PIP – Uvod u istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci uz korišćenje tehnike polikontrastne interferentne fotografije

1. Uvod

Već dugi niz godina čovek se trudi da uz pomoć mašina ili specifičnih tehnika prouči energiju polja (Aura) oko objekata ili ljudi. Ruski naučnik i pronalazač, Semjon Kirilian je sproveo poznatu studiju 1939. godine i otkrio ono što se danas zove „Kirlianova fotografija“. Ova tehnika stvara sliku na fotografskoj ploči propuštanjem napona kroz ciljni objekat koji je postavljen na fotografskoj ploči, kao što je prikazano u sledećem primeru.

Kasnije je Hari Oldfild, naučnik i pronalazač, istražio istu tehniku i predstavio je u novoj formi, jednostavnoj za korišćenje. Ona je poznata kao „Polikontrastna interferentna fotografija“ (Polycontrast Interference Photography tj. PIP). Među različitim metodama testiranja energetskog polja, polikontrastna interferentna fotografija je poznata kao veoma efikasan metod.

1.1 Zahvalnica

Uz pomoć Dr. Tortona Stritera, osnivača Centra za nauke bio-polja, specijaliste Dr. Aniruda Gandijem, kao i njihovih kolega saradnika, izvršili smo nekoliko eksperimenata koristeći PIP tehniku. Zahvaljujemo im se za neprocenjivu pomoć u realizaciji ovog istraživanja.

2. Informacije o PIP tehnici

2.1 Stvarna upotreba PIP tehnike

Kod PIP tehnike je objekat posmatranja izložen belom svetlu koje sadrži spektar sedam boja (spektar duge). Specijalna video kamera snima fotografije koristeći različite filtere, a fotografije analizira poseban PIP softver. Ovaj softver otkriva detalje o energetskom polju na i oko objekta putem slika različitih nijansi i boja.

2.2 Osnovni principi PIP tehnike

Putem specijalno razvijenog softvera, PIP posmatra interferenciju fotona (svetla) i njene promene u telu i oko tela. Ova interferencija se stvara kada 100% belo svetlo (koje sadrži svih sedam talasnih dužina boja) padne na energetsko polje objekta ili osobe. U zavisnosti od gustine energije u energetskom polju, kada na njega padne prethodno pomenuto svetlo, stvaraju se različite nijanse boja u skladu sa karakteristikama energetskog polja. Kompjuterski program testira ove nijanse boja. Ove nijanse boja stvorene interferencijom nevidljive su golim okom. Inovacija je upravo u kompjuterskom programiranju koje dodeljuje broj svakoj specifičnoj vrednosti ili frekvenciji svetla, a onda rekodira svaki broj u vidljivi raspon svetla tako da mi možemo da ga vidimo. PIP koristi softver na personalnom računaru preko video prijemnika i pravi snimak energetske i svetlosne interferencije.

Na monitoru se stvara slika jer su signali sa video kamere pretvoreni u jasno vidljive boje. Zahvaljujući tome se mogu videti razlike u intenzitetu energije koje inače ljudsko oko ne bi moglo videti.

2.3 Korišćenje različitih filtera

Različiti filteri se koriste prema potrebi tako da se na slici ne reflektuju određene nijanse boja. Tako su preostale nijanse izraženije. Zahvaljujući tome možemo dobiti više informacija o specifičnoj nijansi boje tj. o činjenici vezanoj za energetsko polje. U nastavku su predstavljeni filteri koji se obično koriste kao i primeri slika koje nastaju njihovom upotrebom. Na svima je fotografisan isti objekat.

Crno/beli filter

Sledeća slika fotografije Njegove Svetosti Dr. Atavlea je nastala korišćenjem crno/belog filtera PIP tehnike.

PIP filter

Sledeći snimak fotografije Njegove Svetosti Dr. Atavlea, nastao je korišćenjem PIP filtera PIP tehnike.

Monet filter

Sledeći snimak fotografije Njegove Svetosti Dr. Atavlea, nastao je korišćenjem Monet filtera PIP tehnike.

Pejzažni filter

Sledeći snimak fotografije Njegove Svetosti Dr. Atavlea, nastao je korišćenjem pejzažnog filtera PIP tehnike.

2.4 Priroda informacija dobijena iz slika napravljenih PIP tehnikom

Kod ove tehnike proučavamo energetsko polje na objektu i energetsko polje oko njega koje se reflektuje kao nijanse boja. Nijanse boja reflektovane na slici se menjaju zavisno od toga koji filter se koristi. Nijanse koje ukazuju na pozitivnost (ili pozitivne vibacije) ili negativnost (ili negativne vibracije) zavise od toga koji filter se koristi. U našim eksperimentima smo se fokusirali na upoređivanje značajnih promena u negativnosti i pozitivnosti energetskog polja na objektu i energetskog polja oko objekta sa kontrolnim objektom. Interpretacija nijansi boja na dobijenoj slici se menja u odnosu na to koji filter je korišćen. Međutim, interpretacija nijansi boja na slikama stvorenim uz pomoć prva tri filtera koja smo koristili u ovom eksperimentu (PIP, crno/beli i Monet) je uglavnom ista. Na primer, narandžasta i crvena boja ukazuju na negativnost, dok su žuta, ružičasta, zelena i plava pokazatelj pozitivnosti. Na slici generisanoj pejzažnim filterom, svetlina, kontrast i prisustvo ili odsustvo crnih tačaka su kriterijumi koje uzimamo u obzir prilikom analize slika.

3. Postavka i funkcionisanje PIP opreme

Example of PIP Equipment Setup

Kompletan PIP sistem se sastoji od okruženja za skeniranje koje uključuje svetlo punog spektra, video kamere za pravljenje snimaka, kompjutera na kome može da radi PIP softver i konekcije (kabla) između poslednje dve komponente.
Opšta postavka sobe u kojoj se odvija eksperiment izgleda ovako.

  • Cela soba je ofarbana u belu boju sa mat finišom, svetlo punog spektra boja (ceo dugin spektar) usmereno je na subjekat tako da mu je gornji kraj na 2.65m od poda i najbliži subjektu, a donji kraj je na 1.9m visine i pod uglom od 35 stepeni.
  • Uniformna mat bela podignuta platforma na kojoj stoji subjekat, dimenzija 10 cm x 52 cm x 52 cm, sa obeleženom centralnom linijom i pozicijom za stopala subjekta da bi se zadržali standardni klinički parametri.
  • Subjekat je oko 2.25 metara udaljen od kamere.
  • U svim našim eksperimentima slike su preuzete bez promena ili fizičkog pozicioniranja ili podešavanja (npr. otvor blende,brzina, itd.) kamere.

4. Metodologija

Eksperimenti su izvođeni u Centru za nauke bio-polja u Maharaštri, na Institutu za tehnologiju, Pune, Indija.

Koristili smo PIP tehniku da uporedimo energetska polja na i oko objekata koje je koristio Svetac (Njegova Svetost Dr. Atavle) sa sličnim objektima kupljenim u prodavnici. Ova tehnika je korišćenja i kod upoređivanja energetskih polja objekata napadnutih od strane negativnih energija i njima sličnih objekata, crteža Božanstava zasnovanim na duhovnom znanju koje su nacrtali tragaoci pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea i komercijalnih slika na kojima su ista Božanstva. Sproveli smo istraživanja i upoređivanja energetskog polja na i oko delova tela kao što su kosa, nokti, rukopis, fotografije tragaoca na različitim stadijumima duhovnog napretka.

Posle analiziranja slika koje su dobijene korišćenjem raznih filtera, naše odeljenje za znanje o duhovnoj dimenziji nam je pomoglo da razumemo šta se dešavalo u duhovnoj dimenziji tokom ovog procesa. Ovo je jedan primer takvog pitanja.

U uporednoj studiji crteža božanstva Šive koji su nacrtali tragaoci pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea i komercijalne slike božanstva Šive, energija koja je okruživala crtež pokazala je veću pozitivnost na fotografijama napravljenim pomoću PIP i Monet filtera, u odnosu na komercijalnu sliku. Međutim, očitavanja fotografije iste slike napravljenje sa crno/belim filterom je pokazalo manju negativnost u poređenju sa komercijalnom slikom, a ne više pozitivnosti kao kod prva dva filtera. Šta je razlog za to?

Odgovori koje smo dobili od odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji su rasvetlili mnoge teme. Ovo znanje ćemo podeliti kroz seriju članaka o ovim eksperimentima.