Како да знаете кој вид на духови влијаат на човекот?

Преку проучувањето на предметот на опседнување, едно лице може да добие некое наговестување за тоа каков вид на дух го опсендало едно лице. Ова е со набљудување на карактерот, однесувањето и мислите прикажани од страна на тоа лице. Сепак, за да би биле потполно сигурни, потребна е консултација со напреднат Светец.

Ве молиме погледнете ја табелата во воведот на видови на духови која обезбедува информации за тоа колкава е веројатноста да се биде под влијание или опседнат од одреден вид на дух.