Uslovi za davanje donacije SSRF-u

U nastavku su navedeni uslovi koje vi (donator) treba da prihvatite pre nego što date donaciju SSRF-u. Ukoliko ih ne prihvatate molimo vas da ne koristite mogućnost doniranja SSRF-u. Ukoliko koristite ovaj veb sajt saglasni ste i sa njegovim Uslovima korišćenja onako kako su navedeni u odeljku ‘Uslovi korišćenja’ na SSRF početnoj strani.

1. Definicije

Donacija Donacija koju je dao donator
Donator Osoba, preduzeće ili kompanija koja namerava da da ili je dala donaciju SSRF-u.
SSRF Naziv SSRF kao što je upotrebljen na ovom vebsajtu predstavlja Spiritual Science Research Foundation INC, neprofitnu organizaciju registrovanu u Australiji kod Australijske Komisije za hartije od vrednosti i investicije (ASIC) ABN 49 119 742 291 i u Sjedinjenim Američkim Državama u državi Nju Džersi broj 0400176958, i Fondaciju za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci registrovanu u Srbiji pod matičnim brojem 28825595 (ovde pomenuti pod zajedničkim nazivom ‘SSRF’).
SSRF korisnik Bilo koja osoba koja ima aktivan SSRF korisnički nalog otvoren od SSRF-a na veb sajtu.
Tim SSRF sajta Tim ljudi koji su direktno uključeni u rad i funkcionisanje veb-sajta.
Sajt Veb-sajt ssrf.org ili spiritualresearchfoundation.org
Mi Kada se upotrebljava reč ‘mi’ na ovom veb-sajtu ona se odnosi na Spiritual Science Research Foundation kao što je ranije definisano pod ‘SSRF’.
Veb sajt Veb-sajt SSRF-a kao što je ranije definisano pod ‘Sajt’.
Vi Zainteresovani SSRF korisnik koji daje donaciju

2. Opšti uslovi

2.1 Ukoliko želite da date donaciju SSRF-u možete registrovati SSRF korisnički nalog ili odlučiti da date donaciju i bez otvaranja naloga.

2.2 Davanjem donacije SSRF-u vi garantujete da imate više od 18 godina.

2.3. SSRF prihvata onlajn donacije date putem kreditnih kartica preko sistema elektronskog plaćanja.

2.4 Davanjem ove donacije vi garantujete da je sredstvo plaćanja koje koristite (kreditna kartica ili nešto drugo) vaše i da imate dopuštenje da ga koristite.

2.5 Predmet ovih uslova je iznos donacije od donatora SSRF-u koji je definisan od donatora pre davanja donacije.

2.6 Po prijemu sredstava, SSRF se obavezuje da sredstva koristi za ciljeve i aktivnosti organizacije kao što su navedeni u  Uslovima korišćenja.

2.7 Vi se kao donator obavezujete da nećete tražiti bilo kakvu protivuslugu od SSRF-a na ime date donacije.

2.8 Cenimo vašu odluku da date donaciju SSRF-u. Jednom kada date donaciju ne možete tražiti da vam je delimnično ili u celosti vratimo.

3. Oslobađanje od poreza

3.1 SSRF je u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) neprofitna organizacija, oslobođena plaćanja poreza članom 501 (c) Zakona o unutrašnjim prihodima Sjedinjenih Američkih Država. Donacije uplaćene u američkim dolarima (US dolars) od američkih poreskih obveznika podležu povraćaju poreza do punog iznosa dozvoljenog zakonom.

4. Odricanje od garancija i odgovornosti

4.1 SSRF, ni pod kojim uslovima, neće biti odgovoran za bilo koji indirektni, slučajni ili proizlazeći gubitak ili štetu bilo koje prirode koja je posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja veb-sajta, kao i neodobrenog pristupa vašim podacima ili promene tokom njihovog prenosa.

4.2 Učinićemo sve što je moguće da zaštitimo ovaj sajt i svu internet komunikaciju koja se odvija između nas i vas, ali nećemo biti odgovorni za:

i. Bilo koje gubitke koji nastanu zato što vi niste preduzeli razumne mere predostrožnosti da predupredite presretanje ili interferenciju u bilo kojoj od ovih komunikacija (uključujući, bez ograničenja) jer niste koristili i ažurirali sisteme zaštite podataka (firewalls) i anti-virusne programe na svom kompjuteru; ili

ii. Bilo koje gubitke koji proisteknu iz neautorizovane upotrebe vaše kreditne ili debitne kartice ili drugih metoda plaćanja. Ukoliko saznate za neodobrenu upotrebu vaše kartice, ili njen gubitak, treba da obavestite banku koja vam je izdala karticu.

4.3 Odgovornost za gubitak bilo kog iznosa ili problem vezan za prenos sredstava će biti na vama.

4.4 Ukoliko imate problem sa davanjem donacije SSRF-u, tim SSRF veb-sajta će učiniti sve što može da vam pomogne, ali mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost u rešavanju problema vezanih za povraćaj ili gubitak sredstava u toku transakcije.

5. Privatnost

Molimo vas pogledajte naša Pravila o privatnosti.

Zadržavamo pravo da dopunimo ili promenimo bilo koji deo prethodno navedenih uslova.