opušten.
Moja leđa postaju opuštena.
Moja prsa postaju opuštena.
Moje ruke postaju opuštene, od ramena do vrhova prstiju.
Moj vrat postaje opušten.
Moja glava postaje opuštena.
Moje oči postaju umorne. Sada ću da brojim 1, 2, 3. Kad izbrojim 3, zatvoriću oči i opustiću se. Moći ću da sebi dam sugestije i moći ću da se probudim po želji. . 1……2……3 (zatvorite oči)’.

Terapeutske sugestije : Zavise od problema ili cilja.​

Izlazak iz transa : “Sada​ ću da brojim 1, 2 i 3. Kad izbrojim 3, otvoriću svoje oči. Biću u veselom i opuštenom raspoloženju. (Ako ste veoma uznemireni ili depresivni, umesto da kažete “Biću u veselom i opuštenom raspoloženju” recite “Biću manje uznemiren ili depresivan“) Sledeći put ću moći da uđem u dublje stanje opuštenosti. 1……2……3 (otvorite oči)’.

Vežba 2: Duboki trans

Tehnika uslovnog brojanja Osoba treba udobno da sedi, da gleda u tačku na zidu i razmišlja o sledećim rečenicama :

Ulazak i produbljivanje transa : “Sada ću da brojim od 1 do 10. Kad izbrojim 3, zatvoriću svoje oči i opustiću se. Sa svakim sledećim brojem, opuštaću se sve više i više. Kad izbrojim 10, moći ću da uđem u najdublje moguće stanje opuštenosti i moći ću da se u potpunosti koncentrišem na ono o čemu mislim. 1……2……3

(zatvorene oči)…4……5……6……7 ……8……9 ……10”.

Terapeutske sugestije : Kao u vežbi 1

Izlazak iz transa : Kao u vežbi 1​

Prednosti tehnike uslovnog brojanja

 1. Osoba može da radi sesiju bilo gde – u autobusu, vozu ili kancelariji, jer nema neobičnih pokreta poput stezanja šake ili rotacije ruke. Stoga, može da se oveća broj sesija koje se rade tokom dana. Što je veći broj sesija, ranije će se postići cilj.
 2. Kada osoba koristi vežbu 1, potrebno je oko tri minute da uđe u trans. Sa druge strane, ova druga tehnika zahteva samo dvadesetak sekundi za ulazak u trans. Ovo smanjenje vremena ulaska u trans pomaže na dva načina.
  1. U hitnim slučajevima, na primer kada postajete napeti pre ispita ili razgovora za posao, relativno je lakše izbrojati od 1 do 10 i opustiti se u poređenju sa vežbom 1.
  2. Obično terapijske sesije ne bi trebalo da traju duže od pet do šest minuta, jer je nakon toga većini pacijenata teško da se skoncentrišu na sugestije. Ako se tri minute potroše samo na ulazak u trans i njegovo produbljivanje, dostupno vreme za terapijske sugestije biće samo dve do tri minute. Sa druge strane, kada osoba koristi tehniku uslovnog brojanja, može da posveti praktično svih pet do šest minuta terapijskim sugestijama

8.2 Dodatak 1- Vežbe heterohipnoze

Heterohipnoza : Hipnoza​ koju je izazvala druga osoba, ili programirani CD-ovi, kasete, video snimci ili slične tehnologije. U stvari, to je oblik vođene samo-hipnoze gde psiholog može da pomogne osobi da uđe u trans.

Vežba 1: Fizičko i mentalno opuštanje – lagani trans

Progresivna tehnika opuštanja Ulazak u trans : Ulazak u trans: “Gledaš u tačku i slušaš moj glas. Dok nastavljaš da gledaš i slušaš, tvoje celo telo će se opustiti, i zato će se tvoj um opustiti. To je prijatan osećaj.

Udahni polako…zadrži dah…izdahni polako (ponoviti tri puta).
Dok gledaš u tačku, koncentriši se na osećaj u tvojim stopalima. Ona postaju    opuštena. Taj osećaj se polako širi naviše.
Tvoji gležnjevi postaju opušteni.
Tvoja kolena postaju opuštena.
Tvoje butine postaju opuštene.
Opuštenost se širi tvojim telom.
Tvoj stomak postaje opušten.
Tvoja leđa postaju opuštena.
Tvoja prsa postaju opuštena.
Tvoje ruke postaju opuštene, od ramena do vrhova prstiju.
Tvoj vrat postaje opušten.
Tvoja glava postaje opuštena. Tvoje oči postaju umorne. Sada ću da brojim 1, 2, 3. Kad izbrojim 3, zatvorićeš svoje oči i nastavićeš da slušaš moj glas. 1……2……3 (zatvorite oči)”.

Terapeutske sugestije : Zavise od problema ili cilja.

Izlazak iz transa : “Sada​ ću da brojim 1, 2 i 3. Kad izbrojim 3, otvorićeš svoje oči. Bićeš u veselom i opuštenom raspoloženju. (Ako je neko veoma uznemiren ili depresivan, umesto da se kaže da će biti u vedrom i opuštenom raspoloženju, možda će mu biti rečeno: “Bićeš manje uznemiren ili depresivan”.) Zapamtićeš sve i moći ćeš da primeniš sugestije u praksi. Sledeći put kada radim seansu, moći ćeš da uđeš u dublje stanje opuštenosti. 1……2……3 (otvorite oči)’.

Vežba 2 : Duboki trans

Tehnika uslovnog brojanja Zamolite​ osobu da se udobno smesti i gleda u tačku na zidu dok mu izgovarate sledeće rečenice.

Ulazak i produbljivanje transa : “​Sada ću da brojim od 1 do 10. Kad izbrojim 3, zatvorićeš svoje oči i opustićeš se. Sa svakim sledećim brojem, opuštaćeš se sve više i više. Kada izbrojim 10, moći ćeš da uđeš u najdublje moguće stanje opuštenosti i moći ćeš da se u potpunosti koncentrišeš na ono što budem govorio. 1……2……3 (zatvorene oči)…4……5……6……7 ……8……9 ……10″.

Terapeutski predlozi : Kao u vežbi 1​