Wat zijn verdienstelijkheden en zonden?

1. Inleiding

Tijdens het uitvoeren van handelingen in onze dagelijkse leven, ‘plukken’ we de consequenties van deze handelingen in de vorm van verdienstelijkheden en zonden. Verdienstelijkheden en zonden bepalen de hoeveelheid van vreugde of verdriet die we ervaren. Daarom, is het belangrijk om te begrijpen hoe zondige handelingen te vermijden. Alhoewel de meeste mensen streven naar een gelukkig leven, zijn diegenen die een verlangen hebben voor spirituele groei wellicht nieuwsgierig om te begrijpen waarom verdienstelijkheden ook, ongewenst zijn op het spirituele pad naar Godsbewustzijn.

2. Definitie van een ‘goede daad’ en zonde

Een ‘goede daad’ is het gevolg van een deugdzame handeling, door welke we vreugde ervaren. Verdienstelijkheden zijn de speciale energie verkregen of bekaamheid ontwikkeld door het toegewijd volgen van een rechtvaardige levensstijl. Bijvoorbeeld, het helpen van vrienden met financiën of advies ontwikkelt deugd. Gerechtigheid en rechtvaardige uitoefening zijn in detail beschreven in een aantal van Heilige teksten. Via verdienstelijkheden, verlenen we welzijn aan anderen. Bijvoorbeeld, doneren aan een weldadigheidsinstelling voor kanker kan een zekere hoeveelheid van patiënten helpen die lijden aan kanker, dat in ruil ons verdienstelijkheden oplevert.

Een zonde is het gevolg van een slechte daad en het levert ons als resultaat verdriet op. Zonden worden geactiveerd door die handelingen welke verantwoordelijk zijn voor iemand ander’s achteruitgang. Ze worden geactiveerd door handellingen die de Wetten van de Natuur en God overtreden of tegenwerken. Bijvoorbeeld, een marktverkoper die zijn klanten oplicht begaat een zonde. Zonden worden ook ontwikkeld als een persoon zijn of haar verantwoordelijkheden niet nakomt bijvoorbeeld als een ouder niet voor de benodigdheden van zijn of haar kinderen zorgt of dat als een arts niet voor zijn of haar patiënten zorgt.

Verdienstelijkheden en zonden kunnen in dit huidige leven, in het hiernamaals, of in een van onze volgende levens ondergaan moeten worden.

Verdienstelijkheden en zonden zijn subtieler dan het geef-en-neem account. Dit is omdat het behoorlijk makkelijk is om het geef-en-neem account te begrijpen bijvoorbeeld binnenin een familie, maar het is moeilijker om te begrijpen waarom iemand een onbekende zou hebben beledigd.

3. Oorzaken van verdienstelijkheden en zonden

Er zijn een aantal redenen voor hoe een persoon verdienstelijkheden kan verzamelen. De meest bekende manieren zijn:

 • Uitvoeren van goedhartige handelingen
 • Volgen van rechtvaardige gedragswijzen zoals beschreven door Heilige teksten
 • Opofferen van onszelf ter wille van een andere persoon’s spirituele oefening (sadhana). Bijvoorbeeld, een schoondochter vertrekt van werk en neemt de verantwoording over de huishoudelijke klusjes zdat haar schoonmoeder met een pelgrimage kan gaan, zodoende krijgt de schoondochter de helft van de verdienstelijkheid dat haar schoonmoeder verzamelt door met een pelgrimage te gaan. Maar zover mogelijk is het aanbevolen om geen spirituele oefening te doen door op anderen te leunen.

Enkele redenen waardoor we zonden oplopen zijn:

 • Zelfzuchtigheid en verlangen in de vorm van woede, hebzucht en afgunst dat een individu aanspoort om te zondigen
 • Door obsceen of bruut te zijn
 • Onrespectvol spreken tot een bedelaar
 • Eten van vlees en het drinken van alcohol
 • Verkopen van verboden artikelen, niet terugbetalen van schulden, verzorgen van ‘zwart geld’ transacties, gokken
 • Geven van een valse getuigenis, maken van valse beschuldigingen
 • Stelen
 • Overspel, incest, verkrachting, etc.
 • Geweldpleging
 • Moorden van dieren
 • Door zelfmoord te plegen
 • Ongeschikte besteding en verduistering van kapitaal dat tot God, een tempel, spirituele organisatie etc. behoort
 • Zonden opgelopen door advocaten wanneer ze waarheid als bedrog verklaren en vice versa
 • Een echtgenoot die de helft van zijn vrouw’s zonde verkrijgt door zijn vrouw niet te weerhouden om te zondigen, dat hem medeverantwoordelijk maakt voor haar zonden
 • Een echtgenote die, het op onrechtvaardige wijze, verdiende geld door haar echtgenoot spendeert en niet er niet tegen protesteert ondanks erover te weten.
 • Door onszelf voor een jaar met een zondenaar te associëren, worden we ook medeverantwoordelijk voor zijn of haar zonden

4. Effecten van verdienstelijkheden en zonden

4.1 Effecten van verdienstelijkheden in de vorm van vreugde

Afhankelijk van de kwantiteit van verdienstelijkheden, ervaart een persoon als gevolg evenredige vreugde op Aarde (Bhulok), en uiteindelijk verkrijgt hij of zij de vreugde van de Hemel (Swarga), gebaseerd op de verdienstelijkheden verkregen door het uitvoeren van handelingen met verwachtingen gedurende zijn of haar leven op Aarde:

 • Geboorte in een rijke en geciviliseerde familie
 • Stijgende inkomen
 • Wereldse geneugtes
 • Vervulling van verlangens
 • Een gezond leven
 • Eerbied en erkentelijkheid van de maatschappij, organisaties en overheid
 • Spirituele ontwikkeling
 • Vreugde van de Hemel na de dood

Geboorte als mens, geboorte in een familie van goede afstamming, rijkdom, langlevendheid, een gezond lichaam, goede vrienden, een goede zoon, een liefdevolle partner, devotie tot God, intelligentie, hoffelijkheid, overwinning op verlangens en een inclinatie naar het maken van offeringen aan de waardigen zijn aspecten die onmogelijk zijn zonder de verdienstelijkheden vanuit vorige geboortes. Als al deze aspecten aanwezig zijn, verkrijgt de persoon die er voordeel uit verleent en spirituele oefening doet spirituele ontwikkeling.

Als collectieve verdienstelijkheden toenemen, overstijgt de natie in haar filosofie en handhaving, en wordt hiermee welvarend.

4.2 Effecten van zonden in de vorm van verdriet

Dit zal nader toegelicht worden in onze artikel over Gevolgen van zondigen

5. Hoe worden zonden en verdienstelijkheden verdient?

Om de concepten van verdienstelijkheden en zonden te begrijpen, is het belangrijk om de intentie achter iedere handeling te begrijpen. Dit zal duidelijk worden gemaakt middels het volgende tabel, waarin we de houding hebben gepresenteerd bij het verdienen van geld en de intentie van het spenderen ervan middels verschillende voorbeelden. De zwaarte van zonden en verdienstelijkheden die hierdoor zijn opgelopen wordt naast iedere voorbeeld aangegeven.

6. Beperkingen van verdienstelijkheden

Vanuit het perspectief van spirituele groei, zijn er beperkingen met betrekking tot verdienstelijkheden.

6.1 Het gevolg van verdienstelijkheden moet ervaren worden

Een eerzaam leven heeft als gevolg dat het individu naar de Hemelse zone gaat in het hiernamaals, maar als de verdienstelijkheden eenmaal zijn uitgeput, moet de persoon in het volgende leven weer terugkeren naar Aarde. Daarom zijn verdienstelijkheden ook een type van gevangenname of verwikkeling. Alleen spirituele oefening kan ons naar de Ultieme Verlossing brengen (Moksha).

6.2 Ervaren van vreugde lost de verdienstelijkheid uiteindelijk op

Naar gelang we op iedere moment vreugde ervaren, putten we onze verdienstelijkheden uit, dus moeten we werken naar het vermeerderen van de verdienstelijkheden. Dit is mogelijk middels deugdzame handelingen of spirituele oefening. Het verschil is dat waardige handelingen vreugde verlenen, terwijl spirituele oefening voor spirituele ontwikkeling zorgt, dat betekent dat het Gelukzaligheid verschaft, dat zich voorbij deugd-zonde en geluk-verdriet bevindt. Als een bijgevolg, is er ook vreugde.

7. In het kort – verdienstelijkheden en zonden

Het begrijpen van het verschil tussen verdienstelijkheden en zonden zowel als de diepte en lengte van hun effecten op ons, helpt ons om onze gedragingen en handelingen te bedwingen. Maar om verlost te raken van beiden, is het noodzakelijk om regelmatige spirituele oefening te doen.

“Noch zijn verdienstelijkheden begunstigend in aard, noch zijn zonden vernietigend in aard, alleen spirituele emotie (bhav) is gunstig in aard”. – Zijne Heiligheid Kane Maharaj, Narayangaon, Pune, Maharashtra, India