SERB_Why-addicts

Šta neku osobu čini podložnijom bolestima zavisnosti? Ima više faktora koji na to utiču:

  1. Sudbina: Negativna sudbina osobe ima veliki uticaj na to što neka osoba postane zavisnik. Svako od nas je rođen sa predodređenom sudbinom koja je bazirana na našim delima iz prethodnih života. Negativna sudbina se može ispoljiti tako da postanemo zavisni od različitih supstanci, jer je to siguran način da doživimo bol ili da živimo život lošeg kvaliteta.
  2. Gresi: Zavisnik će verovatno imati više greha nego zasluga. Pod grehovima mislimo na akumuliranje različitih loših dela ili grehova iz prethodnih ili iz sadašnjeg života koji moraju da se otplate u ovom životu.
  3. Tip predaka: Neke porodice imaju pretke koji su bili zavisnici dok su živeli na Zemlji. Neki njihovi naslednici imaju veliki račun uzimanja i davanja sa ovim precima. Preminuli predak koji je sada suptilno telo, u životu posle smrti koristi ovaj račun uzimanja i davanja da zaposedne svog naslednika i da konzumira željenu supstancu (koristeći svog naslednika kao medijum).
  4. Vreme: U skladu sa vremenom, tj. određenom tačkom u životnom periodu osoba, kada su one duhovno ranjivije. Ljudi mogu da postanu duhovno ranjivi kada ne rade duhovnu praksu, kada svesno čine grehe, ili imaju veliki ego.
  5. Duhovni napredak: Ljudi nižeg duhovnog nivoa su izloženiji uticaju. Izuzetno retko može da se vidi da je zavisnik osoba koja redovno radi duhovnu praksu u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse.
  6. Sklonost: Jaka sklonost osobe ka upotrebi supstance ili neke materije čini je podložnijom da bude zaposednuta nekim entitetom.
  7. Duhovni nivo roditelja: Što je viši duhovni nivo roditelja, manji je uticaj na embrion u trenutku začeća (pogledati članak: Kako se sklonost ka zavisnosti razvija tokom trudnoće).

Izvor: Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci sprovedeno od  SSRF.

Komentar SSRF: Kao što možete videti iz prethodno pomenutih faktora, većina ih ima duhovni uzrok. Čak i ako je prvi uzrok bilo privlačenje ka određenoj suptanci ili stvari na psihološkom nivou, entiteti iz duhovne dimenzije vrlo brzo mogu da iskoriste ovu situaciju. Duhovna praksa je jedini način na koji efikasno može da se prevaziđe problem čiji je pravi uzrok duhovne prirode.