Материјализација на духовите во Апсолутниот елемент Етер

Овие се цртежи засновани на суптилното знаење кои покажуваат како дух (демон, ѓавол, негативна енергија, итн.) претежно се материјализира во Апсолутниот елемент Етер (Акаш-татва) и како изгледаат кога се гледаат преку медиумот на високо развиено шесто сетило (ESP).

Се појавуваат како:

> црни честички кога се материјализираат во Апсолутниот елемент Етер поврзан со Апсолутниот елемент Земја (Прутви-татва),
> течни бели честички поврзани со Апсолутниот елемент Вода (Апа-татва).
> сјајни (светлечки) честички кога се материјализираат во Апсолутниот елемент Етер поврзан со Апсолутниот елемент Оган (Теѓ-татва),
> транспарентна магла-како вознемирувачки звук кој се повторува (ехо).

Суптилни мантрици од повисоките нивоа се појавуваат во оваа форма кога се материјализираат во не-специфична форма (на пример, како човечката) во Апсолутниот елемент Етер.