Efekat recitovanja mantri na sanskritu iz Samavede

Sažetak

Maharši univerzitet za duhovnost zajedno sa Fondacijom za istraživanje zasnovanoj na duhovnoj nauci sproveo je eksperiment da utvrdi da li recitovanje mantri iz drevnog svetog teksta, Samavede može da utiče na telesnu temperaturu osobe. Koristeći termalni uređaj za snimanje, površinska telesna temperatura 2 tragaoca je izmerena oko područja njihovih čakri (koje formiraju Kundalini sistem) pre, tokom i posle recitovanja mantri.

Primećeno je da su se temperature regija oko čakri povećale čak za 2.8°C za 30 minuta kod oba tragaoca kada su bili izloženi mantrama iz Samavede. Ovo se desilo iako je studio gde su se recitovale mantre bio 5°C hladniji nego gde su uzeta osnovna očitavanja.

Izvršeno je kontrolno očitavanje (bez recitovanja mantre) i primećeno je da su se telesne temperature regija koje su povezane sa čakrama oba tragaoca smanjile čak za 1.4°C iako su svi ostali uslovi bili identični kada su se recitovale mantre.

U fizici, poznata je činjenica da nije lako prikupiti energiju iz zvučnih talasa i da zvuk nema sposobnost da stvori tako velike temperaturne razlike u okolini. Međutim, ovaj eksperiment pokazuje da neki zvukovi kao što su mantre generišu energiju koja može da utiče na telesnu temperaturu osobe u relativno kratkom vremenskom periodu. Kroz duhovno istraživanje, zaključili smo da mantre generišu duhovnu energiju. Prema tome, zajedno sa oblicima energije kao što su solarna energija, nuklearna energija itd. važan pronalazak je da duhovna

1. Pozadina eksperimenta

Maharši univerzitet za duhovnost i Fondacija za istraživanje zasnovana na duhovnoj nauci pronašli su kroz mnogobrojne eksperimente i kroz duhovno istraživanje da sanskrit emituje pozitivnu suptilnu energiju kada je izgovoren ili napisan. Najranija kolekcija sanskritskih dela su Vede. Vede se sastoje od 4 dela i to su Rigveda, Samaveda, Jađurveda i Atarvaveda.

Ranajanija Samaveda je grana (šaka) Samavede. Postojalo je 1000 ovakvih šaka Samavede. Vremenom, sve ovakve šake osim sedme, nestale su sa platna vedske književnosti. Ranajanija je jedna ovakva šaka koja je još uvek dostupna.

Dva Vedmurtija (tj. sveštenika koji su proučavali Vede) iz Šri Jogirađ Ved Viđnan Ašrama, Solapur, Maharaštra koji su dobro upoznati sa Ranajanija Samavedom posetili su Centar za duhovno istraživanje i Ašram, u Goi, u Indiji. Kako su oni snimali stihove iz Ranajanija Samavede u studiju Centra za duhovno istraživanje, Maharši univerzitet za duhovnost iskoristio je priliku da testira efekat recitovanja Sanskritskih stihova iz Samavede na dve osobe. Upotrebljena je tehnologija termalnog slikanja radi proučavanja razlika u telesnoj temperaturi dve osobe pre i posle recitovanja Sanskritskih mantri.

2. O termoviziji

Termalno slikanje ili termovizija podrazumeva upotrebu termografskih kamera za detekciju dugotrajnog infracrvenog zračenja u elektromagnetnom spektru. Objekat će više zračiti infracrvenim zračenjem jer se njegova temperatura povećava tako da se termička slika može koristiti za merenje varijacija u temperaturi. Temperatura se prirodno menja zbog protoka toplote iz toplije u hladniju regiju pa se stoga povećava temperatura hladnije regije i smanjuje temperatura toplije regije. Ukoliko promene temperature otkrivene putem termalnog slikanja ne prate ovaj obrazac, to podrazumeva da postoji spoljašnji izvor energije koji pokreće razmenu toplote. Više informacija pročitajte na https://sr.wikipedia.org/wiki/Termovizija

3. Postavljanje eksperimenta

 1. Dva sveštenika su recitovala sanskirtske stihove iz Samavede u zatvorenom studiju na temperaturi koja se održavala na 26°C
 2. Pitali smo dva tragaoca da učestvuju u eksperimentu slušanja sveštenika koji su recitovali mantre. Jedan od tragalaca je patio od duhovnog ometanja dok drugi nije.
 3. Koristeći termovizijski uređaj poznat kao Flir E8 kamera, telesna temperatura svakog tragaoca merena je oko područja njihovih čakri koje formiraju Kundalini Kundalini sistem. Kundalini sistem je sistem suptilne energije u osobi. Termovizijske fotografije su rađene pre, tokom i posle slušanja stihova Samavede.
 4. Pitali smo oba tragaoca da nose takvu odeću tako da njihova tela (od pupka do čela) budu naga tako da je moguće uzeti termovizijska očitavanja područja oko njihovih čakri. Čakre na koje smo se fokusirali u ovom eksperimentu su bile Adnja, Višuda, Anahat i Manipur čakra. Za više informacija o čakrama, molimo pročitajte članak ,,šta su čakre“?
 5. Osnovna očitavanja telesnih temperatura oko čakri oba tragaoca uzeta su izvan studija gde su se recitovali sanskirtski stihovi iz Samavede. Temperatura ambijenta u susednoj sobi gde su uzeta osnovna očitavanja je iznosila tada 31.5°C
 6. Nakon snimanja njihovih osnovnih očitavanja, tragaoci su pozvani da uđu u studio, koji je održavan na temperaturi od 26°C (tj. 5°C manje nego u susednoj sobi), da slušaju recitovanje Samavede.
 7. Nijedan učesnik eksperimenta nije razumeo značenje reči i zvukova mantri i stoga nisu imali psihološki odnos sa zvukovima. Oni takođe nisu ni poznavali sveštenike koji su recitovali mantre.
 8. Kada su subjekti ušli u studio, pitali smo ih da sednu na fotelju i samo slušaju zvukove. Takođe smo ih i uputili da ne poju. Nakon otprilike 50 minuta, uzeli smo 5 očitavanja (u intervalima od 10 minuta) na čakrama svakog tragaoca pomoću Flir E8 kamere. To znači da je ukupno uzeto 20 očitavanja (tj. 5 očitavanja X 4 čakre) plus osnovna očitavanja (1 očitavanje X 4 čakre) što je ukupno 24 očitavanja po tragaocu. Ovo je bilo radi proučavanja efekta sanskritskih stihova na telesne temperature oko čakri tragalaca.
 9. Pobrinuli smo se da osiguramo da se tragaoci nisu znojili što bi moglo da utiče na termovizijska očitavanja.
 10. Kao kontrolno očitavanje isti proces je onda ponovljen za oba tragaoca bez mantri Samavede kao stimulusa. Ambijentalne temperature unutar i izvan studija su bile otprilike iste kao ambijentalne temperature kada su tragaoci bili izloženi mantrama iz Samavede.

4. Zapažanja

Nakon što su uzeta termovizijska očitavanja, svaka slika je pregledana i analizirana na ,,FLIR alatima” softveru Flir Sistema. Tačke temperaturnih očitavanja su obeležene na područjima čakri. Slika i PDF ispod daju primer kako su izvedena temperaturna očitavanja.

https://www.spiritualresearchfoundation.org/wp-content/uploads/2017/05/Example-Report.pdf

Sledeća dva seta grafikona prikazuju temperaturne varijacije 4 čakre tragalaca u vremenskom periodu od 50 minuta dok su slušali recitovanje stihova iz Samavede i dok nisu slušali ništa.

 • Inicijalna tamno plava linija je očitavanje ,,0” ili ,,osnovno očitavanje” i ono je uzeto izvan studija kada je temperatura ambijenta bila 31.5°C
 • Linija narandžaste boje predstavlja prvo očitavanje uzeto unutar studija (na 26°C) nekoliko minuta nakon što su ušli i bili izloženi recitovanju mantri.

Efekat recitovanja mantri na sanskritu iz Samavede
Efekat recitovanja mantri na sanskritu iz Samavede

 • Zapažanja kod tragaoca bez ometanja dok je slušao Samavedu
  • Temperaturna očitavanja čakri tragaoca bez ometanja pokazala su stalan rast od osnovnog (tamnoplavog) očitavanja do četvrtog (žutog) očitavanja, sledi pad kod petog (svetloplavog) očitavanja i kasniji porast kod poslednjeg (zelenog) očitavanja
  • Rast u odnosu na osnovno očitavanje do maksimalne temperature zapažen kod tragaoca bez ometanja bio je 1.8˚C za Adnja čakru, 1˚C za Višuda čakru, 2.8˚C za Anahat čakru i 2.7˚C za Manipur čakru.
 • Zapažanja kod tragaoca bez ometanja dok nije slušao ništa
  • Sa druge strane, kod kontrolnog očitavanja, čim je tragalac ušao u studio, koji se održavao na 26˚C, temperatura oko njegovih čakri je opala za -0.8 do -0.9˚CEfekat recitovanja mantri na sanskritu iz Samavede
   Efekat recitovanja mantri na sanskritu iz Samavede
 • Zapažanja kod tragaoca sa ometanjem dok je slušao Samavedu
  • Obrazac kod tragaoca sa ometanjem je bio manje jasan za Adnja i Višuda čakre. Muđutim, zapazili smo jasan obrazac za Anahat i Manipur čakre. Kod ovih čakri, desio se stalan rast od osnovnog (tamnoplavog) očitavanja do četvrtog (žutog) očitavanja, sledi pad kod petog (svetloplavog) očitavanja i kasniji porast kod poslednjeg (zelenog) očitavanja.
  • Porast u odnosu na osnovno očitavanje do maksimalne temperature zapažene kod tragaoca sa ometanjem bio je 0.2˚C za Adnja čakru, -0.7˚C za Višuda čakru, 1.8˚C za Anahat čakru i 2.1˚C za Manipur čakru.
 • Zapažanja kod tragaoca sa ometanjem dok nije slušao ništa
  • Sa druge strane, kod kontrolnog očitavanja, kad je tragalac ušao u studio, koji smo održavali na temperaturi od oko 26˚C, temperatura oko njegovih čakri je opala za -0.6 do -1.4˚C
  • Dok su se temperaturna očitavanja čakri tragaoca naglo smanjila kad je ušao u studio, ostala su otprilike ista nakon ulaska u studio.

5. Analize i zaključci

 1. Interesantno da je kod oba tragaoca, kada su bili izloženi mantrama iz Samavede, došlo do celokupnog porasta toplote oko njihovih čakri za 2.8°C. Ovo se desilo uprkos činjenici da se temperatura ambijenta oko njih smanjila za više od 5°C zbog hlađenja klima-uređajem. Oba tragaoca su sedela tokom eksperimenta i nisu se pomerala što ukazuje na to da pokreti nisu mogli da budu uzrok promene telesne temperature. Povećanje temperature pokazuje da postoji transfer energije. Ovako veliki porast uprkos nižoj temperaturi ambijenta ukazuje na viši nivo transfera energije. Sa druge strane, kod kontrolnog očitavanja tokom koga se nisu recitovale mantre, temperature oko čakri su opale kod oba tragaoca i ovo je bilo u skladu sa temperaturnom razlikom spolja i unutar studija.
 2. Osim pada u temperaturi ambijenta, jedini drugi faktor koji se promenio od kad su subjekti ušli u studio je da su slušali sanskritske mantre. Ovo pokazuje da mantre koje su se recitovale mogu biti uzrok i izvor energije koja je stvorila porast u temperaturi.
 3. Kod oba tragaoca, bila je upadljivija razlika u temperaturama oko njihove Anahat (Srčane) čakre i Manipur (Pupčane) čakre. Ovo navodi na pitanje – da li određeni stihovi mantri iz Vede uzrokuju veću reakciju na određenim čakrama i zašto? Ovo bi moglo biti područje za dalje istraživanje.
 4. Na petoj liniji koja je svetloplave boje, primetili smo pad u skoro svim očitavanjima. Ovo se desilo zbog toga što su sveštenici napravili kratku pauzu 7-8 minuta pre nego što je uzeto ovo očitavanje i efekat je odmah primećen na temperaturnim očitavanjima čakri. Smanjenje temperature čakri kada je zaustavljeno recitovanje mantre, pokazuje da su mantre imale direktan uticaj na čakre i zaustavljanje recitovanja je odmah pokazalo  smanjenje temperature čakri.
 5. Kroz sam instrument za termoviziju ne može se utvrditi da li su razlike u temperaturi na čakrama pozitivne ili negativne. Međutim, razlika u temperaturi pokazuje da mantre stvaraju neku energiju koja uzrokuje temperaturne razlike u okolini. Temperaturne razlike su generalno nastale zbog transfera energije.
 6. U fizici, poznata je činjenica da nije lako prikupiti energiju iz zvučnih talasa i da zvuk nema sposobnost da stvori ovakve temperaturne razlike u okruženju (Ref: mit.edu). Kada bismo pokušali da zagrejemo šolju kafe od 250 ml za 50°C, sa energijom stvorenom samo kroz vikanje neprekidno na 80 decibela, bilo bi potrebno više od jedne i po godine (PhysicsCentral, 2016). Međutim, kada smo pričali sa oba tragaoca posle eksperimenta, obojica su podelili da su primili veliki nivo suptilne energije. (Molimo uzmite u obzir da oba praktikuju duhovnost već mnogo godina i zbog toga su osetljivi na duhovne vibracije). Tragalac koji je imao duhovna ometanja iskusio je isceljujući efekat dok je slušao Samavedu kroz 50-minutni eksperiment.

Kroz duhovno istraživanje otkriveno je da se stvorila pozitivna energija kada su se recitovale mantre iz Samavede. Ovu duhovnu energiju apsorbovale su čakre tragalaca; stvorila se razmena energije što je prouzrokovalo razliku u temperaturi. Ovo donosi nekoliko interesantnih aspekata i mogućnosti za diskusiju i dalje eksperimentisanje:

 1. Osim uobičajenih formi energije kao što su solarna, električna, nuklearna itd., duhovna energija je još jedna forma energije koju treba dalje razmatrati.
 2. U praktične svrhe studio, zajedno sa 2 tragaoca i 2 sveštenika mogu se smatrati zatvorenim sistemom. Prvi zakon termodinamike kaže da u zatvorenom sistemu (gde se energija ne dodaje ili ne uklanja), ukupna energija je konstantna, ništa se ne gubi i ništa ne ostaje nepoznato. Ponekad ga zovemo i zakon očuvanja energije. Ipak, u ovom eksperimentu, iz zvuka mantri (prema duhovnom istraživanju) duhovna energija se stvorila u toku izgovaranja reči. To znači da se iz zvuka mantri u zatvorenom sistemu stvorila energija koja nije u njemu bila od početka. Ako je ovo istina, onda bi se moglo dalje razgovarati o vezi ovog fenomena sa prvim zakonom termodinamike.
 3. Iako je energija zvuka prema fizici jedna od najteže prikupljivih, kako je ipak uspela da stvori ovakve promene u temperaturi?
 4. Još jedan način gledanja na to je da su oba tragaoca reagovala na fiziološkom nivou nakon slušanja mantri. Ovo je slično tome kako neko može da na opuštajuću muziku reaguje na fiziološkom nivou smanjenom brzinom otkucaja srca. Ovo otvara područje za nova eksperimentisanja sa drugim tipovima muzike i njihov suptilni uticaj i da li oni imaju ovakav uticaj na čakre kao mantre iz Samavede.

Pozivamo naučnike koji su zainteresovani za sprovođenje daljeg istraživanja o mantrama i njihovom suptilnom efektu da nas kontaktiraju preko log in-a.