Ako duhovi (negativne energije) rade duhovnu praksu zašto onda ne postanu bolja bića?

If-Ghosts-doing-spiritual-practice-do-they-become-good

Postoji mnogo razlika između tragatelja i duha koji radi duhovnu praksu.

  • Različite namjere: Glavna razlika je namjera iza izvođenja duhovne prakse. Za tragatelje, to je da se razgradi pet čula, um i intelekt ka Bogospoznaji. Pod razgrađivanjem pet čula, uma i intelekta podrazumijevamo identificiranje sa Dušom ili Bogom u nama, tijekom svih aktivnosti u životu.Za duha, to je zadobivanje moći ili energije. Za tragatelja, to znači smanjenje ega koji je iza funkcioniranja pet čula, uma i intelekta a za duha to je povećanje ega.
  • Smanjenje naspram jačanja želje: Pravi tragatelj teži tome da smanji želje, dok duh koristi svoju duhovnu energiju da zadovolji svoje želje zaposjedanjem ljudi itd.
  • Uzdizanje naspram nanošenja štete društvu: Pravi tragatelj radi za dobrobit društva na duhovnoj razini u Univerzalnom smislu riječi, dok duhovi skupljaju duhovnu energiju da naštete društvu.

Suština je da je izvođenje duhovne prakse i sticanje duhovne moći slično radu u poduzeću da bi se zaradio novac. Pored toga, ono što osoba na kraju namjerava da uradi sa tim novcem u velikoj mjeri zavisi od nje.  Cilj sa kojim netko koristi duhovnu energiju definira to da li ćemo kada umremo otići putem ‘tragatelja’ ili  ‘duha’.