मूलभूत पञ्चतत्त्व के हुन् ?

अध्यात्मशास्त्र अनुसार सम्पूर्ण सृष्टि पञ्चतत्वबाट निर्मित भएको छ ।

पंचतत्त्व हुन् :

१. पृथ्वीतत्त्व

२. आपतत्त्व

३. तेजतत्त्व (अग्नितत्त्व)

४. वायुतत्त्व

५. आकाशतत्त्व