1-SERB-saint-possessed-person

1. Pozadina sprovedenog eksperimenta

SSRF je sproveo mnoga istraživanja o tome kako ljudi mogu da utiču jedni na druge na duhovnom nivou, a što bi za posledicu imalo razna ometanja na fizičkom i/ili psihološkom nivou. Istraživanjem se došlo do toga da ovaj uticaj zavisi od  duhovnog nivoa i toga da li su pod uticajem, zaposednuti ili nemaju ometanja od negativnih energija. U nastavku sledi nekoliko primera ovih uticaja:

 1. Svetac ima pozitivan uticaj duhovnog isceljivanja na osobu koja je zaposednuta ili koja ima ometanja od negativnih energija.
 2. Dvoje ljudi koji su pod uticajem negativnih energija mogu da prenesu njihovu energiju između sebe i pojačati uticaj entiteta koji ih ometaju.
 3. Trudnica koja je zaposednuta može da oseti pozitivan isceljujući uticaj od nerođenog deteta kada je dete duhovno pozitivno i na višem duhovnom nivou.
 4. Osobi koja nema ometanja od negativnih energija mogu na duhovnom nivou da naškode seksualni odnosi sa osobom koja je pod uticajem negativnih energija.

Sa svim ovim ili sličnim primerima možemo se susresti u životu s ljudima koje poznajemo ili ne poznajemo. Većina ljudi nema suptilne sposobnosti da prepoznaju da li je osoba s kojom se susreću pod uticajem negativnih energija ili ne.

“Interakcija” sa drugom osobom podrazumeva i uključuje sledeće scenarije:

2. Eksperiment o uticaju Sveca na osobu koja je pod uticajem negativne energije

Duhovni nivo: Ako uzmemo u obzir da je duhovni nivo osobe koja je dostigla Bogospoznaju 100%, tada je duhovni nivo prosečne osobe u današnja vremena 20%. Oko 90% svetskog stanovništva ima duhovni nivo niži od 35%. Na duhovnom nivou od 70% osoba postaje Svetac.

SSRF centar za duhovna istraživanja su 2009. godine posetile dve osobe iz inostranstva. Posle dva dana zamolili smo jednog od njih da učestvuje u eksperimentu kako bismo testirali kakav je uticaj Sveca prilikom susreta s osobom. Osoba nije bila upoznata sa samom prirodom eksperimenta pre njegovog izvođenja.

Najvažniji podaci o osobi koja je učestvovala u eksperimentu dati su u nastavku:

 1. Živela je u Severnoj Americi
 2. Nije znala ništa o SSRF-u dok je prijatelj nije pozvao u centar/ašram
 3. Nije obavljala nikakvu redovnu duhovnu praksu
 4. Provela je manje od 48 sati u Centru za duhovna istraživanja i nije bila svesna ko su Sveci koji tamo borave. Imala je malu ili nikakvu predstavu o tome šta je satseva i duhovno istraživanje koje se sprovodi u ašramu.
 5. Imala je neke suptilne sposobnosti
 6. Praktikovala je reiki isceljivanje
 7. Bila je zaposednuta negativnom energijom višeg nivoa, ali tada toga nije bila svesna. Entitet koji ju je zaposeo zarobio je donje tri čakreManipura čakru, Svadištana čakru i Muladara čakru. Svo znanje dobijeno ovim duhovnim istraživanjem primljeno je od tragaoca sa visoko razvijenim šestim čulom.
Ukratko, obzirom da ranije nije imala kontakte sa SSRF-om, osoba je bila idealan kandidat za učestvovanje u eksperimentu, jer se mogao isključiti bilo koji psihološki uticaj koji bi izazvalo prisustvo Sveca (kao npr. osećaj prijatnosti, jer zna da sedi u prisustvu Sveca).

Postavljanje eksperimenta

U eksperimentu smo koristili DDFAO biofidbek uređaj (elektrosomatograf) za proučavanje uticaja Sveca na Kundalini čakre osobe. Proučavani su sledeći aspekti:

 • boravak u društvu Sveca
 • gledanje u Sveca
 • razgovaranje sa Svecem.

3. Značaj eksperimenta

Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci smo saznali da je 30% svetske populacije zaposednuto negativnim energijama, dok je 50% pod njihovim uticajem. Ljudima koji su zaposednuti negativnim energijama je veoma potrebno duhovno isceljivanje ili  pozitivna duhovna energija koja može da se generiše duhovnom praksom. Svetac je svetionik Božanske energije na Zemlji. Ako razumeju pozitivne uticaje Svetaca, ljudi će moći da donose bolje odluke o tome koje interakcije treba da vrednuju.

4. Eksperiment za testiranje uticaja na zaposednutu osobu

4.1 Korak 1: Početno očitavanje zabeleženo u 09:44h

Urađeno je očitavanje početne vrednosti kod osobe. Na grafikonu u nastavku su prikazani rezultati. Očitavanje s leva na desno pokazuje da je snimanje obavljeno od Sahasrara čakre (Krunska čakra) na vrhu glave, do Muladara čakre (Bazična čakra) na dnu kičmenog stuba. Kao što se vidi očitavanja su uglavnom negativna.

2-SERB-Step1-Effect-of-a-Saint

Šta se dogodilo na suptilnom nivou?

Kroz istraživanje zasnovano na duhovnom znanju smo otkrili da se negativna energija, koja je zaposela osobu, premestila sa donje tri čakre na četiri gornje i tu akumulirala veću količinu negativne energije. Negativna energija u osobi je to uradila kako bi se pripremila za borbu s pozitivnom duhovnom energijom Sveca. Pomoću svojih natprirodnih moći, entitet koji je zaposeo osobu znao je unapred o kakvom se eksperimentu radi. Kao rezultat toga, prilikom početnog očitavanja gornje četiri čakre su imale veće negativne vrednosti od donje tri.

4.2 Korak 2: Očitavanje zabeleženo u 9:55h posle ulaska Sveca u sobu

Uskoro, posle polaznog očitavanja, zamolili smo Sveca da uđe u sobu. Osoba nije bila svesna prisustva Sveca niti je znala da je to Svetac. Bez obzira na to, očitavanje na DDFAO opremi pokazalo je trenutni pozitivan pomak kada su gornje četiri čakre postale pozitivnije. (Gornje četiri čakre prikazuju četiri kolone u levom delu grafikona.)

3-SERB-Step2-Effect-of-a-Saint1

Šta se dogodilo na duhovnom nivou?

Crna energija: Osnovno oružje koje koriste negativne energije je crna energija - to je duhovna energija sposobna da manipuliše bilo kojim procesom na Zemlji. Razmere ove manipulacije zavise od snage ometajuće negativne energije.

Aura Sveca automatski deluje pozitivno na ljude u blizini. U ovom slučaju, pozitivnost u obliku Božanske svesnosti (Čaitanija) ušla je u osobu kroz Bramarandru, suptilni otvor u duhovnom energetskom sistemu smešten na gornjoj strani glave, koji predstavlja deo suptilnog tela. Odatle je Božanska svesnost ušla u Sahasrara čakru (Krunska čakra) i tekla niz Sušumnanadi, središnji kanal u duhovnom energetskom sistemu. Sušumnanadi se proteže od dna kičme do vrha glave. Pozitivna energija započela je da redom čisti četiri gornje čakre i da otklanja crnu energiju pohranjenu u njima. Usledila je suptilna bitka između pozitivne i negativne energije.

4.3 Korak 3: Očitavanje zabeleženo u 10:03h posle što je Svetac gledao u osobu 5 minuta

Sveca su zamolili da gleda u osobu, kao i osoba u Sveca. Posle pet minuta obavljeno je novo očitavanje na kome su gornje četiri čakre pokazale povećanje pozitivnosti. To se dogodilo zbog Božanske svesnosti koju emituje Svetac, što je dovelo do daljnjeg pročišćenja crne energije u gornje četiri čakre.

4-SERB_Step3-Effect-of-a-Saint-looking

 

4.4 Korak 4: Očitavanje zabeleženo u 10:35h nakon što je Svetac razgovarao s osobom 30 minuta

5-SERB_Step4-Effect-of-a-Saint-speaking

Posle kada je Svetac razgovarao sa ovom osobom 30 minuta, primetili smo da je očitavanje četiri gornje čakre postalo još pozitivnije. U stvari, očitavanje Anahata čakre (ili Srčane čakre) podiglo se sa -31 na nulu. Prosečno povećanje pri očitavanju bilo je +27 na gornje četiri čakre. Ipak, primetili smo da su donje tri čakre, na kojima je negativna energija utvrdila svoju poziciju, ostale negativne ili zabeležile tek neznatnu promenu.

Šta se dogodilo na duhovnom nivou?

Bojno polje na kome se vodila suptilna bitka je bilo na poziciji gornje četiri čakre. Pozitivna energija je prevladala i poništila negativnu energiju na gornje četiri čakre. Zbog toga silazno kretanje na donje tri čakre nije još ni započelo.

Eksperiment je u ovoj fazi zaustavljen i osoba je bila slobodna da nastavi sa svojim dnevnim aktivnostima.

Stubići u tri boje na grafikonu u nastavku prikazuju kretanje očitavanja različitih faza međusobne interakcije tokom eksperimenta.

6-SERB_Chart-differences

Grafikon pokazuje da prisustvo Sveca u sobi (plavi stubac) ima najveći pozitivan uticaj u poređenju sa situacijom „prisustvo + gledanje“ (stubac boje breskve) i „prisustvo + gledanje + razgovor“ (žuti stubac). Važno je napomenuti da je Svetac bio prisutan u sobi tek pet minuta kada je obavljeno očitavanje za „prisustvo“. Suprotno tome, razgovarao je s osobom 30 minuta, a pozitivan uticaj nije bio toliko snažan.

Putem raznih sličnih eksperimenata u kojima su učestvovali Svetac i zaposednuta osoba, otkrili smo da se uticaj Sveca u različitim vrstama međusobnih odnosa može razlikovati. Pomoću istraživanja zasnovanog na duhovnom znanju otkrili smo da su dve osnovne vrednosti koje mogu uticati na rezultat bilo kog odnosa Sveca i zaposednute osobe sledeće:

 1. duhovni nivo Sveca
 2. duhovna snaga entiteta koji je zaposeo osobu

4.5 Korak 5: Očitavanje zabeleženo u 14:36h (4 sata) posle eksperimenta

Tog popodneva, oko četiri sata posle eksperimenta, još jednom je očitana vrednost čakri u odsustvu Sveca. Primetili smo da je u gornje četiri čakre došlo do preokreta u pozitivnosti koju su skupile tokom eksperimenta. Ipak, donje tri čakre koje su u početku pokazale male promene tokom eksperimenta, postale su vidno pozitivnije.

7-SERB_Step5-Effect-of-a-Saint-spiritual-healing

Šta se dogodilo na duhovnom nivou?

Ovim duhovnoim istraživanjem otkriveno je da:

 • Kada je osoba napustila blizinu Sveca po završetku eksperimenta, dotok energije u Sahasrara čakru (Krunska čakra) je prekinut.
 • Gornje četiri čakre rade u pravilu kao jedna grupa, dok donje tri čakre rade kao druga grupa. Posle čišćenja crne energije akumulirane u gornje četiri čakre, koliko god je pozitivne energije došlo, ona je prolazila dole kroz Sušumnanadi ili centralni Kundalini kanal. Dominantna pozitivna energija nije mogla da uđe u donje tri čakre. Kao rezultat donje čakre su pokazale odloženo isceljivanje.
 • Gornje četiri čakre su ponovo zaposele negativne energije, pa je došlo do povećanja negativnosti u njima. Zanimljivo je naglasiti da iako se negativna energija pomerila prema gornje četiri čakre, u njima je očitano manje negativne energije u poređenju sa početnim očitavanjem. To daje jasno pojašnjenje o isceljujućem uticaju bilo kakvog susreta sa Svecem.

5. Glavni zaključci posle eksperimenta o uticaju Sveca na zaposednutu osobu

 • Kao što možete da vidite iz prethodno navedenog eksperimenta, boravak u prisustvu Sveca ima snažan isceljujući efekat na osobu zbog visokog nivoa Božanske svesnosti koju Svetac emituje.
 • S druge strane, ako je osoba s kojom se susrećete zaposednuta negativnim entitetom višeg nivoa, to može da ima vrlo negativan uticaj na vas. Jedini siguran način zaštite u takvim odnosima je stalno pojati Božje Ime i preduzeti druge korake duhovne prakse.
 • Ljudi koji su pod uticajem ili zaposednuti negativnim energijama mogu dobiti trenutno duhovno isceljivanje ako posete Sveca. Ali, dugotrajno oslobođenje od negativnih energija može da se dobije samo kroz ulaganje sopstvenog truda u obavljanje redovne duhovne prakse i zadobijanje Guruove milosti.
 • Redovno praktikovanje Duhovnosti u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse donosi tragaocu brži razvoj te konačno i zadobijanje Guruove milosti. Jednom kada zadobije Guruovu milost, tragalac može da napreduje do viših duhovnih nivoa i dostići stanje Blaženstva.
 • Oba posetioca ašrama su počela da primenjuju ono šta su naučili tokom svog boravka u njemu i nastavljaju s duhovnom praksom. Posle pet godina obavljanja duhovne prakse doživeli su mnoge pozitivne promene i transformacije u svom životu.