Sattva, Raja en Tama

 Abstract

De drie subtiele basis-componenten (trigunas) van Sattva, Raja en Tama zijn het wezenlijke stof van de gehele creatie. Onbekend voor de moderne wetenschapen, doordringen ze alle levende en niet-levende, tastbare en ontastbare dingen. De stralingen komende van de vibraties van alles dat er bestaat is afhankelijk van het overheersende subtiele basis-component. Dit beïnvloedt ook het gedrag van alle dingen die bestaan. De proportie van deze componenten in mensen kan alleen veranderd worden door spirituele oefening.

1. Inleiding en definitie

Het doel van dit artikel is om onze lezers een sterke fundatie te geven over het concept van de drie subtiele basis-componenten. Het is een erg belangrijke artikel voor onze lezers omdat het de basis vormt van vele van de artikelen op deze website.

Overeenkomstig de moderne wetenschappen, is het universum gemaakt uit grofstoffelijke basis-fragmenten die ‘elektrons’, ‘protons’, ‘neutrons’, ‘messons’, ‘gluons’ en quarks omvatten.

Op een spiritueel level, echter, is het universum gemaakt uit iets subtieler. Deze basis-fragmenten zijn bekend als de drie subtiele basis-componenten (trigunas) namelijk Sattva, Raja en Tama. In het woord triguna, staat “tri” voor drie en “gunas” voor subtiele componenten.

De karakteristieken van iedere van deze componenten zijn in het kort in het volgende tabel omschreven:

We noemen de componenten subtiel omdat ze ontastbaar zijn, niet grofstoffelijk in geaardheid en ze kunnen niet gezien worden met behulp van materiële instrumenten zoals de nieuwste elektronische microscopen. Technisch geavanceerde grofstoffelijke apparatuur die ontwikkeld zullen worden in de toekomst zal ook niet in staat zijn ze te bevatten. Deze drie subtiele basis-componenten kunnen alleen waargenomen worden door de subtiele zintuigelijke organen oftewel met behulp van onze zesde zintuig.

 • Het subtiele basis-component Sattva is het meest subtiel of ontastbaar van de drie subtiele basis-componenten. Het bevindt zich het meest nabij Heiligheid. Derhalve is de overheersbaarheid ervan in een persoon gekarakteriseerd door vreugde, voldaanheid, waardige eerbare kwaliteiten als geduld, doorzettingsvermogen, bekwaamheid om te vergeven, spirituele verlangen, etc.
 • Het subtiele basis Tama component is het diepste grondslag van de drie. De overheersbaarheid ervan in een persoon kenmerkt zich door luiheid, hebzucht, gehechtheid aan wereldse zaken, etc.
 • Het subtiele basis Raja component verschaft energie aan de andere twee, oftewel het zet de modus van handelen in werking. Dus afhankelijk van of een persoon overheersend sattvik of tamasik is, zal het subtiele basis Raja component handelingen teweegbrengen die betrekking hebben tot Sattva of Tama.

Vanwege de ontastbare aard van de subtiele basis Sattva, Raja en Tama componenten, zijn scholen en universiteiten die moderne wetenschappen onderrichten zich niet bewust van het bestaan ervan. Derhalve nemen ze het niet op in hun vakkenpakket. Als resultaat, kan het concept van de drie subtiele basis-componenten erg vreemd overkomen voor sommigen van ons. Maar dit neemt niet het feit weg dat ze onze hele bestaan en de wereld waarin we leven doordringen. Afhankelijk van welke van de drie subtiele basis-componenten overheersend is in ons, beïnvloedt het hoe we:

 • Reageren op situaties
 • Beslissingen maken
 • Keuzes maken
 • Onze levens leiden

Omdat ze niet grofstoffelijk in aard zijn, is het moeilijk om een vinger op ze te leggen en ze een grofstoffelijke karakteristiek te geven. Middels dit artikel, hebben we ernaar gestreefd u een begrip te kunnen geven van wat deze drie subtiele basis-componenten zijn en hoe ze onze levens beïnvloeden.

2. Vergelijking tussen de kleinste grofstoffelijke elementen en de drie subtiele basis-componenten

Het volgende tabel geeft enkele basis-verschillen aan tussen de kleinste grofstoffelijke elementen zoals bekend in de moderne wetenschappen en de zelfs nog fijnere subtiele basis-componenten die bekend zijn in de Spirituele wetenschap.

 

Parameter

Kleinste grofstoffelijke fragment

Subtiele basis-componenten

Type Grofstoffelijk Subtiel of ontastbaar
Hoe te meten? Door grofstoffelijke apparaten zoals een elektronische microscoop Middels onze zesde zintuig oftewel middels het medium van onze subtiele zintuigen.
Opmaak De gehele grofstoffelijke wereld De gehele creatie, zowel de grofstoffelijke, psychologische of spirituele dimensies. De kleinste materiële fragmenten zijn ook gemaakt uit een combinatie van Sattva, Raja en Tama. Zelfs onze gedachten, die ontastbaar zijn, zijn gemaakt uit de drie subtiele basis-componenten.
Hun karakteristieken Beïnvloedt de grofstoffelijke eigenschappen van de creatie zoals of iets vast of vloeibaar is etc. Beïnvloedt het gedrag van de gehele creatie, de beslissingen en keuzes die we maken etc. Maar de Sattva, Raja en Tama componenten beïnvloeden zelfs de grofstoffelijk eigenschappen bijv. het Tama component veroorzaakt materialisatie of verharding.

3. Hoe zien de subtiele basis-componenten eruit?

Het volgende diagram verkregen middels het zesde zintuig laat zien hoe de drie subtiele basis-componenten eruit zien als ze actief zijn.

 

De drie subtiele basis-componenten zijn in principe ontastbare fragmenten. Als ze actief zijn, oftewel als er energie is dat ze vergezelt, verschijnen ze in een wave-vorm.

Verheldering van het diagram

 • Kleur: Het subtiele basis Sattva component verschijnt in de kleur geel, het subtiele basis Raja component in het rood en het subtiele basis Tama component in het zwart wanneer ze waargenomen worden middels een hoog geavanceerde zesde zintuig.
 • Golflengte: Het subtiele basis Raja component dat het meeste actief is, wordt weerspiegelt in de golflengte ervan, terwijl het subtiele basis Sattva component dat meer sereen is een langere golflengte heeft. Het wanordelijke en verwrongen aard van het subtiele basis Tama component wordt weerspiegelt in het onregelmatige golflengte ervan.
 • Trillingssterkte: De trillingssterkte van het Raja component is het hoogste omdat het, het meest actief is. De trillingssterkte van het subtiele basis Sattva component is lager en geordend, terwijl dat van het subtiele basis Tama component laag en onregelmatig is.
 • Duur: Hun longitude wordt bepaald overeenkomstig hun noodzaak van de uit te voeren functie.

 

4. De drie subtiele basis-componenten en de vijf Kosmische Elementen (Pancha-mahabhutas)

De drie subtiele-componenten creëren ook de vijf Absolute Kosmische Elementen. De vijf Kosmische Elementen zijn Absolute Aarde (Pruthvitattva), Absolute Water (Apatattva), Absolute Vuur (Tejtattva), Absolute Lucht (Vayutattva) en Absolute Ether (Akashtattva) Principes. De Kosmische Elementen zijn ontastbaar in aard en zijn het meest subtiele aspect van de eigenlijke elementen die we kunnen zien en voelen. Bijvoorbeeld, het Absolute Water Principe is het meest subtiele vorm van het water dat rivieren en oceanen, etc. creëert. Kortom, de vijf Absolute Kosmische Elementen zijn de ‘bouwstenen’ van het Universum. Maar ook zij zijn gecreëerd vanuit de drie subtiele basis-componenten.

Het volgende tabel toont aan hoe iedere Kosmische Element verschilt in samenstelling met betrekking tot de proportie van de drie subtiele basis-componenten.

 

 

 

Zoals u kunt zien vanuit het bovenstaande tabel, heeft het Absolute Aarde Principe het hoogste hoeveelheid van Tama, derhalve is het ook het zwaarst. Het subtiele basis Tama component beperkt het bestaan, terwijl het subtiele basis Sattva component het uitbreidt. Dit verklaart waarom het Absolute Aarde Principe het meest inferieure is van de vijf Kosmische Elementen. Het verklaart ook waarom het Absolute Ether Principe het meest subtiel is en sattvik en dus het meest krachtig. De afname in het Tama subtiele basis-component ‘kruiselings’ de vijf ‘belangrijke’ Kosmische Elementen maakt de elementen progressief minder tastbaar. Bijvoorbeeld, Vuur is minder grofstoffelijk of tastbaar dan Aarde.

Mensen zijn voornamelijk gemaakt uit de Principes van Absolute Aarde en Absolute Water. Als een individu zich spiritueel begint te ontwikkelen, begint hij of zij progressief op hogere levels te functioneren, zoals het Absolute Vuur Principe, etc. Dit is gekarakteriseerd door een beduiding van een gloed dat zich uitstraalt van een spiritueel ontwikkelde persoon. Als dit gebeurt, beginnen de fundamentele behoeften van het individu af te nemen, zoals de behoefte voor voedsel en slaap. Bovendien, nemen het bevattingsvermogen en de capaciteit van het individu om verschillende activiteiten uit te voeren aanzienlijk toe zowel kwantitatief als kwalitatief.

5. De drie subtiele basis-componenten en de wereld

5.1 Natuurrampen

Als er een toename is in Raja en Tama in de wereld, manifesteert het zich in stijgende oorlogen, terroristenactiviteiten en natuurrampen. De toename in Raja en Tama in de wereld veroorzaakt een onbalans van de vijf Kosmische Elementen dat resulteert in rampzalige natuurrampen. Zie het artikel over de reden voor de toenemende intensiteit van natuurrampen.

5.2 Niet-levende objecten

Het volgende grafiek geeft de relatie weer tussen niet-levende objecten en de drie subtiele basis-componenten.

 

5.3 Levende wezens

Het volgende grafiek laat de relatie zien tussen levende wezens en de drie subtiele basis-componenten. Zoals u kunt zien, heeft het leven een grotere waarde in termen van het Sattva subtiele basis-component ‘kruiselings’ de weergave in vergelijking tot zelfs religieuze plaatsen zoals weergegeven in het tabel hierboven.

 

 

Dit is ook een van de ‘belangrijke’ redenen waarom het spirituele level van een persoon in een bijzondere omgeving meer impact heeft op alle vibraties die worden uitgezonden vanuit die plaats in tegenstelling tot de omgeving hetzelf. Bijvoorbeeld, als een persoon van het level van een Heilige een omgeving binnentreedt dat negatieve vibraties heeft vanwege defecten in de constructie, zal het maar een zeer geringe invloed hebben op de Heilige. Aldus zijn de wetenschappen van Feng-shui en Vastushastra van meer relevantie voor personen op lagere spirituele levels of voor diegenen die geen enkele spirituele oefening doen.

6. De drie subtiele basis-componenten en mensen

In de volgende sub-secties, gaan we wat gedetailleerder in op hoe de drie subtiele basis-componenten verschillende aspecten van onze levens beïnvloeden.

6.1 Met betrekking tot waar we uit gemaakt zijn

 

 

Als het subtiele basis Raja component in verbinding staat met de functionering van het lichaam, is de proportie ervan hetzelfde in al de lagen van onze lichamen. Maar zoals u kunt zien in het tabel hierboven, is er een behoorlijk verschil tussen de Sattva en Tama componenten ‘kruiselings’ de verschillende lichamen. Dit heeft een directe impact op de bekwaamheid van het lichaam om ons duurzame en langdurige vreugde te verschaffen. Bijvoorbeeld, het Sattva component in het intellectuele lichaam is hoog in vergelijking tot het fysieke lichaam. Daarom is de kwaliteit van de vreugde die we ervaren als we intellectueel gestimuleerd en tevreden zijn van een hogere kwaliteit en langduriger in aard dan de vreugde ervaren middels het fysieke lichaam.

6.2 Met betrekking tot spirituele level

Het spirituele level en de proportie van de drie subtiele basis-componenten zijn er rakelings met elkaar verbonden. Maar hun relatie komt veel overeen met de kwestie van het kip en het ei. We kunnen zeggen dat een persoon’s spirituele level is gedefinieerd door de overmacht van de Sattva, Raja en Tama componenten. In plaats hiervan kunnen we ook zeggen dat de superioriteit van een van de Sattva, Raja en Tama componenten een persoon’s spirituele level definieert. Als we spirituele oefening doen beginnen we de proportie van de drie subtiele basis-componenten binnenin ons te veranderen naar een conditie van overmacht door het Sattva component. Met andere woorden, we veranderen het Tama component in het Sattva component.

Als we meer van het Sattva component binnenin ons activeren (in verhouding tot de andere twee subtiele basis-componenten), beïnvloedt het onze spirituele level en ook onze persoonlijkheden op een positieve wijze.

Het volgende is een grafiek dat de verschillende properties van de drie subtiele basis-componenten binnenin ons laat zien als we onze spirituele level verhogen middels spirituele oefening.

Annotaties:

 1. Na de 50% spirituele level, blijft de proportie van de drie componenten statisch. De reden hiervoor is dat we niet minder dan 20% Tama kunnen bezitten. Als dit zou gebeuren zou een persoon beginnen te vergaan. Zodoende is het zo dat, zo lang een persoon een fysieke lichaam bezit het Tama component niet minder kan worden dan 20%. Maar het effect van de componenten op de persoon verzwakt met een verdere stijging in het spirituele level, zoveel zodat op het spirituele level van 80%, het effect ervan zeer minimaal is op de persoon. In de volgende sub-sectie verhelderen we deze verzwakking in detail.
 2. Zolang een ontwikkelde Heilige van 100% spirituele level zich bevindt binnenin een fysieke lichaam. Zal Hij gemaakt zijn uit de drie subtiele basis-componenten. Zodra Hij komt te overlijden en Zijn lichaam verlaat, worden alle drie subtiele basis-componenten genullificeerd en verenigt de Heilige zich volledig met God.

6.3 Afname van de invloed van de drie subtiele basis-componenten met toenemende spirituele level

Wat er eigenlijk gebeurt als we spiritueel groeien, is dat het duisternis van de vijf zintuigen, geest en intellect begint af te dalen en derhalve begint de Ziel (oftewel de God) binnenin ons te stralen. Zie het diagram hierbeneden. Dit is ook bekend als de ontheffing van de vijf zintuigen, geest en intellect. We refereren naar de vijf zintuigen, geest en intellect als duisternis of onwetendheid omdat ze ons verwijderd houden van onze identificatie met onze werkelijke conditie, oftewel de God binnenin ons of de Ziel.

De Ziel, dat de God binnenin ons is, bevindt zich voorbij de drie subtiele basis-componenten en is daarom niet gemaakt uit deze componenten. Daarom is het zo dat hoe meer het licht van de Ziel is verlicht binnenin ons middels spirituele oefening, hoe minder het invloed van de drie subtiele-componenten is in het bepalen van onze persoonlijkheden, keuzes en handelingen. In de laatste fasen van onze spirituele groei als het licht van de Ziel ons bijna volledig verlicht, leven we onze leven in volledige eenheid met God’s wil en de drie subtiele-componenten zijn dan verzwakt en oefenen een zeer geringe invloed uit op onze persoonlijkheden.

 

 

 

6.4 Met betrekking tot onze persoonlijkheid

In het onderstaande tabel, hebben we een aantal aanwijzingen gegeven die zullen helpen in het onderscheiden van het type van persoonlijkheid dat een persoon uit overeenkomstig het overheersende subtiele-component. Dit zijn slechts aanwijzingen om ons een basaal begrip te geven. Een correcte analyse van het overheersende subtiele basis-componnt in een persoon kan alleen vastgesteld worden middels het zesde zintuig.

 

Sattvik persoon

Rajasik persoon

Tamasik persoon

Persoonlijkheidsdefecten

Volledige controle over emoties, gedachten en handelingen

Kwaad, jaloers, trots, egoïstisch, bazig, aandacht-trekkend, hebzuchtig, tot iedere mate gaan om wereldse ambities en verlangens te vervullen, piekeren, dagdromer

Lui, inactief, depressief, zeer egoïstisch, denkt niet aan anderen of anderen zelfs te pijnigen om de eigen egoïstischse doeleinden te bereiken, prikkelbaar

Eerbaarheden

Alle eerbaarheden, eerlijk en rechtvaardig, verdraagzaam, kalm, stabiele intelligentie, niet egoïstisch.
Gaat uiteindelijk voorbij eerbaarheden en defecten. Onbevreesd voor de dood.

Ijverig maar richtingloze inspanningen in termen van spirituele groei

Geen

Centrale manier van het verkrijgen van vreugde

Verwerven van kennis, vaardigheden, het helpen van anderen, meditatie, verhogen van het spirituele level. Gaat uiteindelijk voorbij vreugde-verdriet en naar Gelukzaligheid

Verkrijgen van autoriteit, wereldse bezittingen

Eten, drinken, geslachtsgemeenschap, etc.

Met betrekking tot anderen

Leeft om de samenleving te dienen en om mensen spiritueel te doen helpen groeien. Hier betekent spiritueel groeien vanuit een universele betekenis overeenkomstig aan de 6 basis-wetten van spirituele oefening.

Egoïstisch of helpt anderen met een hoge ego over de hulp die hij of zij verleent

Beschadigt anderen. Meest tamasik – grootschalig beschadigen van de samenleving in de naam van religie of een zekere ideologie.

Slaap

4-6 uur

7-9 uur

12-15 uur

Spirituele kracht

Hoog

Weinig

Erg laag1

 

Annotatie:

 1. De uitzondering hierbij is een heksenmeester (mantrik) die erg veel spirituele kracht kan bezitten door het ondernemen van spirituele oefening voor kwaadaardige redenen maar overheersend tamasik is.

 

Deze kenmerken zijn niet wederzijds toegenegen. Bijvoorbeeld, een zekere sattvik persoon kan 9 uren aan slaap nodig hebben of een tamasik persoon kan een eerbare kwaliteit hebben zoals tolerantie. Maar de persoon’s geaardheid wordt bepaalt door het totaalsom van all eerbaarheden en defecten. Derhalve moeten we niet over onszelf of over anderen beslissen welke van de drie subtiele basis-componenten de overmacht heeft in ons gebaseerd op een of twee karakteristieken maar het totaalbeeld moet in overweging genomen worden.

Ook is het erg zeldzaam dat een persoon werkelijk volledig sattvik, rajasik of tamasik is. Meestal is een persoon of Sattva-Raja of Raja-Sattva of Raja-Tama overheersend. Een Sattva-Raja persoon zal karaktereigenschappen hebben van zowel Sattva en Raja in een bijna evenredige verhouding met een overmacht van Sattva. In het geval van een Raja-Sattva persoon is het juist het tegenovergestelde.

Een persoon handelt vanuit een zekere type van persoonlijkheid dat afhankelijk is van en in overeenstemming is met het subtiele component dat de overmacht heeft binnenin hem of haar. Maar hoeveel we ons ook maar verkleden of versluieren achter dure kleding en accessoires en stijlvolle praatjes, de basis-frequencies die we zullen uistralen zullen gebaseerd zijn op het subtiele component dat het meeste overheerst binnenin ons. Mensen met geavanceerde metafysische gewaarwording kunnen voorbij het externe fineer kijken die mensen naar de wereld uit projecteren en ze kunnen ook deze subtiele en ontastbare frequencies oppakken. Als resultaat, kunnen ze gemakkelijk vertellen wat een persoon’s wezenlijke aard is oftewel sattvik, rajasik of tamasik en de karakteristieken die ze het hoogstwaarschijnlijkst zullen weergeven.

Een werkelijke lakmoes test van een individu’s overheersende subtiele component is als een individu alleen wordt gelaten. Een persoon laat gewoonlijk zijn of haar werkelijke kleuren zien in een situatie waarin de persoon niet wordt toegekeken en dit wordt dan weerspiegelt door het gedrag van het individu. Het volgende voorbeel zal helpen om dit punt te verhelderen.

Laten we eens een voorbeeld nemen van een klas van leerlingen uit groep 6. Ze zijn luidruchtig, een verzameling van herrieschoppers, met een lerares die erg haar best doet om ze discipline aan te leren of in bedwang te houden. Als de stem van de lerares erg doortastend is, heeft ze een redelijke kans om de klas stil te kunnen houden. Als resultaat is de klas alleen stil in haar aanwezigheid, maar op het moment dat ze de klas verlaat laten ze hun ondeugende manieren weer eens zien. Dit is omdat deze kinderen in principe rajasik en tamasik van geaardheid zijn. Aan de andere kant, als er een sattvik kind in de klas aanwezig is, en zijn medeklasgenoten proberen hem  aan te roepen om te participeren in een bepaalde verkeerde handeling zoals pesten, het uithalen van een gemene grap of oplichterij, zal het kind absoluut niet in staat zijn om hen te gehoorzamen omdat zijn wezenlijke aard sattvik is. Hij is hoogstwaarschijnlijk geneigd om een wrong gevoel in zijn maag te krijgen, dan het genieten van wat zijn klasgenoten aan het suggereren waren. Hij zou niet in staat zijn met zichelf te leven als hij enige foutieve handeling zou verrichten.

Dus in plaats van het oppervlakkig proberen om kinderen te veranderen middels verhandelingen van morele waarden, zou een permanente verandering alleen plaats kunnen vinden als ze werden bemoedigd om spirituele oefening op te pakken en opgebracht zouden worden in een omgeving dat spiritueel gezien gunstig is.

7. De drie subtiele basis-componenten en onze levensstijl

Alles om ons heen kan gecategoriseerd worden als sattvik, rajasik of tamasik afhankelijk van het overheersende subtiele component waar ze uit gemaakt zijn. Het overheersende subtiele component in alles kan alleen afgemeten worden met behulp van onze zesde zintuig.

We hebben een paar generieke voorbeelden verschaft van de verschillende aspecten van de wereld waarin we leven en het dominante subtiele component. Afhankelijk van of we sattvik, rajasik of tamasik personen zijn, zullen we geneigd zijn tot sattvik, rajasik of tamasik levensstijlen. Ook verhoogt onze associatie met bijzondere componenten, gemaakt door onze keuzes qua levensstijl, de respectieve subtiele componenten binnenin ons.

 

8. De drie subtiele componenten en spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.)

Spoken (demonen, duivels, negatieve energieën, etc.) zijn voornamelijk Raja en Tama overheersend. Een spook dat lager is in de hiërarchie, oftewel beneden de 50% spirituele kracht zoals een eenvoudige spook is Raja-Tama overheersend. Een spook dat hoger is in de hiërarchie, oftewel boven de 50% spirituele kracht zoals een duivelskunstenaar van de 6de of 7de zone van de Hel (Patal) is Tama-Raja overheersend.

Omdat spoken Raja-Tama overheersend zijn, zijn ze veelvoorkomend in Raja-Tama omgevingen op Aarde omdat ze daar hoogstwaarschijnlijk Raja-Tama overheersende mensen zullen vinden. Deze gelijkgestemde mensen zijn ideale doelwitten voor bezetenheid en voor het uitdragen van de plannen van spoken op Aarde. Met andere woorden, een persoon die overheersend tamasik is en die een voorkeur heeft voor het beschadigen van anderen loopt een hoog risico van beheerst te worden door spoken om de samenleving te beschadigen.

Het principe achter het beschermen van onszelf tegen een spook is om onze sattvikta te verhogen. Omdat spoken tamasik zijn, kunnen ze geen hoge sattvik omgevingen of mensen verdragen. Het is voor deze reden dat ze simpelweg geen hogere level Heilige of een Guru kunnen beheersen.

 

Zie het artikel over ‘Waarom manifesteert een bezeten persoon zich in contact met een hogere sattvik invloed?

9. In het kort

De belangrijke punten om aan te merken van dit artikel zijn:

 • Een ieder van ons straalt Sattva, Raja of Tama frequencies uit afhankelijk van welke subtiele component overheersend is binnenin ons. Hoe meer het Sattva component binnenin ons hoe beter onze persoonlijkheden en hoe hoger het ‘duurzame’ succes en tevredenheid in onze carrière, relaties en levens.
 • Het Sattva component kan verhoogt worden met behulp van spirituele oefening plus het ontbinden van onszelf met Raja en Tama invloeden zoveel als mogelijk.
 • Het gezelschap dat we genieten is van een sterke invloed dat ons helpt in onze spirituele oefening.
 • Spoken nemen profijt van Tama overheersende omgevingen en mensen om hun activiteiten uit te dragen van het beschadigen van de samenleving en daarmee Rechtvaardigheid (Dharma) in de wereld te verlagen.