Dobrobiti pojanja-psihološke dobrobiti

1. Pojanje kao terapija kod psihijatrijskih bolesti

Pojanje ima mnogostruke dobrobiti kod većine psihijatrijskih bolesti. Zapravo, pojanje Božjeg Imena je možda najefikasnijih terapija u lečenju opsesivno kompulsivnog poremećaja.

2. Podsvesni um se pročišćava kroz pojanje

Energija koja se širi iz Božjeg Imena uništava impresije u podsvesnom umu.

Kao što sunce uništava fekalije i njihov smrad, tako i energija koju prikupimo pojući Božje Ime uništava nečistoću u nama.– Njegova Svetost Baktarađ Maharađ

Podsvesni um se čisti kroz pojanje na sledeći način:

2.1 Razvijanje sklonosti ka pojanju i pročišćenje podsvesnog uma

Prema psihologiji, pojanje Božjeg Imena je slično nekim situacijama u svakodnevnom životu. Kada majka izgovara ili čuje ime svoga sina, dolazi do pojave nekoliko emocija u njenom podsvesnom umu. Na primer, majčinska privrženost, sreća, briga, itd. Ovo se dešava zato što sve te emocije koje su u vezi sa imenom objekta, u ovom slučaju njenog sina, postoje u podsvesnom umu. Sećanje na to ime ili dozivanje imena stalno aktivira ove emocije. Ovo je spontana i veoma moćna pokretačka sila u životu majke. U nekim slučajevima, baš zbog ove sile, majka je spremna da žrtvuje sve za svog sina.

Psihološki odgovor na pojanje Božjeg Imena je isti. Kada pojemo Njegovo Ime, pojavljuje nam se izvesna emocija ili slika Boga, svesno ili nesvesno. Tako mi spontano dok pojemo dovodimo u vezu i Božje kvalitete. Znamo da imamo dobrobiti od Božje milosti i pojanje Njegovog Imena je način da do nje i dođemo. Zbog toga se javlja duhovna emocija (bhav) tokom pojanja Imena Boga koji ima određene kvalitete. Zbog ove duhovne emocije, progresivno se povećavaju emocije tipa poštovanja, ljubavi i odanosti Bogu, strah od pogrešnih akcija itd, dok se sa druge strane nepoželjne emocije smanjuju. Ovako se podsvesni um postepeno pročišćava.

2.2 Smanjenje impresija

Dok se pojanje dešava, podsvesni um ne prihvata impulse koji mu dolaze iz centara podsvesnog uma, kao što su centar za instinkte i želje, centar za sklonosti i odbojnosti, centar karakteristika temperamenta i centar intelekta. Kada se ovo duže vremena ponavlja, postepeno se smanjuju impresije u ovim centrima i naš um postaje mirniji.

2.3 Nove impresije se ne razvijaju

Sve dok pojemo, nove impresije se ne stvaraju u podsvesnom umu. Pojanje Božjeg Imena je najverovatnije najbolji svesni način da sprečimo da se nove impresije stvore. U stanjima koncentracije, meditacije i samadi stanju (svesno stanje u kome smo ujedinjeni sa Božjim Principom) impresije u vezi sa drugim stvarima se ne stvaraju.

2.4 Uklanjanje ometanja pojanjem

Zbog pojanja um je manje ometan spoljnim dešavanjima. Kada se lutanje uma smanji, žudnje i svest o telu koje nas privlače ka Velikoj Iluziji (Maji) automatski gube na snazi i u mogućnosti smo da se zadubimo u pojanje. Umesto da zadovoljava žudnje, um je zaokupljen pojanjem. Dakle, žudnje se smanjuju i na kraju se u potpunosti gube. Obzirom da su žudnje suptilne po prirodi, potrebna su suptilna sredstva (Božje Ime) da bi se smanjile. Kada se žudnje značajno smanje ili više ne postoje, onda možemo da ostanemo u Blaženstvu, koje nam daje unutrašnje zadovoljstvo koje je daleko veće od zadovoljavanja žudnji koje dolaze iz uma.

3. Pojanje povećava introvertnost i introspekciju

Introvertnost i introspekcija su neophodni kako bi razvili pozitivne kvalitete. Oba ova kvaliteta počinju da se razvijaju kroz proces pojanja.

Pojanje u pravom smislu počinje onda kada se potrudimo da postanemo introvertni. Kada poželimo da pratimo da li se pojanje dešava u umu, moramo da se fokusiramo na unutra, npr. da budemo duhovno introvertni.

Zbog njemu svojstvene prirode um luta i fokusiran je na spoljašnje nadražaje i zbog toga ne može da se zadrži dugo na pojanju. Onog trenutka kada to shvatimo treba da se potrudimo da vratimo um na pojanje. Tokom ovog procesa postajemo svesni misli ili mana karaktera  koje dovode do toga da um luta. Ovo je u stvari introspekcija.

4. Pojanje povećava koncentraciju

Kako se podsvesni um čisti tokom pojanja, impulsi koji dolaze iz podsvesnog uma u svesni um takođe se smanjuju i koncentracija se povećava. Na ovaj način, svaka aktivnost koju radimo biva završena mirnije, sa više koncentracije i perfektnije, što vodi uspešnijem životu i duhovnom napretku.

Učenje se popravilo zbog koncentracije stečene pojanjem: ‘Nakon što sam naučila kako se poje, vratila sam se kući i počela sa pojanjem. Čak i kada je moj ujak uključio televiziju, nije mi smetalo. Mogla sam da se koncentrišem na učenje bez problema’. – gđa Šveta Dilip Partej, Mumbai, Indija

5. Pojanje pročišćava govor

Kada u toku dana govorimo, pojačavamo impresije u vezi sa Velikom Iluzijom u našem podsvesnom umu i um postaje nečist. Obzirom da pojanje pročišćava naš podsvesni um Božanskom energijom koja se tada stvara, ovo takođe dovodi i do pročišćavanja govora.

6. Koristi od pojanja slične onima koje dobijamo od tišine

Pojanje Božjeg imena je vid tišine. Zbog toga se uz pojanje javljaju sledeće psihološke koristi tišine:

A.     Smanjenje svetovnih problema: Većina svetovnih problema se javlja zbog našeg govora. Obzirom da čovek manje priča ako poje, prirodno dolazi do izbegavanja ovakvh problema.

B.     Izbegavamo da govorimo laži.

C.     Kontrola nad šest unutrašnjih neprijatelja: Šest unutrašnjih neprijatelja su osnovne mane karaktera koje nas vezuju za materijalni svet i odgovorni su za našu nesreću. To su strast, bes, ponos, zavist, pohlepa i vezanost. Kada emocije kao što je na primer bes itd. nisu ispoljene, postepeno, zahvaljujući pojanju stičemo kontrolu nad njima.

7. Zaključak – koristi od pojanja

Umesto da živimo u stresu koji je toliko prisutan u današnje vreme, pojanje vodi ka životu bez stresa koji zauzvrat vodi ka većoj produktivnosti, sposobnosti da pomažemo drugima i radimo sa njima u miru, povećanju sposobnosti da volimo druge, smanjenju sebičnosti i duhovnom rastu.