Câu niệm để bảo vệ tâm linh của Shri Gurudev Datta tượng trưng cho điều gì?

Câu niệm giám hộ của Shrī Gurudev Datta đại diện cho Danh Hiệu của Ngài Datta, một ứng hóa thân của Thế Tôn. Một trong những năng lực của Ngài trong Vũ Trụ là giúp lấy đi những nỗi muộn phiền gây ra bởi các vong linh của tổ tiên đã khuất. Thế Tôn (Phật, Chúa, Shri Krishna v.v. tùy thuộc vào tôn giáo của bạn) thực hiện sứ mệnh của Ngài trong Vũ Trụ thông qua ba định luật chính là Sáng tạo, Duy trì và Hủy diệt. Năng lực của Ngài Datta có được thông qua sự kết hợp của ba nguyên tắc này của Thế Tôn; cụ thể là Sáng tạo 10%, Duy trì 80% và Hủy diệt 10%. Năng lượng linh thiêng của Ngài thị hiện chỉ có 10% trong khi đó có đến 90% là ở dạng không thị hiện.

Quan niệm cho rằng tổ tiên đã khuất có thể gây rắc rối cho cuộc sống của chúng ta rất xa lạ với nhiều người. Tuy vậy, nhiều người từ các nền văn hóa và tôn giáo khác nhau đã nhận được lợi lạc không thể nghĩ bàn trong cuộc sống của họ bằng cách niệm theo Thánh danh ‘Shri Gurudev Datta‘ của Ngài Datta (bấm vào đây để nghe bản ghi âm của câu niệm này).


Lưu ý: Để tải về đoạn audio này, xin hãy nhấn vào
phần hình trên và nhấn “lưu về/ lưu về ở dạng”