Các nguyên tắc thực tập tâm linh cơ bản

Làm cách nào chúng ta đảm bảo được sự tiến bộ tâm linh nhanh chóng để có được Hỷ?

Chúng ta có thể đạt được sự tiến bộ tâm linh nhanh chóng khi chúng ta thực tập tâm linh theo các nguyên tắc tâm linh cơ bản. Mặc dù có rất nhiều phương pháp thực tập tâm linh, việc chúng ta có tuân theo các nguyên tắc thực tập tâm linh cơ bản hay không thực sự sẽ là yếu tố quyết định tính hiệu quả. Nếu chúng ta không giữ vững các nguyên tắc này, chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ là kết quả thu về không xứng đáng với tâm huyết được bỏ ra.

Sáu nguyên tắc cơ bản trong việc thực tập tâm linh là:

  1. Những con đường khác nhau đưa tới Thượng đế thì cũng nhiều như số người

  2. Đi từ nhiều trở về một

  3. Tiến từ thô (hữu hình) tới vi tế (vô hình)

  4. Thực tập phương pháp phù hợp với trình độ tâm linh hay năng lực tâm linh

  5. Thực tập phương pháp phù hợp với thời đại

  6. Phụng sự Thượng đế tùy theo tài năng và năng lực