Primer Božanskog znanja koje je došlo kroz gđu. Šilpu Dešmuk

Prema duhovnoj nauci, ples je forma umetnosti kojom se može spoznati Bog. U ovom kontekstu ples je sredstvo kroz koje primamo Božanski princip. Sledi tabela koju je gđa Šilpa dobila primajući znanje od Boga, kojom se objašnjava procenat Božanskog principa koji može primiti određeni deo tela, kada se na odgovarajući način koristi tokom plesa.

Deo tela
% značaja
Glava
5
Vid
10
Obrva
3
Oči
5
Vrat
7
Nos
2
Obrazi
5
Usne
10
Stomak
5
Struk
8
Šake
20
Noge
18
Ostalo
2

Primer kako tumačiti tabelu: Glava može primiti maksimum 5% Božanskog principa.