Politika privatnosti – donacije SSRF-u

1. Korišćenje PayPal načina plaćanja za online donacije

a) Opis i obim korišćenja podataka

Ako izaberete plaćanje korišćenjem PayPal online davaoca usluga, kao deo platne transakcije na našoj veb stranici, vaši lični podaci kao što su ime i prezime, adresa, email adresa, detalji o iznosu donacije, IP adresa, detalji sa uplatnica, podaci o uređaju i geografskom položaju, će biti prosleđeni u PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

U zavisnosti od načina plaćanja koji je izabran putem PayPal-a, npr. fakture ili direktno zaduživanje, lični podaci prosleđeni PayPal-u biće dalje preneti od strane PayPal-a kreditnim agencijama.

PayPal može takođe objaviti vaše lične podatke dobavljačima usluga, podizvođačima ili drugim pridruženim kompanijama, ako je to potrebno radi ispunjavanja ugovornih obaveza nastalih vašim doniranjem, ili ako se vaši lični podaci obrađuju u ime PayPal-a.

Pregled trećih strana može se naći na sledećem linku: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

b) Pravni osnov za korišćenje podataka

Pravni osnov za korišćenje ličnih podataka je Član 6, stav1, reč. 1, tačka b, Opštih odredbi o korišćenju podataka (GDPR).

c) Svrha korišćenja podataka

Korišćenje vaših ličnih podataka je potrebno za obradu vaše donacije kada koristite PayPal način plaćanja, konkretno za potvrdu vašeg identiteta kao i za upravljanje vašom uplatom.

U zavisnosti od toga koji način plaćanja izaberete sa PayPal-om, vaše lične podatke će obrađivati kreditne agencije radi provere identiteta i kreditne sposobnosti. Koje kreditne agencije su uključene i koje podatke obrađuje PayPal uopšte, kao i druge informacije o svrsi i obimu korišćenja podataka možete saznati u politici privatnosti PayPal-a na linku https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full.

d) Trajanje skladištenja

Prema PayPal-u, vaši lični podaci koji su korišćeni za uspostavljeni odnos između vas i PayPal-a biće čuvani za vreme trajanja odnosa uvećano za razdoblje od deset godina kako bi PayPal mogao ispuniti svoje poreske obaveze.

Molimo pogledajte politiku privatnosti PayPal-a na https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full za detalje o pojedinom razdoblju čuvanja podataka.

e) Posledice ne pružanja ličnih podataka

Vi niste u obavezi da date svoje podatke u gore navedene svrhe. Međutim, ako se uzdržite od davanja podataka, ne možemo garantovati da ćemo moći da vam ponudimo pogodnosti vezane za donaciju.

2. Mogućnost doniranja putem bankovnog transfera ili kreditne kartice

a) Opis i obim korišćenja podataka

Mi vam takođe dozvoljavamo da nam donirate korišćenjem bankovnog transfera ili kreditne kartice.

Lični  podaci koji se koriste kada date donaciju jesu vaše ime i prezime, e-mail adresa, adresa, poštanski broj, grad i država prebivališta. Pored toga, potrebni su nam vaši bankovni podaci (ime vlasnika računa, IBAN kao i bankovni identifikacioni kod – BIC) ili podaci o kreditnoj kartici (ime vlasnika kartice, broj kartice, verifikacioni broj i datum prestanka važenja) da  bismo izvršili vašu donaciju. Kao opciju, možete navesti svoju želju za potvrdu o donaciji. Vaši podaci neće biti prosleđeni trećim licima.

Uz online donaciju na našoj veb stranici, takođe ćemo sačuvati vašu IP adresu i datum i vreme podnošenja obrasca za donaciju.

b) Pravni osnov za obradu podataka

Korišćenje prethodno spomenutih ličnih podataka je potrebno za pokretanje i ispunjavanje ugovora o donaciji. Pravni osnov za korišćenje vaših ličnih podataka je Član 6, stav1, reč. 1, tačka b, Opštih odredbi o korišćenju podataka (GDPR).

Pravni osnov za prikupljanje i čuvanje vaše IP adrese, koju koristimo u slučaju donacije putem kreditne kartice, je Čl. 6 (1) reč. 1, tačka f.

c) Svrha obrade podataka

Lični podaci koji se prikupe kada otvorite online obrazac potrebni su za izvršenje ugovora o donaciji, sa svrhom kojom se korisnik obavezuje na plaćanje članarine koju sam izabere. Prema želji, obrađujemo podatke koje prikupimo tokom procesa donacije da bismo izdali potvrdu o donaciji.

Mi koristimo vašu IP adresu radi naše bezbednosti u slučaju da se treća strana registruje na našoj veb stranici bez vašeg znanja ili zloupotrebi vaše lične podatke. Ovo je takođe naš zakonski interes za obradu vaših ličnih podataka.

d) Trajanje skladištenja

Čim nam vaši lični podaci više ne budu potrebni u prethodno navedene svrhe, oni će biti odmah izbrisani. To je najčešće slučaj nakon isteka trogodišnjeg roka zastarelosti, počevši od kraja godine u kojoj ste nam dali donaciju.

Budući da i mi podležemo zakonskim obavezama zadržavanja, vaši lični podaci će biti blokirani nakon isteka roka zastarelosti i izbrisani nakon ukupno deset godina, počevši od kraja kalendarske godine u kojoj je donacija izvršena. Ovo proizlazi iz naših zakonskih poreskih obaveza.

e) Mogućnost prigovora i uklanjanja prema Članu 21 Opštih odredbi o korišćenju podataka (GDPR)

Ne postoji mogućnost prigovora na korišćenje vaše IP adrese, jer je obrada podataka obavezna za sprečavanje zloupotrebe i praćenje.

f) Posledice nepružanja ličnih pod

Vi niste u obavezi da date svoje podatke u gore navedene svrhe. Međutim, ako se uzdržite od davanja podataka, ne možemo garantovati da ćemo moći da vam ponudimo pogodnosti vezane za donaciju.