1-BG-Good-vs-Evil---landing

1. Къде е водена битката между доброто и злотото?

Битката между доброто и злото е водeна главно в неосезаемият свят между фините сили на доброто и злото. Тази битка, макар и в много по-голям мащаб, отколкото която и да било битка на Земята (Булок), може да се възприема само от лице, което има напреднало шесто чувство.

Следкато финитесили на доброто започват да спечелятнеосезаемата битка, то е последвано от битка във физическия свят, т.е., на Земята. Тази битка във физическия свят се отразява на целия свят, но е необходимо да се премахнат всички злодеи на от лицето на Земята.Най първо бойното поле се проявява на Земята в съзнанието на хората и изглежда така сякаш ние живеем в един свят, който е полудял.Това е почти като състояниетона нашия свят в последно време.Това е най-вече заради духовете (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.), които обладават или засягат човечеството.Заедно с това съществува нарастваща интензивност на природните бедствия (като наводнения, цунами, земетресения, епидемии и суша).По-късно битката в неосезаемото, се проявява в по-голяма степен и ескалират трусовете на Земята.То най-накрая ще завърши с Трета световна война, заедно с по-тежки природни бедствия.Природните бедствия са начин за прочистване на планетата отТама преобладаващите елементи и следователно прави път за по-добър свят.

2. Кога ще се засили битката между доброто и злото?

Битката между доброто и злото се засилва, когато финият основен Сатва компонент пада до относително ниска точка (или дъното) и финият основен Тама компонент достигне относителенвръх. Намаляването на Сатва компонент е функция на съотношението на злодеите на Земята. Сумата на намалената Сатва компоненттаразлично намалява с времето и се променя с всяка епоха. Например, най-лошият период вСатяюга (първата ера на универсума) ще бъде далеч по-сатвик от периода на най-високaсатвиктав цялатаКалиюга (което е сегашната ера на универсума).

2-BG_Graph-evildoers

Моля, обърнете внимание: Цифрите за първите три епохи са за главнитеепохи, а не за мини-циклите в тях.

В бъдеще, в следващите мини-цикли, дъното или най-ниската точка ще дойде след като злодеите са пресекли 35%, 40% и така нататък. Когато те станат 100%, универсума ще престане да съществува, защото цялото население ще трябва да бъде унищожено от Бог.

3. Кой участва в битката между доброто и злото?

  • Повечето от търсачите на Бога не са наясно с този неосезаема битка, тъй като те не разполагат със способността шесто чувство за да я разберат и нито име разказано за нея. В резултат на това те не могат нито да се подготвят да се изправят пред атаката на демоничните сили, нито могат да участват в битката. Повечето Светци на Земята, които са чисто въвлечени в собствената си индивидуална духовна практика също не са наясно с тази битка. Спрямо тяхното духовно ниво, Бог функционира чрез тях. Но, различна от тази функция, има малко, които допринасят за силите на доброто в битката на доброто и злото.
  • Тези хора и фините тела, които са на страната на доброто, и са в рамките на 30-50% духовно ниво, имат разбиране за проблема само на психологическо ниво. Тъй като те не разполагат с духовна сила, те могат да допринесат малко на духовно ниво. Такива хора, които се борят физически на Земята обикновено загиват. Но поне натрупват заслуги, защото те воюват на страната на Бога.
  • Тези, които са на духовно ниво от 50% и по-горе, и които имат духовна емоция(бхав) и нагласи подобни на воинса в състояние да участват в битката на духовно ниво. За да може да участва в такава битка на духовно ниво човек трябва да има много ниско его, напредналошесто чувство и силно разбиране на Духовността, която е отвъд сектантската или организираната религия. Тук търсачите действат под водачеството на Светци на по-високи нива, които са в състояние да получат достъп до УниверсалнияУм и Интелект и разбиране на Божията воля. Тей като действията, извършени от търсача са по Божията воля, човек е в състояние за достъп до Божествената енергия, а също и не създавасметка на взимане и даванес действията си. Предаността на лицето към Бог прави Бог да бърза да му помогне. Това е така, защото Бог бърза да помогне на истинския поклонник, че хората, свързани с него и неговата мисия да се възползват. Това може да бъде разбрано от следващата аналогия. Когато един поклонник на Бога, в капан в една сграда в центъра на земетресение, се обръща към Бог за помощ, Бог ще изпрати хора да го спася. По този начин, другите в сградата също ще бъдат спасени.
  • Има много малко Светци, които активно участват във водене на търсачи, да извършват духовна практика в интерес на обществото и коитоги водят през тези нежелани времена. Те правят това, поради Teхния копнеж за създаване Правда (Дарма) на Земята. Поради това, тези Светци са по едно с Бог, чиято основна характеристика е Правдата. Духовна практика в интерес на обществото включва подпомагане на човечеството в разбирането и практикуването на Духовността според шестте основни принципи на духовна практика и живеене праведен живот. Съответно Бог функционира чрез тях в много по-голяма степен. Тези Светци са активно включени в неосезаемата битката и водят търсачите да се борят с това зло на духовно ниво.
  • Всички лица и фините тела под 30% духовно ниво с високо его, и които показват антисоциално поведение се считат от страна на силите на злото. Тези видове хора се отдават на криминални или терористични действия, корупция, извършват сексуални престъпления и очерняват Божествата или символите на поклонение и почит. Религиозните фундаменталисти си мислят, че се бият на Божията страна и се отдават на (религиозна) тероризма, но те също попадат под силите на злото. Като част от този неосезаема битка, духовете от по-високо ниво (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.), като фините магьосници (мантрици) принуждават фините тела на духовно слабите предци, да се възползват от техните сметки на взимане и даване с техните “добри” потомци, като да ги безпокойят.

Обърнете се към статия –Защо биха моите заминали близки и другите моите предци искали да ми причинят болка?

4. Настоящата неосезаема битка

Настоящото ера, в която живеем, е Калиюга, част от Калиюга, част от Калиюга, част от Калиюга, част от Калиюга, част на главнатаКалиюга. Затова ние живеем в най-тъмната част на този мини-цикъл на главнара ера Калиюга, където материализмът, липса на Духовност и егоизма на човека са достигнали своя връх. Всички те са показатели за увеличение на Тама компонента в хората.

През 2006 г. съотношението между добрите и злите сили е било в съотношение 70:30. В момента злодеите в обществото са достигнали границата от 30%. За тази част от ерата, това означава, че Сатва компонентта е ударил най-ниската точка. Това е нещо подобно на пазарния дял, където, когато индексът е под психологическата бариера, казваме, че пазарът на акции е на дъното си.

Някой може да попита: “Ако баланса в момента е 70-30 в полза на доброто тогава как може да има проблем?” В края на краищата, това противоречи на последния параграф под точка едно в който се посочва, че по-голямата част от хората по света са зли, Отговорът е, че голяма част от добрите сили, са в по-високите региони на универсума. В тези високи нива на съществуване те са толкова едно с Бог, че те поддържат нагласа на наблюдател на събитията, които се случват и са с нагласа, че всичко се случва по Божията воля. Злите сили се възползват от този атрибут на добрите сили и поставят себеси така, че да нападнат и да установят върховенство на Земята.

В сегашните времена, човечеството е на прага на свидетели на историческа промяна от мини ера на Калиюга в мини ера на Сатяюга в главната ера на Калиюга. Тази промяна на ерата също ще създаде методи за прочистване на планетата отТама преобладаващите хора и елементи.

3-BG_Battle-of-good-vs-evil-eras

Неизвестен на повечето от човечеството, в годините 1999 – 2012, е извършена главната неосезаемабитка на доброто срещу злото във финитерегиони.През последните десет години, този неосезаема битка също се е проявявала малко физически на Земята.Видяхме, увеличаване на интензивността на природните бедствия, войни, социални вълнения и анти-социална дейност.Основната причина за това е увеличението на фината Тама компонента, която е свързана със злото т.е.духове (демони, дяволи, отрицателни енергии, и т.н.), заедно с едно общество,на което му липсва духовна практика и праведен начин на живот.

5. Подробна информация за настоящата неосезаема битка на доброто срещу злото

Като се започне от 1999 година, битката между доброто срещу злото се е засилвалавъв фините региони. Божества и Светци сасе борили в тази битка срещу много мощни сили на злото, като фините магьосници в неосезаемият свят. Тази борба на силите на доброто е напълно в неосезаемото и се е провеждала на “нивото на съществуващата мощност”. Нивото на съществуващата мощност може да бъде разбран от аналогията на Слънцето. Всеки ден, когато слънцето изгрява, цветята цъфтят. Слънцето не пита или прави да цъфтят цветя. Това се случва автоматично чрез самото присъствие на Слънцето. По същия начин чрез самото им съществуване всезнаещите, вездесъщи и всесилни Светци и Божества, чрез Божественото съзнание (Чайтания), което се предава непрекъснато, се бори в битката.

Вижте статията за – Йерархия на мощност в универсума.

Търсачи на Бога, които вършат духовна практика в името на обществото, участват в тази битка с малката си сила. Когато те се разпространяват на осведомеността за Духовността в обществото (като част от своята духовна практика) те са нападнати от негативните енергии от духовното измерение. Търсачите на Бога, са в състояние да издържат на тези атаки, чрез използването на духовни изцелителни методи, както и чрез духовната сила, придобита чрез духовна практика и благословиите и най-важното Божията благодат. Силите на злото в неосезаемият свят също обладават и дават енергия на анти-социални елементи в региона Земя, както е показано на диаграмата по-долу. Резултатът от което е, когато включим новините по телевизията, ние виждаме един свят, който става все по-хаотичен, с липса на морал, лудо поведение, ширещ се тероризъм, схватки и войни.

Тъй като повечето хора не разбират духовната причина или перспектива зад хаотичните настоящи времена, те се опитват да поправят ситуацията чрез физически средства, като водене война срещу тероризма или психологически чрез конвенции, срещи на върха и т.н.Обаче това не е решение, тъй като всички антисоциални елементи се захранват от (т.е., са марионетки на) фините зли сили.В резултат на това не е възможно да се изкорени или да се преодолее чрез физически или психологически средства.Дори ако най-лошото от анти-социалните елементи на Земята бъде премахнато, негативните енергии от по-високо ниво просто ще обладат още един анти-социален елемент като мудават от тяхната духовна сила.Тази духовна сила е далеч по-силна от всяка физическа сила.

Изречението, че днешния свят може да бъдепоправен само ако злото в неосезаемият свят е преодоляно. Това е причината, поради която Божествата и Светците са били ангажирани във фина битка, борба с мощни финимагьосници от най-дълбоките региони на Ада (Патал), с тяхната духовна сила в годините от 1999 до 2012.

4-BG_Battle-of-good-vs-evil-details

Неосезаемата битката е била в своя връх през 2012 г. и тя бавно е започнала да намалява през следващите години, като финитесили на доброто нахвърлили финитесили на злото. Анти-социални елементи, които първоначално са взимали своята енергия от неосезаемите магьосници в финото вече няма да имат достъп до тази духовна енергия.В резултат на това, анти-социалните елементи на Земята и останалата част от човечеството, която еобладана и засегната ще намалее.Поради това те ще бъде преодоляна.Това ще бъде последвано от физическа война засягаща цялата планета.Битката на физическо ниво също е необходима за да се изкоренят всички хора, които са зли и антисоциални елементи от лицето на Земята.В по-голямата физическа битка, която ще последва през следващите години, заедно с увеличаване на природните бедствия, населението на света ще намалее значително. Мащабът на физическата битка ще бъде различен от всичко, което някой е видял преди и цялото човечество ще бъде засегнато. Хората с по-ниско духовно ниво, т.е. под 30% е по-вероятно да бъдат неблагоприятно засегнати от тази промяна. Тези, които са зли, ще бъдат унищожени, тъй като ще се борят на страната на злото. Тези, които седят на оградата, т.е. нито от страната на злото, нито от страната на доброто ще страдат в кръстосания огън.

6.  Духовната значимост на сегашните времена

5-BG_Battle-of-good-vs-evil-current-times

През цялото време след появата на универсума, определен неосезаем основен компонент е бил преобладаващ.Например в Сатяюга, на Сатва компонента е бил преобладаващ и сега в Калиюга,РаджаТама компонента е този, който е преобладаващ.

Периодът между годините 1999 – 2023 представлява сумрак период между две ери, тъй като ние се движиме от по-тъмнаепоха (мини калиюга) към духовно по-добра (мини сатяюга) в рамките на главната ера Калиюга. По време на този период на сумрак от 23 година, всяка духовна практика, предприета от някои според основните принципи на Духовността ще бъде извънредно от полза. Това е така, защото Бог милости търсачите с духовен прогрес, когато се предприема дори и в неблагоприятни времена.

В действителност, всяка година на духовна практика в тези 23 години “сумрак” е равна на 50 години по време на една ера. Вземайки зрялата възраст да бъде на около 50 години в живота на един среден човек; духовна практика, предприета в тези 23 години би било еквивалентна на над 1000 години. Друг начин на възприемане на това ще бъде, взимане в полза на 20 животи на духовна практика само за един живот.

7.  Пътят към бъдещето след битката на доброто и злото

7.1 За демоничните сили

След битката на доброто срещу злото, когато фините демоничните сили ще бъдат окончателно покорени, те ще спрат да се борят ище отидат да извършват строга духовна практика, за да възвърнатдуховната сисила, така че да могат отново да се опитат да заложат своето искане за върховенство на универсума. Също така, в резултат на преодоляване на демоничните сили, ще последва Сатва преобладаващ период в региона Земяи всички региони над Чистилището (Буварлок).Ще започне миниСатяюга известна като Царството Божие.Тази ерапърво поставя началото във всички финирегиони над Земята и след това ще дойде на Земята също.

7.2 За човечеството

Ние сме в разгара на вододел в историята на човечеството. След физическата битка, ще има период на проби и грешки, тъй като светът ще се приспособява към новата световна ситуация и улавя парчетата. През това време, потенциал за осъществяване на Царството Божие ще бъде генериран в хората, които оцеляват. Това ще продължи до 2023 г. След този период на потока, човечеството ще преживее почти хиляда години мир. В новата ера ще бъде подновено духовното пробуждане и процъфтяване на дисциплини като науката Аюрведа, неприета досега като основна наука от модерния свят.

Важно е да се отбележи, че тези хиляда години ще бъдат последната божествена ера във универсума. Сатва компонента генерирани в тази епоха ще бъде всичко, което ще бъде на разположение на човечеството до края на универсума някои 400 000 години по-късно. Няма да има пресъздаване на финия основен Сатва компонент след тези хиляда години, универсума бавно ще се спуска духовно към Тама и следователно се посрещне своето неизбежно разтваряне.

Сред всички равнини на съществуване в универсума, региона Земя е най-резултатен за извършване на духовна практика. За съжаление, когато периодът на мир и просперитет настъпи, с течение на времето човечеството се губи в светски удоволствия и забравя за духовна практика. В резултат на това сатвиктата започва да намалява. Следователно е налице прогресивно нарастване на неправдата, която допълнително намалява сатвиктата и увеличава Раджа-Тамата. Този спад в Сатвата и увеличението на Раджа-Taмата засяга всички региони. Въпреки, че това се отразява незначително на фините региони, дори този маргинален спад в сатва компонента причинява тежък дистрес на добрите фини тела в регоните над региона Чистилище, които са свикнали на високи Сатва нива по всяко време.

По-подробна информация за идващите времена е дадена в статията ни за Трета световна война предсказание и Армагедон.

8. В обобщение

За търсачите на Бога, които искат да растат духовно, тези 23 години представляват уникална възможност за духовен растеж. Всички усилия да осъзнаем Бог в тези години ще има умножен ефект. Ако не знаете как да започнете вашата духовна практика, тогава посетите нашата страница – Започнете вашето духовно пътуване.

Злосторниците и антисоциалните елементи на Земята стават марионетки в ръцете на фините негативните енергии. Ето защо, за да се намали силата на негативните енергии всички търсачи трябва да увеличат духовната практика, чрез песнопеене и преданост към Бога. Съдействие при разпространение на Духовността заедно с полагане на усилия за намаляване на егото и личностните дефекти резултира в бързо духовно израстване.

Търсачите над 60% духовно ниво могат да песнопеят и да се молят за унищожаването на негативните енергии, под водачество на Светците.