About Spiritual Research

 

Во овој дел, детално ги објаснивме концептите на духовното истражување.

Едноставно речено, духовното истражување е истражување на духовната димензија или духовната реалност со помош на развиено шесто сетило (ESP). Духовната димензија не може да се согледа со помош на нашите пет сетила, умот и интелектот. Таа ги опфаќа световите на рајот, пеколот, ангелите, демоните, аурите, духовите, итн.

Изворот на знаењето на оваа веб страница се Универзалниот Ум и Интелект, кои се во суштина Божјиот Ум и Интелект. Оваа знаење е добиено преку медиумот на високо развиено шесто сетило.

Оваа област ја поделивме на три дела за подобро да го објасниме концептот на духовното истражување:

 

  1. Цели на духовното истражување
  2. Принципи на духовното истражување
  3. Методологија на духовното истражување