Stvaranje slika Božanstva Ganeša (Božanstva Ganapati) duhovno čistijim

1. Uvod

Verska umetnost, crkveno slikarstvo i simboli koriste se za bogosluženje u svim kulturama. Takvo duhovno umetničko delo ima za cilj rasplamsavanje predanosti, povećanje vere i podsticanje sećanja na Boga kod vernika. Pripadnici svih veroispovesti sa sobom nose ove svete umetničke izraze za svoju duhovnu zaštitu. Međutim, da bi umetnička dela ispunila ove duhovne svrhe, u najmanju ruku bi trebala emitovati pozitivne vibracije. Kada posmatramo različite umetničke forme (uključujući versku umetnost), često smo privučeni njihovom estetskom vrednošću ili onim što izgleda privlačno. Verska umetnička dela se retko procenjuju na osnovu toga da li emituju pozitivnost, što zapravo treba da bude glavni kriterijum.

Mnogo češće, kada  nabavljamo religiozne umetničke radove ili kada ih poklanjamo  ili ih u porodici prenosimo generacijama, samo se ravnamo prema estetskoj vrednosti umetničkog dela ili  sentimentalnoj vrednosti koja je povezana s njim. Malo se razmišlja o  nivou duhovne pozitivnosti koja se emituje iz njega.

S druge strane, da li umetnici koji se bave duhovnom ili verskom umetnošću razmišljaju da li je njihovo umetničko delo duhovno pozitivno? Breme leži na umetnicima da iznesu duhovnu energiju u umetničkom izrazu.

2. Duhovna umetnost u Indiji

U odnosu na duhovnu umetnost, Indija je dom najvećem broju ljudi koji veruju u Boga (Popis Indije 2011. objavljen u „Hindustanskim vremenima”) i stoga je religiozna umetnost kao što su slike božanstva (božanstvo je aspekt Boga) vrlo popularna i može se naći širom zemlje. Jedno od  božanstava višeg nivoa koga  najviše obožavaju pre svakog rituala i duhovne ceremonije je Božanstvo Ganapati. Njegovo ime se poziva pre svakog rituala jer je on aspekt Boga koji uklanja sve duhovne prepreke iz 10 pravaca kako bi Božanske energije mogle blagosloviti mesto i ljudi mogli ostvariti istinsku duhovnu korist. Božanstvo Ganapati takođe predstavlja Znanje jer je on aspekt Boga koji je gospodar svih 14 Vidja (Znanja).

Kako je Božanstvo Ganapati  jedno od najpopularnijih i najpoštovanijih božanstava, umetnici su napravili slike koje prikazuju mnoge varijante oblika Ganapati Božanstva. Svaki umetnik ima svoju interpretaciju Božanstva Ganapatija. Na različitim slikama datim u daljem tekstu, možemo videti brojne varijacije viđenja Božanstva Ganapatija. Suptilno čitanje sprovedeno od strane duhovnog istraživačkog tima u MAV-u pokazalo je da neke od ovih slika čak emituju negativne duhovne vibracije.

Stvaranje slika Božanstva Ganeša (Božanstva Ganapati) duhovno čistijim

Dok su neke od prikazanih slika iskreni pokušaji umetnika da naslikaju Božanstvo Ganapati, ima mnogo drugih koji su izobličili Njegovu formu. Kada postoji takva distorzija na slici, ona predstavlja degradaciju Božanstva. Na vibracionom nivou, izobličena slika emituje duhovno nečiste vibracije. Dakle, takva umetnička dela ne ispunjavaju duhovnu svrhu religiozne slike, a to  je da privuku princip Božanstva Ganapatija iz Univerzuma da blagoslovi mesto bogosluženja i da pruži duhovnu pozitivnost i zaštitu. Naprotiv, takva umetnička dela emituju negativne vibracije. U idealnom slučaju, na mesto bogosluženja, treba staviti sliku koja budi predanost u posmatraču i privlači maksimalnu količinu principa Božanstva. Prema tome, postoji veća potreba za verskim slikama ili simbolima koji emituju duhovno pozitivne vibracije.

Dakle, sa ovom čistom namerom na umu i ispunjavanjem potrebe za satvik (duhovno čistijim) umetničkim delom, umetnički odsek u duhovnom istraživačkom timu započeo je proces stvaranja slika Božanstava koje emituju visoku količinu duhovno čistih vibracija.

3. Proces stvaranja duhovno čiste umetnosti

Ono što je suština duhovno čiste umetnosti je kada osoba može precizno nacrtati sliku božanstva višeg ranga, pošto ona emituje maksimalnu količinu pozitivnosti. Da bi  bili u stanju  da izvedu tačan oblik božanstva u vizuelnom umetničkom izrazu, potrebne su godine svesrdne duhovne prakse i stalno vođenje duhovnog učitelja najvišeg reda. Na Maharši univerzitetu za Duhovnost (MAV) tragaoci-umetnici koji obavljaju duhovnu praksu pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea započeli su 2000. godine stvaranje duhovno čistih slika Božanstava. Tokom ovog procesa, tragaoci-umetnici su izveli mnogo suptilnih eksperimenata kako bi u svakoj fazi  utvrdili da li su slike emitovale duhovnu pozitivnost. Zbog duhovne prakse koju su obavljali tragaoci i odluke Njegove Svetosti Dr. Atavlea (Sveca najvišeg reda), svaki naredni pokušaj slikanja božanskih slika počeo je više da privlači i više emituje princip Božanstva.

Tragaoci-umetnici u MAV-u napravili su precizne crteže ručno i u obliku digitalnih slika viših božanstava i pronađeno je da emituju visok stepen duhovne pozitivnosti. Štaviše, tragaoci koji čuvaju ili obožavaju ove slike imaju brojna duhovna iskustva i duhovne koristi zbog pozitivnosti koja se emituje iz njih.

U daljem tekstu data je studija slučaja  o tome kako je digitalna slika Božanstva Ganapatija napravljena u MAV-u od strane tragateljke-umetnice gospođe Đanhavi Šinde. Studija ovog slučaja se daje kao inspiracija i učenje umetnicima koji žele da napreduju duhovno i doživljavaju Boga kroz svoju umetničku formu.

4. Primer satvik umetnosti – evolucija digitalne satvik slike Ganapati Božanstva

Između 2000. i 2012. godine, tragateljka-umetnica gospođa Đanhavi Šinde započela je  projekat satvik digitalne slike Ganapati Božanstva koristeći softver na računaru. Ona je preuzela ovaj projekat kao svoju duhovnu praksu, pod vođstvom Njegove Svetosti Dr. Atavlea (njenog duhovnog učitelja). Razlog zbog koga je ona preduzela ovaj projekat bio je taj što su najbolje komercijalno dostupne slike Ganapati Božanstva imale manje satvikte i mogle su da privuku i emituju samo 2-3% principa Božanstva. Ovaj procenat je dobijen očitavanjem pomoću šestog čula  članova duhovnog istraživačkog tima. Kroz duhovno istraživanje, takođe je bilo jasno da je u današnjoj eri Kalijuge maksimalni procenat principa Božanstva koji se može privući ili emitovati iz bilo kog umetničkog dela 30% ili nešto viši.

Prva digitalna slika koju je tragateljka-umetnica Đanhavi završila, bila je u mogućnosti da privuče 4% principa Božanstva Ganapati, što je blago poboljšanje u poređenju sa komercijalno dostupnim. Tokom dvanaestogodišnjeg perioda, zahvaljujući njenim iskrenim naporima u duhovnoj praksi, njena suptilnost se povećala i pod vođstvom svog duhovnog učitelja  uspela je da poboljša originalnu sliku. Tokom godina, završila je ukupno 6 digitalnih slika i sa svakom naknadnom slikom, došlo je do povećanja njene tačnosti. 6 digitalnih slika Božanstva Ganapatija i njihova sposobnost da apsorbuju i emituju princip Božanstva Ganapatija su prikazani ispod u procentima (%).

Napominjemo: U ovom radu, termin “digitalne slike” takođe je nazvan “slike”.

Stvaranje slika Božanstva Ganeša (Božanstva Ganapati) duhovno čistijim

Molimo obratite pažnju: Duhovno istraživački tim ocenio je nivo tačnosti svake slike (datih gore) kroz medijum naprednog  šestog čula tragalaca u istraživačkom timu. Ovaj projekat dostigao je duhovnu prekretnicu u istoriji umetnosti, pošto je po prvi put u današnjoj eri, slika Ganapati Božanstva  mogla  privući ovako visok procent (28,5%) principa Božanstva Ganapatija.

Duhovno istraživački tim bio je zainteresovan za merenje duhovne čistote svake od gore navedenih digitalnih slika Božanstva Ganapatija  skenerima aure i suptilne energije da bi se utvrdilo da li su ta očitavanja usklađena sa očitavanjem dobijenim šestim čulom. Eksperiment koji istražuje ovo je dat ispod.

5. Merenje suptilnih vibracija sa skenerima aure i suptilne energije

5.1. Uvod i pozadina

Duhovno istraživački tim je želeo da utvrdi da li skeneri aure i suptilne energije mogu otkriti razliku u pozitivnosti između 6 digitalnih slika.

5.2. Metodologija

Za ovaj eksperiment korišćena je Polikontrastna interferentna fotografija (PIP). PIP je proces video snimanja  energetskog polja. Ova tehnologija otkriva obrasce svetlosti koji nisu vidljivi golim okom i prikazani su na računarskom monitoru u obliku boja. Pozitivne i negativne vibracije u okruženju označene su određenim bojama koje su kalibrirane u mašinu. Pozitivne boje označavaju duhovne vibracije koje imaju satviktu, dok negativne boje označavaju vibracije ili duhovnu nečistoću rađa-tama.

Ispod su prikazane odgovarajuće PIP slike svake od 6 digitalnih slika Božanstva Ganapatija datih gore. One su upoređene sa osnovnim očitanjem okruženja u kojem je eksperiment (korišćenjem PIP-a) sproveden. Osnovno očitavanje je uzeto u praznoj sobi sa stolom gde su  postavljane različite slike jedna po jedna.

Stvaranje slika Božanstva Ganeša (Božanstva Ganapati) duhovno čistijim

5.3. Ključna zapažanja

Može se primetiti da su boje u svakoj od PIP slika različite, označavajući  različit procenat pozitivnih i negativnih suptilnih vibracija. Upoređivana je i merena ukupna površina pozitivnih naspram negativnih boja iz svake PIP slike Ganapati Božanstva. “Grafikon naslagane kolone”  ispod prikazuje procenat pozitivnih i negativnih vibracija koji se vidi na svakoj PIP slici.

Stvaranje slika Božanstva Ganeša (Božanstva Ganapati) duhovno čistijim

5.4. Analiza i zaključci

Zanimljivo je napomenuti da je PIP tehnologija ispravno otkrila porast suptilnih pozitivnih vibracija iz svake naredne slike Božanstva Ganapatija. Takođe je uspela da otkrije značajan porast u pozitivnosti, sa 15% na 27%. Pored toga, u poslednje dve digitalne slike (tačnost 27% i 28,5%) otkrivene su visoko pozitivne vibracije (označene srebrnom i limeta zelenom bojom).

Ova studija slučaja pokazuje važnost praćenja duhovne nauke i važnost duhovnog učitelja prilikom stvaranja slike o božanstvu. Što je slika tačnija ona više privlači  princip Božanstva  i kao rezultat toga više koristi i posmatraču i životnoj sredini.

Svaka netačnost u odnosu na formu može drastično smanjiti satviktu u slici. Ako je oblik izuzetno netačno prikazan, može čak emitovati negativne vibracije, kao što je slučaj sa degradirajućim slikama prikazanim u odeljku 2.

Tačnost slike se povećava kako se duhovna praksa i motivacija tragaoca-umetnika poboljšavaju. Jednom kada umetničko delo postane satvik, princip Božanstva se privlači u umetničko delo a takođe se i emituje iz njega. Ukoliko umetnik/umetnica upotpunjuje svoju veštinu  odanošću prema Bogu, srazmerno više satvikte se emituje iz umetničkog dela.

Kroz duhovno istraživanje sprovedeno naprednim šestim čulom, utvrđeno je da  95% faktora koji su neophodni u stvaranju duhovno čiste slike božanstva je duhovnog karaktera. 80% faktora se sastoji od odluke Gurua i blagoslova Božanstva.

Kao što je već pomenuto, tragaoci  imaju brojna duhovna iskustva u vezi sa slikama Božanstva koje je napravio MAV. U nastavku je dato duhovno iskustvo tragaoca za vreme pojanja ispred slike Božanstva Ganapatija sa 27% tačnosti  kako bi  pokazali kako osoba može imati praktične koristi od takvih slika koje su napravljene sa predanošću i visokom preciznošću.

Primio sam sliku Ganapati Božanstva koju je napravio MAV. Čuo sam da ove slike emituju veliku količinu pozitivnosti, te sam sa nestrpljenjem očekivao moje iskustvo. Uramio sam sliku i seo da pojam ispred nje. Već nekoliko meseci sam pojao, ali ovog puta sam se osećao sasvim drugačije. Primetio sam da sam sa svakim izgovorom osećao neverovatnu  lakoću i radost što ranije nisam iskusio. Taj osećaj nastavio je da se intenzivira kako sam duže pojao. Samo sam želeo da nastavim da pojam i doživljavam više. Ovo iskustvo se zadržalo u mom sećanju do danas i pokazalo mi je koliko možemo imati koristi od slika Božanstva koje nam pruža MAV.

Podstičemo umetnike koji su zainteresovani za stvaranje slika Božanstava kao deo njihove duhovne prakse da započnu redovnu duhovnu praksu. Ovo će pomoći da se razvije suptilna sposobnost koja je potrebna za precizno crtanje božanstava ili svetih simbola. Ukoliko više umetnika sa predanošću ulaže napore u stvaranje duhovno čiste umetnosti, tada će se širiti satvikta u celom društvu i koristiti svetu.