Определение за молитва

Думата молитва или прартана (на Санскрит) е образувана от две думи: “пра” и “арта“, което означва да се молим пламенно (сьрдечно). С други думи, искане на нещо от Бога с голям копнеж.

Молитвата включва уважение, обич, молби и вяра. Чрез молитвата поклонникът изразява своята безпомощност и предава извършването на дадена задача на Бог. Предаване на извършването на дадена задача на Бога означава, че сме наясно, че Той ни помага и извършва задачата чрез нас. Молитвата е много важна в духовната практика в общия духовен път на Предаността.