Izobličenja fotografija delovanjem negativnih energija višeg nivoa

Da biste bolje razumeli ovaj članak, predlažemo vam da pročitate

1 Uvod – Izobličenja

U našim ranijim člancima smo predstavili određeni broj neuobičajenih pojava koje SSRF proučava od 2000. godine, a koje su izazvane ometanjima negativnih energija višeg nivoa. Objasnili smo i razloge za ova ometanja i objavili smo 2 galerije sa fotografijama nekih ometanih predmeta.

Fascinantna pojava sa kojom smo se susreli je bila bleđenje i izobličavanje štampanih fotografija i slika. Na početku smo mislili da se ove promene dešavaju kao prirodni proces bleđenja. Međutim, brzina i razmere promena koje su se dešavale iz godine u godinu su odbacile ovakvo tumačenje. Sa puno pažnje i sistematskim istraživanjem zasnovanim na duhovnoj nauci otkrili smo da intenzitet ovih transformacija nije slučajan. Primetili smo i da se izobličenja najčešće javljaju na fotografijama Svetaca.

U ovom članku prestavljamo primere ovog fenomena kao i suptilni mehanizam kojim se on dešava.

2 Primeri izobličavanja

Pogledajmo neke primere slika i fotografija koje su transformisane kroz suptilni proces izobličavanja.

2.1 Primeri izobličenih fotografija Njegove Svetosti Dr. Atavlea

Izobličenja fotografija delovanjem negativnih energija višeg nivoa

Prethodni primer pokazuje do koje mere su izobličene fotografije Njegove Svetosti Dr. Atavlea, tako da originalna slika gotovo da i ne može da se prepozna. Sve ove promene su se pojavile na fotografijama bez ikakvih mehaničkih ili fizičkih intervencija.

2.2 Primer izobličenja slike pretka

Izobličenja fotografija delovanjem negativnih energija višeg nivoa

Na levoj slici je pokojni otac jednog tragaoca. Slika je izobličena 15 dana nakon što je na njenu poleđinu stavljena slika Božanstva Date, zbog ispoljavanja ometanja prouzrokovanih suptilnim telima preminulih predaka. Božanstvo Data je aspekt Boga koji nas štiti od ometanja uzrokovanih nezadovoljnim suptilnim telima preminulih predaka. Na desnoj strani je ista slika godinu dana posle donošenja u SSRF istraživački centar u ašram u Goi, Indija. Slika je još više izobličena, a ometanja su se i dalje ispoljavala zbog Božanske svesnosti (Čaitanija) u ašramu.

3. Duhovna nauka iza izobličenja

Slike smo pokazali gđi Anjali Gadgil, tragateljki sa razvijenim šestim čulom. Ona ih je proučavala i otkrila da izobličenja na fotografijama imaju duhovni uzrok. Ona je objasnila da se to događa putem specifičnog mehanizma na duhovnom nivou. Njene nalaze je potvrdio i Njegova Svetost Dr. Atavle.

3.1 Izobličenja kao posledica ometanja negativnih energija višeg nivoa

Prvo što je gđa Gadgil zaključila je da su izobličenja na ovim fotografijama rezultat ometanja negativnih energija višeg nivoa poznatih i kao Mantrici. Značaj ove vrste izobličenja je u tome da ga može proizvesti samo vrlo jaka negativna energija (Mantrik) iz šestog nivoa Pakla (Patal). To znači da izobličenja može izazvati samo veoma moćna negativna energija. Da bi ovo uradile, snažne negativne energije koriste princip Apsolutnog Vazduha (Vajutatva).

3.2 Suptilni proces izobličavanja i dezintegracije lika na fotografiji

Da biste razumeli mehanizam, kao primer smo grafički prikazali molekulu papira tj. celuloze, na kojoj se štampaju fotografije.

3.3 Duhovni uticaj izobličenja

Izobličenje ima veoma akutni uticaj na duhovnom nivou jer uništava aktuelno prisustvo ili postojanje objekta.

Na primer, u slučaju ometanja fotografije Njegove Svetosti Dr. Atavlea, namera Mantrika je da unište trenutno postojanje Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Međutim, zbog Njegove duhovne snage oni to ne mogu da urade, ali nastavljaju da ometaju Njegovu fotografiju. Na ovaj način Mantrici uskraćuju čovečanstvu Božansku svesnost koja je prisutna čak i u fotografiji.

Pored toga, zbog ometajuće energije u obliku principa Apsolutnog Vazduha , celo fizičko telo (stuladeha) pogođene individue, zajedno sa svim njenim omotačima, može biti potpuno napunjeno ometajućom energijom za jako kratko vreme. Zbog toga se može osetiti iznenadno smanjenje Vitalne energije (Prana-šakti) koje rezultira stanjem bliske smrti. [Njegova Svetost Dr. Atavle godinama pati od jakog smanjenja vitalne energije.]

4.Suptilna analiza izobličene fotografije

Analizirali smo i fotografiju stopala Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa. Sveca najvišeg reda, koja je izobličena delovanjem negativnih energija.

Originalna fotografija je 14cm široka i 10 cm visoka. Na laminaciji fotografije nije bilo tragova izobličenja.

Izobličenja fotografija delovanjem negativnih energija višeg nivoa

Kao što se može videti, palac desnog stopala sve do njegovog korena je uništen kao da je pojeden, palac levog stopala i prst pored njega su izobličeni na isti način, a ostali prsti su potpuno izobličeni. Na Svetim stopalima i pored njih su se pojavili čvorovi kao oni koji se viđaju na drveću.

Sledeći crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji je nacrtala gđa Joja Vale, tragateljka SSRF-a, korišćenjem razvijenog šestog čula.

Joja ima sposobnost da vidi suptilni svet i da stvara crteže zasnovane na znanju o duhovnoj dimenziji kao deo svoje duhovne prakse i služenja Apsolutnoj Istini (satseva). Tačnost crteža zasnovanih na znanju o duhovnoj dimenziji zatim proverava Njegova Svetost Dr. Atavle.

Ovaj crtež zasnovan na znanju o duhovnoj dimenziji pokazuje šta je ona opazila da se desilo u duhovnoj dimenziji kada je negativna energija ometala fotografiju stopala Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa.

Izobličenja fotografija delovanjem negativnih energija višeg nivoa

Zahvaljujući talasima Božanske svesnosti koji se prenose iz Svetih stopala Sveca u pravcu Pakla, uništeni su mnogi centri u zemlji koji emituju ometajuću energiju iz Pakla. Ovo smanjuje moć ometajućih talasa koji se emituju kroz stopala tragaoca kao medijume u njihovo telo. Da bi uticale na ovo, negativne energije su pokušale da ometaju fotografiju stopala Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa uzimajući iluzorni oblik.

Fotografiju je ometao ženski goblin (hadal)  iz 4. regiona Pakla.

Goblin se koncentrisao na fotografiju stopala Njegove Svetosti Baktarađa Maharađa i uz pomoć Energije volje (Ića-šakti) stvorio je mnogo iluzornih sprava (jantri) pored Svetih stopala. Kako se iz Svetih stopala prenosila razarajuća (marak) forma Božanske svesnosti, goblin je pojačao dejstvo iluzornih sprava i pomoću lepljive supstance koja je izlazila iz iluzornih sprava efikasno napravio mnoge mrlje na Svetim stopalima i izobličio ih.

5. Zaključak- duhovna praksa nas štiti od negativnih energija

Verovatnoća da će negativne energije višeg nivoa da ometaju prosečnu osobu putem suptilnog procesa izobličenja je zanemarljiva.

Međutim, u današnje vreme, svako od nas je pod uticajem negativne energije na jedan ili drugi način, ili ćemo u skoroj budućnosti osetiti njene efekte. Najbolji duhovni lek da se zaštitimo je da počnemo sa redovnom duhovnom praksom usklađenom sa šest osnovnih principa Duhovnosti.

6. Analiza slučaja

Izobličenja fotografija delovanjem negativnih energija višeg nivoa