Nhân Quả và Quy Luật của Cho đi -và- Nhận Lại

Rất nhiều sự việc trong cuộc đời của chúng ta đã được an bài từ trước, bắt đầu với sự ra đời và gia đình nào mà chúng ta được sanh vào. Một người được sanh ra vào gia đình khi mà các điều kiện thuận lợi để đón lấy số phận của họ và chính tại nơi đó họ có một tài khoản cho đi -và- nhận lại với mỗi thành viên trong gia đình ấy.

Trình độ tâm linh: Nếu chúng ta coi như trình độ tâm linh của một vị đã Giác Ngộ hoàn toàn là 100%, thì đa số trình độ tâm linh của một người bình thường trên thế giới hiện nay là 20%. Hơn 90% của dân số thế giới đều ở dưới trình độ tâm linh 35%. Mức tối thiểu của trình độ tâm linh để được công nhận là một vị Thánh là ở 70%.

Dựa theo quy luật của nhân quả nghiệp báo, mỗi việc làm tích cực tạo nên một ‘công đức’ trong khi đó mỗi việc làm tiêu cực gây nên một ‘tội lỗi’ hay một ác nghiệp. Sau cùng thì ai cũng phải nhận lãnh kết quả từ các hành động mà mình đã làm ra mà thôi. Mỗi khi chúng ta làm được một hành động tốt cho người khác, điều này sẽ dẫn đến một kết quả tích cực (ở thể trạng hạnh phúc), và đôi khi kèm theo đó với một lời “Cảm ơn”! Khi mà một người gây hại đến người khác, điều này sẽ đưa tới một kết quả tiêu cực (ở thể trạng buồn khổ). Nó không thể đánh đổi lại chỉ thông qua một lời “Xin lỗi” đơn giản!

Quy luật nhân quả nghiệp báo là không hề sai biệt. Nó cũng giống như định luật thứ ba của Newton về chuyển động, trong đó nói rằng, “Đối với mọi hành động đều có một phản ứng bình đẳng và ngược lại”.

Trong suốt cuộc đời, chúng ta đang giải quyết một tài khoản nhân quả củ hoặc tạo thêm một tài khoản mới. Nếu như tài khoản nhân quả nghiệp báo không được thanh toán hết trong kiếp này thì nó sẽ tiếp tục chuyển tiếp theo chúng ta vào đời sau. Chúng ta khổng thế nhớ hay biết rõ về nhiều tài khoản nhân quả cho đi -và- nhận lại này mặc dù chúng đã được huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp.

Ngoài ra, tình trạng của các mối quan hệ và giới tính của một người cũng có thể thay đổi trong các kiếp khác nhau. Như thế một người cha trong một kiếp có thể đầu thai lại làm một người con gái của người kia trong vị lai thế.

Những ví dụ sau cụ thể hóa vấn đề về những tài khoản nhân quả được tạo ra và thanh toán như thế nào dựa trên số mệnh của một người. Nó cũng giúp chúng ta hiểu thêm về việc tu tập tâm linh có thể giúp làm nhẹ đi sự trả nghiệp:

Tài khoản được tạo ra: Điểm bắt đầu của sự việc

Dựa theo khoa học về Tâm Linh, hầu hết các thành viên trong gia đình là những người mà chúng ta có các tài khoản nhân quả thiện duyên hay ác nghiệp từ vô thủy. Lý do là một người phải ở rất gần người kia để cảm nhận được hạnh phúc hay khổ đau tuân theo sự vận hành của nhân quả.

Khi thấu hiểu được quy luật nhân quả, chúng ta có thể thấy được rằng sự tu tập giúp ích rất nhiều kể cả những người hoàn toàn không có hứng thú đến tâm linh và chỉ đam mê theo đuổi cuộc sống thế tục. Dù để đạt được các khát khao trần tục đó họ cũng cần phải giải thoát ra được khỏi vận mệnh khắc nghiệt.