Naši prvobitni nalazi

U ovom videu razmatramo kretanje viska kada radiesteziju vrši prosečna osoba i osoba zaposednuta negativnim energijama.

 

Zapis video snimka

1 Uvod

Namaskar,

U ovom videu provešćemo vas kroz neke preliminarne nalaze u radiesteziji. Radiestezija je u osnovi istraživanje uz pomoć jednostavnih alata ili instrumenata koji se drže rukom. Ti instrumenti uključuju rašlje y-oblika, I-oblika i visak.

Radiestezisti veruju da korišćenjem ovih instrumenata mogu da pronađu stvari koje su inače skrivene od pogleda ili znanja. Radiestezija je primarno korišćena za pronalaženje podzemnih voda. Međutim, pored lociranja voda i minerala, ona se koristi i za druge namene.

Na primer, radiestezisti veruju da korišćenjem viska mogu da postave pitanja u vezi života osobe i da dobiju ‘Da’ i ‘Ne’ odgovore u zavisnosti od kretanja viska posle postavljanja pitanja. Pitanja na koja su dobijeni odgovori uz pomoć viska su raznovrsna i uključuju pitanja u vezi sa vezama, ulaganjima, autentičnosti stvari pa čak i pitanja o budućnosti.

Bili smo zaintrigirani različitim verovanjima i tvrdnjama radiestezista o tome šta visak kao oruđe radiestezije može da uradi pa smo sproveli sopstveno istraživanje. Ovo istraživanje je još uvek u u preliminarnoj fazi razumevanja ovog sistema proricanja.

Ovi nalazi su zasnovani na posmatranju i analizama eksperimenta na fizičkom nivou, korišćenjem intelekta, i kroz razvijeno šesto čulo. Istraživanje duhovne dimenzije putem razvijenog šestog čula je poznato kao istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci.

2.Postavljanje eksperimenta

2.1 Izbor grupa uzoraka

Sada, u eksperimentu koji smo sproveli skoncentrisali smo se na razumevanje vibracija koje emituju ljudi, posmatranjem kretnji viska koji je okačen iznad njih, i izabrali smo 4 grupe za ovaj eksperiment.

 1. Prva grupa je predstavljala prosečnu osobu, odnosno ljude na duhovnom nivou između 20 do 30 %. Ljudi sa duhovnim nivoom između 20 i 30 % uopšteno ne rade nijedan oblik duhovne prakse.
 2. Druga su tragaoci koji rade redovnu duhovnu praksu i koji se smatraju duhovno pozitivnim jer nisu imali nikakve probleme sa negativnim energijama.
 3. Treća grupa su bili tragaoci koji rade redovnu duhovnu praksu, ali su zaposednuti negativnim energijama.
 4. I na kraju imali smo privilegiju da sprovedemo ispitivanje na najmanje šest Svetaca. Sada na skali od nule do 100 u značenju duhovne zrelosti , spajanje sa Bogom bi značilo 100 %. Pod Svecima mislimo na ljude koji su kroz duhovnu praksu dostigli duhovni nivo od najmanje 70%. Duhovni nivo prosečne osobe u sadašnjoj eri je oko 20 %.

Ovu kategorizaciju ljudi smo napravili na osnovu njihovog duhovnog nivoa i njihovog duhovnog stanja koristeći razvijeno šesto čulo i na osnovu različitih eksperimenata duhovnog isceljivanja koje smo sproveli u prošlosti. Duhovni nivo osobe je zasnovan na mnogim faktorima i može se saznati samo pomoću razvijenog šestog čula.

 2.2 Razlozi za izbor specifične kategorije tragalaca

Možda se pitate zašto smo za ovaj eksperiment izabrali kategoriju tragaoca koji su zaposednuti. Razlog za to je što smo putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci otkrili da je oko 30%, odnosno 1 od svaka 3 čoveka svetske populacije zaposednuto negativnim energijama i skoro uvek bez znanja te osobe.

 2.3 Biranje radiesteziste i važnost toga da radiestezista ima dobar duhovni nivo

Videli smo da osoba koja drži visak ili osoba koja je radiestezista treba da bude osoba koja nije pod uticajem negativnih energija i koja ima dobar duhovni nivo. Duhovni nivo radiesteziste izabranog za ovaj eksperiment je bio 60%. To je bilo zato što smo kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci utvrdili da će oni najverovatnije pokupiti suptilne vibracije subjekta uz pomoć viska. Duhovno prosečna osoba neće biti u stanju da pokupi suptilne vibracije i lako može potpasti pod uticaj negativnih energija koje pokušavaju da manipulišu eksperimentom.

Vodili smo računa da stabilizujemo ruku radiesteziste tako da neprimetni pokreti ruke ili prstiju radiesteziste ne mogu da utiču na eksperiment.

3.Kako smo sproveli eksperiment

Prvo smo proverili da li neka vibracija utiče na visak kada radiestezista drži visak na mestu koje je predviđeno za eksperiment i pronašli smo da nema nijedne.

Onda smo zamolili jednu po jednu osobu iz izabranog uzorka da sedne na stolicu i tragaoca koji je radio radiesteziju da okači visak iznad njihove glave i prati da li ima pokreta. Ispitivali smo postojanje ovog kretanja na različitim visinama međusobno udaljenim po tri stope (0,9m).

 3.1 Različiti aspekti kretanja viska

Kako se eksperiment nastavio, primetili smo različite aspekte kretanja viska:

 • Pravac okretanja viska, odnosno da li se okreće u pravcu kazaljke na satu, suprotno od kazaljke na satu, mirno ili nasumično
 • Koliko daleko iznad glava subjekata vibracije nastavljaju da utiču na visak? Korišćenjem stepenica u ašramu testirali smo ovaj aspekt do visine od 41 stope (12,5m).
 • Brzina kojom se visak kreće i razdaljina do koje se visak pomerao od svoje centralne ose.

Kao što možete videti imamo celu posadu koja je uključena u rad kamera i tragaoce sa razvijenim šestim čulom koji nam govore šta se dešava u duhovnoj dimenziji dok teče eksperiment.

3.2 Primer 1

Želeo bih da vas sada provedem kroz primer zapažanja koja smo snimili.

Prvi primer se odnosio na prosečnu osobu. Ako se sećate, to je osoba na duhovnom nivou od 20-30%, što je jednako kao i kod većine ljudske populacije.

Visina (stope)

Smer kretanja viska kod prosečne osobe

Prečnik (cm)

1

Istok-Zapad

5.0

3

Suprotno od kazaljke na satu

1.0

6

Suprotno od kazaljke na satu/u pravcu kazaljke na satu

0.5

9

U pravcu kazaljke na satu/suprotno od pravca kazaljke na satu

0.25

12

Suprotno od kazaljke na satu/u pravcu kazaljke na satu

0.25

15

U pravcu kazaljke na satu/mirno

0.25

18

U pravcu kazaljke na satu/mirno

0.25

Kao što možete da vidite u prethodnoj tabeli, prva kolona ima različite intervale visine. Druga kolona pokazuje kretanje viska na odgovarajućoj visini. Kao što vidite iz očitavanja, nema specifičnog trenda u pravcu kretanja viska. U poslednjoj koloni smo prikazali razdaljinu do koje je visak putovao od svoje ose u smislu prečnika oscilacije.

Dva preovlađujuća zapažanja ovde su bila:

 • Sa izuzetkom prvog očitavanja koje je uzeto na visini od 1 stope (0,3m), visak jedva da se pomerao od svoje centralne ose. Pokreti su bili tako slabi jer su se kretali od 0.3cm do 1cm u prečniku. U stvari smo imali problem da prepoznamo da li je kretanje u pravcu kazaljke na satu ili suprotno od pravca kazaljke na satu. Razlog slabih pokreta je bila vrlo niska snaga duhovne vibracije koju osoba emituje.
 • Rotacija je nekad bila u pravcu kazaljke na satu, a drugi put u pravcu suprotnom od kazaljke na satu. Razlog ove nasumičnosti u pravcu kretanja koju smo zapazili je bilo promenljivo mentalno stanje subjekta.

3.3 Primer 2

Drugi primer koji ćemo videti se odnosi na osobu koja je zaposednuta. Ceo eksperiment je tekao kao da je sve normalno kada se odjednom zaposedajući entitet ispoljio i počeo suptilnu bitku sa radiestezistom. Zbog ovog razloga smo istakli da radiestezista treba da bude na dobrom duhovnom nivou, od najmanje 60%. Radiestezista na nižem duhovnom nivou može biti jako pogođen u suptilnoj bici kao što je ova. To je zbog toga što negativne energije gađaju kroz visak i ulaze u radiestezistu. U SSRF, prema našim saznanjima, imamo najveću biblioteku video snimaka svih tipova demonske zaposednutost,i pravo od običnih duhova do najvišeg nivoa negativnih energija koji su Mantrici (snažnije negativne energije).

Visak se čudno kretao kroz eksperiment. Povremeno bi se visak kretao u pravcu kazaljke na satu, u drugim prilikama se kretao u pravcu suprotnom od kazaljke na satu, a ponekad je stajao mirno. Ono šta smo ovde shvatili je da smo zapravo merili vibracije zaposedajućeg entiteta naspram vibracija tragaoca. Kada smo videli isti događaj kroz razvijeno šesto čulo, upravo zaposedajući entitet višeg nivoa je manipulisao kretnjama viska.

Sada se ova tabela odnosi na očitavanja koja su zabeležena od tragaoca koji je zaposednut, i kao što vidite u srednjoj koloni pravac kretanja viska nije stalan.

Suprotno od kazaljke na satu/u pravcu kazaljke na satu

Visina (stope)

Smer kretanja viska kod tragaoca koji ima ometanja

Prečnik (cm)

Smer kretanja viska kod prosečne osobe

Prečnik (cm)

1

Suprotno od kazaljke na satu

1.25

Istok-Zapad

5.0

3

Mirno

0.5

Suprotno od kazaljke na satu

1.0

6

Suprotno od kazaljke na satu/u pravcu kazaljke na satu

0.5

Suprotno od kazaljke na satu/u pravcu kazaljke na satu

0.5

9

U pravcu kazaljke na satu/u pravcu suprotnom od kazaljke na satu

0.25

U pravcu kazaljke na satu/u pravcu suprotnom od kazaljke na satu

0.25

12

Suprotno od kazaljke na satu/u pravcu kazaljke na satu

0

Suprotno od kazaljke na satu/u pravcu kazaljke na satu

0.25

15

U pravcu kazaljke na satu/mirno

0

U pravcu kazaljke na satu/mirno

0

18

U pravcu kazaljke na satu/mirno

0.25

U pravcu kazaljke na satu/mirno

0.25

U poređenju sa rezultatima dobijenim od prosečne osobe, imamo dve ključne razlike:

 1. Prva i najočiglednija je da je došlo do ometanja u slučaju  tragaoca koji ima ometanja od negativnih energija
 2. U slučaju prosečne osobe visak je ostajao miran posle samo 18 stopa (5,5m) gde se vibracija nije više osećala.

Međutim, u slučaju tragaoca koji ima ometanja oscilacije u smeru ukazuju na suptilnu bitku koja se dešavala između radiesteziste i entiteta koji ometa tragaoca. Ovde možemo da vidimo ovaj entitet koji pokušava da prekrije visak negativnom energijom. Entitet je morao da se ispolji i bude otkriven jer je primoran da se bori sa pozitivnošću radiesteziste koja teče kroz visak. Kada je visak bio miran, to je značilo da je negativnost zaposedajućeg entiteta jednaka pozitivnosti koja dolazi od radiesteziste.

U našoj sledećoj epizodi podelićemo sa vama kako se ovo dešava, koja je dinamika u suptilnoj dimenziji između radiesteziste, negativnog entiteta, subjekta i viska.

Sada je ovo važan deo za vas. Ako radiestezista nema razvijeno šesto čulo verovatno neće shvatiti da je subjekat zaposednut. I to je posebno tako ako je negativni entitet Mantrik višeg nivoa. U ovakvom slučaju , radiestezista je najčešće prosečnog duhovnog nivoa i biva ometen od zaposedajućeg entiteta bez svesti o tome. Često mi naivno probamo radiesteziju na drugoj osobi, ali malo znamo o dinamici koja stupa na scenu u duhovnoj dimenziji, posebno ako je subjekat zaposednut.

Sada se u prethodnom primeru entitet ispoljio i svi smo postali svesni neuobičajnog ponašanja. Većinu vremena zaposednuta osoba se ponaša normalno i zaposedajući entitet se ne ispoljava već se umesto toga krije iza svesti osobe, bljujući crnu energiju na svakog ko izabere interakciju sa tom osobom.

4. Kao zaključak

To je sve što imamo za vas u ovoj epizodi. Ali pre nego što završimo, hajde da napravimo rekapitulaciju nekih od ključnih otkrića.

 • Mnogi od nas koji gledaju ovaj video su verovatno eksperimentisali sa radiestezijom, ali nisu nikad razmišljali o različitim faktorima koji ulaze u igru kada dobijamo naše odgovore.
 • Što se tiče razumevanja vibracija koje emituje neka osoba, ukoliko nema razvijeno šesto čulo osoba ne može da odredi razlog iza kretanja viska. Niti može da odredi duhovno stanje osobe čije se očitavanje radi. To dovodi do dileme kod mnogih radiestezista.
 • Zbog nedostatka duhovne prakse, prosečna osoba ima vibracije manjeg intenziteta.
 • Ako je subjekat zaposednut, osoba može da misli da su vibracije od subjekta, a zapravo su od zaposedajućeg entiteta.

Nastavićemo da istražujemo sistem radiestezije i predstavićemo vam naše nalaze u sledećim videima. Nadam se da vam je ovaj video otvorio različite perspektive o radiesteziji i da ste bolje informisani o njenom suptilnom aspektu. Hvala što ste nam se pridružili.