Duhovna nauka iza spontanog pojavljivanja masnih mrlja

1. Uvod – spontana pojava masnih mrlja

Tragaoci povezani sa misijom Njegove Svetosti Dr. Atavlea su doživeli mnogo natprirodnih iskustava u svojim životima, a razloge za ovo smo objasnili u uvodnom članku o zastrašujućim natprirodnim pojavama. U tom članku smo objasnili kako su se masne mrlje spontano pojavljivale na različitim stvarima kao što su odeća i slike Božanstava i Svetaca. Na prvi pogled ove masne mrlje možda i ne izgledaju tako strašno, ali ako su ove mrlje zaista posledica delovanja negativnih energija višeg nivoa, one mogu imati dugotrajni štetni efekat na svoje neposredno okruženje.

2. Primeri spontane pojave masnih mrlja

U nastavku su prikazani slajdovi različitih predmeta na kojima su se spontano pojavile masne mrlje.

Spontano pojavljivanje masnih mrlja.

Duhovnim istraživanjem otkrili smo da je uzrok masnih mrlja ometanje negativnih energija višeg nivoa.

 

3. Glavne osobine masnih mrlja stvorenih delovanjem negativnih energija

 • Razlog: Glavni razlog zbog kog negativne energije suptilnim sredstvima stvaraju masne mrlje je to što kroz te mrlje, kao kroz skladišta crne energije, mogu da ostvare duhovno štetno dejstvo na okruženje. Jednom kada se u masnoj mrlji napravi skladište crne energije ona postaje i centar razmene crne energije tj. ona i prima i emituje crnu energiju.
 • Kako nastaju:
  • Da bi samo uz pomoć suptilnih sredstava napravile masne mrlje, negativne energije višeg nivoa putem svojih natprirodnih moći (sidis) koriste princip Apsolutnog kosmičkog Etra (Prutvitatva) i Apsolutne kosmičke Vode (Apatatva).
  • Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci smo otkrili da se većina masnih mrlja koje su se pojavile na natprirodan način (u prostorima SSRF) generalno sastoji od životinjske i ljudske masnoće. Negativne energije višeg nivoa vrlo često, umesto da stvore masnu mrlju isključivo putem suptilnih sredstava (što bi zahtevalo mnogo duhovne energije), ekstrahuju ljudsku ili životinjsku masnoću ili bilo koje drugo ulje i dematerijalizuju je, a onda je opet materijalizuju na mestu koje žele da ometaju.
  • Zatim korišćenjem duhovne energije generisane kroz tratak (gledanje u objekat kao jogi vežba) ili Mantrama, ili natprirodnim moćima, negativne energije višeg nivoa napune masnu mrlju crnom energijom.
 • Duhovna snaga potrebna za stvaranje: Negativnoj energiji je potrebna određena količina duhovne snage da napravi masnu mrlju korišćenjem isključivo suptilnih načina. U nastavku je navedena minimalna duhovna snaga koju negativni entitet mora da poseduje u zavisnosti od toga šta ometa i kome taj predmet pripada.
  • Stvaranje masnih mrlja na predmetima koji pripadaju prosečnoj osobi: 3. region Pakla (Patal)
  • Stvaranje masnih mrlja na predmetima koji pripadaju tragaocu koji radi redovnu duhovnu praksu: 4. region Pakla
  • Stvaranje masnih mrlja na predmetima unutar ašrama: 4. region Pakla
  • Stvaranje masnih mrlja na predmetima koji su povezani sa Njegovom Svetošću Baktarađ Maharađom i Njegovom Svetošću Dr. Atavleom: 4. region Pakla

Napomena: Ima sedam regiona Pakla, a što je region viši to je moćnija negativna energija. Na primer, snažna negativna energija (Mantrik) iz 5. regiona Pakla je mnogo moćnija od Mantrika iz 3. regiona Pakla. Što je duhovno čistiji subjekat to je potrebno više energije da bi se na njega izvršilo suptilno ometanje.

 • Jedinstvene osobine:
  • Kako u masnim mrljama dominira princip Apsolutne kosmičke Vode, one su najpogodnije za upijanje i skladištenje velikih količina crne energije.
  • Ponekad mrlja ima oblik lutke. Mrlje ovog oblika imaju veću sposobnost emitovanja crne energije i imaju efekat crne magije.
 • Miris: Masne mrlje stvorene suptilnim sredstvima imaju i suptilni masni miris koji ih prati. Ovo je u skladu sa duhovnim principom da ime (reč), dodir, forma, ukus, miris i njihova energija koegzistiraju.
 • Efekat:Efekti mrlja se ispoljavaju na različitim nivoima
 • Na fizičkom nivou: Jedinstvena osobina masnih mrlja je da Mantrici ispoljavaju svoje natprirodne moći uz pomoć principa Apsolutne kosmičke Zemlje i koristeći mrlje kao medijum. Oblici napravljeni uz pomoć principa Apsolutne kosmičke Zemlje ometaju fizičko telo (stuladeha).
 • Na omotač vitalnog tela (prana-deha):  Masna mrlja stvorena natprirodnim sredstvima ima posebnu moć da privlači Vitalnu energiju (prana-šakti) osobe i da prouzrokuje ekstremnu letargiju i tromost.
 • Na mentalno i intelektualno telo:: Može izazvati depresivne misli, usporeno razmišljanje itd.
 • Na duhovnom nivou: Prepreke u duhovnoj praksi kao što su sumnje o duhovnoj praksi itd.

4. Primer istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci o suptilnom ometanju

U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) imamo tragaoce sa razvijenim šestim čulom vida koji mogu videti događaje u duhovnoj dimenziji onako kako prosečna osoba vidi događaj u svetu u kojem živimo. Kao što možete videti na sledećoj slici, na laminiranoj slici Njegove Svetosti Baktarađ Maharađa se pojavila masna mrlja. Očevici tvrde da se to dogodilo spontano i to bez ikakvog racionalnog razloga.

 

SERB-1
U nastavku je prikazan crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji koji je nacrtala gđa Joja Vale i koji nam daje uvid u to kako se ovo ometanje dogodio.
SERB-2

 

Napomena: Oko crteža je postavljen poseban zaštitni okvir da bi čitalac bio zaštićen od negativnosti koja se emituje iz forme negativne energije koja je prikazana na crtežu.

Negativna energija koja je prouzrokovala ometanje je bio duh (Pišać) koji je delovao po naredbama Mantrika iz 5. regiona Pakla.

Da bi smanjila snagu suptilnih Božanskih frekvencija mirisa koji su se iz fotografije oslobađali u atmosferu, negativna energija je pokušala da ih prekrije sa smrdljivim frekvencijama ulja. Duh je pokušao da zarobi Božanske frekvencije u fotografiji ometajući ih sa smrdljivim frekvencijama koje dolaze iz spoljnjeg omotača njegovog tela zbog čega fotografija izgleda zamagljeno. Međutim, tokom ovog ometanja i duh je bio pogođen. Zbog frekvencija principa Apsolutne Vatre (Teđtatva) koje se oslobađaju iz fotografije, na spoljnom omotaču duha su se javile rupe i masna smrdljiva tečnost je počela da curi iz njih.

Zbog masnih smrdljivih frekvencija koje se emituju iz fotografije, ljudi u njenom okruženju su osećali ometanja kao što su mučnina, povraćanje i uznemirenost.

5. Poništavanje efekta spontanih masnih mrlja

Kao što je opisano u prethodnom tekstu, masne mrlje mogu imati dugoročne štetne efekte na neposredno okruženje i na tragaoce koji u njemu borave. Sledeća tabela pokazuje različite efekte koje ima brisanje masne mrlje u odnosu na to da je samo ostavimo kako jeste, ili da je tretiramo nekim duhovnim merama kao što je stavljanje Svetog pepela (Vibuti).

Efekti čišćenja masne mrlje nasuprot efektima koji nastaju ako je ne čistimo(Ovo se odnosi na masne mrlje koje su se spontano materijalizovale i koje su stvorene delovanjem negativnih energija višeg nivoa)
Aspekt Efekat čišćenja Efekat ako se ne čisti Čišćenje uz primenu duhovnih mera
Efekat na atmosferu Smanjenje pritiska u atmosferi Povećanje pritiska u atmosferi Stvaranje vruće energije u atmosferi
Efekat na osobu Tokom čišćenja se zbog energije trenja stvara crna energija u mrlji i ometa osobu koja je čisti. Ovo utiče na omotač vitalnog tela osobe koja čisti i dovodi do smanjenja njene vitalne energije. Crna energija se širi po telu osobe i u atmosferi i pokušava da stvori centar u telu osobe i u okruženju. Negativna energija u telu osobe postaje ispoljena i dolazi do razmene crne energije. Zbog suptilnog plamena zbog Apsolutnog elementa Vatre u Svetom pepelu, u mrlji počinje suptilna bitka. Kao rezultat, na koži osobe mogu da se pojave crvene trake, crveni osip i ogrebotine.
Dobrobiti 30% 0% 50%1
Štetnost 0% 30% 0%
Efekat na Mantrika Kako je uništena forma crne energije, Mantrik koji je izvršio ometanje ne može više da skladišti crnu energiju u mrlji. Moguća je razmena crne energije i moguća su uznemiravanja tragaoca na individualnom i kolektivnom nivou emitovanjem crne energije u atmosferu. Crna energija u mrlji je uništena tako da je intenzitet emitovanja crne energije iz mrlje neutralizovan. Stavljanjem Svetog pepela na mrlje, ometa se omotač samog Mantrika i smanjuje se snaga njegove odbrane.

Napomene:

 1. Ukoliko se duhovne mere ne ponavljaju sve dok se ne otklone efekti masne mrlje, problemi mogu da se nastave.

6. Više informacija o mrljama stvorenim suptilnim sredstvima

6.1 Vrste slika koje su ometene

Primećeno je da slike Njegove Svetosti Dr. Atavlea koje su tragaoci koristili za svoje lične potrebe nisu bile podložne ometanjima putem mrlja. Međutim, zvanične slike koje su štampane za samašti namene (za kolektivnu duhovnu praksu) su one koje su bile ometane.

U nastavku je odgovor dobijen putem Božanskog znanja:

U zvaničnim štampanim slikama Njegove Svetosti Dr. Atavlea se nalazi Božanska energija (Šakti) Boga u obliku odluke. Zbog toga su negativne energije ometale ove slike stvorene na bazi aktivne odluke. Međutim, mrlje nisu stvorene na slikama koje su korišćene za ličnu upotrebu gde je glavna namena buđenje privatnih uspomena. Ovo pokazuje da je misija sa samašti ciljem važnija od vjašti ciljeva (okrenutih ličnoj duhovnoj praksi).

6.2 Kako se mrlje povećavaju tokom vremena?

Primećeno je da se mrlje koje su se pojavile na slikama Njegove Svetosti Dr. Atavlea povećavaju tokom vremena ili da su se pojavile sveže mrlje. Nameću se sledeća pitanja:

 • Zašto se tokom vremena mrlje na različitim slikama koje su ometene povećavaju?
 • Da li do toga dolazi zbog novih ometanja ili zbog privlačenja negativne energije u mrlje koje već postoje?

Istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci smo dobili sledeće odgovore:

Mrlje se povećavaju zbog novih ometanja. Božanska svesnost (Čaitanija) u atmosferi u formi samašti misije dezintegriše crnu energiju u mrljama. Snažne negativne energije istrajavaju u svojim ometanjima istim intenzitetom i prenose crnu energiju na različite načine da bi ugrozile napredak samašti misije.