Кой е Гуру?

Резюме

Наличието на учител, който да ни води в някоя област е неоценимо. Това същo важи и за Духовността. Тей като Духовността е неосезаема или неуловима по характер, трудно е да се определи със сигурност кой е духовно еволюиран водач или Гуру. Гуру е много по-различен от един учител или проповедник. Той е симбол на духовната светлина в нашия свят, и ни учи универсалните духовни принципи, които лежат в основата на всички религии и култури. Тази статия обяснява Неговите характеристики и характерни особености.

1. Въведение

Какво ако на децата им е било казано да се образоват в съвременните науки без никакъв учител или никакъв достъп до предишни знания натрупани през вековете? Какво ако ние трябваше да изобретяваме колелото във всички сфери на живота, без да имаме достъп до знание което е от авторитетите в областта? Ако това беше така, щяхме да прекараме цял живот в опит да се образоваме, без да направим много напредък или може би дори тръгване по погрешен път.

Универсален ум и интелект: Същото както творенията на Бог като хората, животните и т.н. имат ум и интелект, така и цялата креация, Универсума има Универсален ум и Интелект които съдържа абсолютно реална информация за всички неща в Универсума. С други думи това е Божия Ум и Интелект. Както човек прогресира духовно, неговия ум и интелект се сливат с Универсалния Ум и Интелект, и по този начин човек е в състояние да получи достъп до информация за цялото Божие творение.

По същия начин, в нашето духовно пътуване също е необходим водач. Очевидно, че водачът във някоя област трябва да бъде авторитет в тази конкретна област. Според Духовната наука, човек, който е авторитет в Духовната област е известен като Гуру.

Има една поговорка че в царството на слепите човекът, които вижда е цар. Със силно активирано шесто чувство, Гуру е напълно “виждащ” човек в царството на духовно слепите и невежите. Той е човекът, който вече е ходил на духовния път под ръководство на неговия духовен Водач, и има достъп до Универсалния Ум и Интелект. В тази статия, ние ще обясним кой може да се счита за духовен водач или Гуру и характеристиките му.

2 . Определение на Гуру или духовно еволюирал водач

Има различни аспекти на Върховния Бог Принцип. Тези различни аспекти на Бога изпълняват специфични функции във Универсума. Това е подобно на правителството на някоя страна, което има различни отдели, за да се улесни гладкото функциониране на управлението, и на страната като цяло.

Точно както ние имаме отдел за образование в правителството, което улеснява преподаването на съвременните науки в цялата страна, аспекта на Бога, които се грижи за духовното учение и духовен растеж във Универсума е известен като Гуру. Това е известно като невидимия или непроявен (ниргун) Гуру или обучителен Принцип на Бога. Непроявеният Гуру прониква целият Универсум и е с нас по всяко време на нашия живот дори и след като умрем. Най–характерна и почертавана особеност е, че непроявен Гуру стои до нас през целия ни живот и бавно ни издига от нашия светски живот в духовен начин на живот. Гуруто ни води според нашето духовно ниво, т.е. способността ни да попиваме знания без значение дали знаем това или не, помага ни да развиваме умения като упоритост, всеотдайност, внимание към детайла, състрадание и т.н. през живота ни. Всички тези видове умения са присъщи на добър търсач на Бога и са жизненоважни за поддържането на нашето духовно пътуване. За тези които активно търсят духовно израстване Гуру е по-активен, водейки ги в някаква невидима форма в зависимост от това какво е необходимо за тях.

От цялото население на света, малцина поемат духовна практика, която е универсална и извън пределите на формалната, организирана религия. Сред тях, много малко хора чрез тяхната духовна практика (независимо от тяхната религия на раждане) постигат духовно ниво от над 70%. След това непроявения Гуру работи изцяло през някои от тези еволюирали лица, които след това са известни като манифестиран (сагун) Гуру или Гуру в човешка форма. С други думи, човек трябва да бъде най-малко на 70% духовно ниво, за да се квалифицира като духовен водач или Гуру. Гуруто в човешка форма действа като символ на духовно знание за човечеството и е в пълно съответствие с Универсалния ум и Интелект на Бог.

2.1 Буквалното Значение на Гуру

Думата “Гуру” произлиза от санскрит и има дълбоко духовно значение. Нейните две срички Гу и Ру означават следното:

Гу означава духовно невежество в което е повечето от човечеството
Ру представлява сиянието на духовно знание което разсейва духовното невежество.

Накратко, Гуру е Онзи, който разсейва тъмнината на духовното невежество в човечеството и дарява духовни преживявания и духовно познание.

3. Разлики между учител/професор и Гуру

Таблицата по-долу дава разликите между учител и Гуру в човешка форма.

Учител Гуру
Кой е Гуру? Кой е Гуру?
Преподава за определен период от време Преподава по 24 часа на ден
Преподава чрез думи Преподава чрез и отвъд думите
Не се грижи за личния живот на студентите Грижи се за студента в всеки аспект от неговия живот
Преподава малко предмети Преподава Духовна наука която обхваща всички предмети

4. Разлики между проповедник и Гуру

Има огромна разлика между човек които проповядва Духовни науки или религиозни проучвания в сравнение с Гуру. В следващата таблица се oбсъждат разликите между тях когато водят хора.

Разликата во духовното водење помеѓу проповедник и Гуру

Проповедник Гуру
Кой е Гуру? Кой е Гуру?
План за работа Спонтанен
Неестествен Естествен
Произтича от интелекта Произтича от Душата (т.е. от Бог вътре)
Разчита основно на цитати на други известни Светци и Светото писание Базиран на познание получено от непроявения Обучителен Принцип на Бог, източникът на всички Свети писания
На много повърхностно ниво и в резултат на слушателя му става скучно за един много кратък период от време Реч в която преобладава божествено съзнание Слушателят се чувства като да иска да слуша в продължение на часове заедно
Остават съмнения в умовете на другите Съмненията са изяснени чрез отговори, без да задават въпроси
Предимно присъства его Егото никога не присъства

Повечето проповедници в днес се намират на 30% духовно ниво, и като резултат на това те не са нито в състояние да разберат истинския имплицитен смисъл на Писанията които те цитират, нито пък са преживели от първа ръка всичко което е написано. По този начин, възможността за водене на публиката в заблуда е висока.

5. Какви са разликите между Гуру и Светец?

5.1 Какво го превърща един човек в Гуру над бъденето на Светец?

Всеки Гуру е Светец, но обратното не винаги е вярно. Само някои Светци се квалифицират като Гуру.

Таблицата по-долу показва колко Светци и Гуруа е имало в света в май 2013.

Брой на Светци и Гуруа в света в Май 2013

Източник: Духовно изследване проведено от Фондацията за Изследване на Духовната Наука
Духовно ниво Брой на Светци1 Брой на Гуруа2 Общо
60-69%3 3,500 1,500 5,000
70-79% 50 50 100
80-89% 10 10 20
90-100% 5 5 10

Бележки под линия

 1. Под Светец имаме предвид човек който е на 70% духовно ниво или по-високо. Светеца създава интерес сред хората в обществото да предприемат духовна практика и ги насочва да следват пътя на Духовността.
 2. Гуруата поемат пълна отговорност да насочват търсачите да постигат Окончателно Освобождение (Мокша) и да гарантират че те го правят.
 3. Въпреки че лице под 70% духовно ниво не се считат за Светец, ние показваме общия брой на търсачи в 60-69% категория духовно ниво, което е 5000. Индивидите в диапазона на духовно ниво 60-69% (търсачи) са на път да се превърнат в Светеци или Гуруа. Това също така означава че те имат потенциала да се превърнат в Светеци или Гуруа. Ако търсач в тази категория духовно ниво, продължи духовната си практика, тогава 70% (т.е. 3500) ще станат Светци, и 30% (т.е. 1500) ще станат Гуруа.

5.2 Какви са приликите между Светец и Гуру?

 • И Светеца и Гуруто са над 70% духовно ниво.
 • Те и двамата имат духовна любов (Прити) за цялото човечество, т.е. любов без очаквания.
 • Те и двамата имат много малко его. Това означава, че те не се идентифицират с петте си сетива, ума и интелекта, а с душата (Атма), която е Бог в себе си.

5.3 Какви са разликите относно характерните особености между Светец и Гуру?

Таблицата по-долу показва грубо сравнение между Светец и Гуру на 80% духовно ниво.

Разлика между Светец и Гуру

Светец Гуру
Любов за другите в %1 30% 60%
Служба2 30% 50%
Жертва3 70% 90%
Писане Количество4          Природа5                                  2%                                     Дава повече духовни преживявания                                10%                                       Дава повече духовно напътствие
Манифестирана енергия6 20% 5%
Духовна еволуция7 Бързо Много бързо

Забележки (базирани на номера в червено в таблицата по-горе):

 1. Под любов към другите имаме предвид обичане другите без никакви очаквания. Това е различно от светската любов, която винаги е оплетненa с някакво очакване. 100% ще означава безусловнa, неделима, всепроникващата любов на Бог, разширяваща се еднакво за всички сътворения още от неживите неща, до най-малките живи същества като мравки, до най-високите от съществата , т.е. хората.
 2. Служба означава служене на Абсолютната Истина (сатсева) или Духовната наука, която е универсалните принципи които лежат в основата на всички религии и управляват целия Универсум. 100% тук ще означава 100% от своето време и умения във всички измерения като физически (телесни), психически, интелектуални, финансови, социални и др. са израсходвани в служене на Бога.
 3. Жертва (таг) означава колко от времето, тялото, ума и богатството са жертвани за служене на Бога.
 4. Количеството на писане текстове, свързани с разясняване или пропагиране на Абсолютната Истина.
 5. Естеството на писанията на Светци и Гуруа са повече за духовни преживявания и духовно напътствие съответно.
 6. Бог функционира чрез самото му съществуване. Той не трябва да прави никакви усилия, следователно Неговата енергия не е проявена. Формите на Неговата енергия са непроявени, като Спокойствие (Шанти), Блаженство(Ананд) и др. Но Светците и Гуруата, поради осезаемото физическо тяло, използват проявена енергия до известна степен.
 7. “Аз” просто означава мислене и преживяване на себе си като отделен от Бога

  Тей като Гуруата са повече като едно с непроявената форма на Бога, те не трябва да използват много проявена енергия. Тъй като “Аз” при Светците е по-високо от това при Гуруата, те използват повече проявена енергия, отколкото Гуруата. Но това е много по-ниско в сравнение с тези, които изпълняват подобни функции с помощта на свръхестествени сили. Например, когато един човек се излекува от болест поради благословията на Светец, само 20 % от енергията е проявена, докато същото може да бъде до 50% в случай на човек който не е Светец , но лекува със свръхестествени лечебни сили. Тъй като проявената енергия на Бога е 0, проявената енергия която се изразходва е функция на единството с Бог. По този начин повече проявена енергия, по-далеч сте от Бога. Признаци на проявена енергия са ярки, светещи очи, остри движения на ръцете и т.н.

 8. За изпълняване на своите мисии, на Светците и Гуруата им трябва проявена енергия, която е дадена от Бога. Светците понякога решават светските проблеми на своите поклонници, за което се използва сравнително повече енергия. Гуруто фокусира неговия ученик на духовех растеж, което от своя страна прави ученикът самодостатъчен в преодоляването на проблемите, където първопричините са духовни в природата. В резултат на това Гуру изразходва по-малко духовна енергия.
 9. И Светците и Гуруата имат духовно ниво от най-малко 70%. След преминаване на духовно ниво от 70%, духовния напредък е по-бърз при Гуруто, отколкото при другите Светци. Те постигат нивото на Садгуру (80%) и Паратпар Гуру (90%) по-бързо в сравнение с други Светци постигащи същите духовни нива. Това е така защото те постоянно се фокусират върху мисията на духовно повдигане на ученик, докато Светците също помагат на своите поклонници в светския живот.

6. Какво е значението на Гуру в човешка форма?

Всеки един от нас търси насоки от учители, лекари, адвокати и т.н. в съответните им области. Ако има нужда от водач дори и в тези сравнително прости полета, тогава представете си важноста на Гуру, който освобождава човек от робството на живот и смърт.

6.1 Значението на Гуру – от гледна точка на обучението на един студент

Гуру идва в много форми. Той ни учи чрез ситуации, книги, в човешка форма, и т.н. Следващата таблица е сравнение между тези различни форми и показва важността на Гуру в човешка форма.

Значението на Гуру в проявена или човешка форма

Гуру во форма на Отсъствие на Гуру
Човек Книга Идол/Снимка Друго/Ситуации в живота
Определяне на учението в съответствие с възможностите на учениците Възможно Невъзможно Невъзможно Невъзможно
Изясняване на съмнения Възможно веднага след като възникне съмнението Възможност в малка степен само след много четене Невъзможно Невъзможно
Срок необходим за развиване на вярата Много малк Повече Още повече Голяма част
Насърчителнo преподаване и изпитване Възможно Невъзможно Невъзможно Невъзможно
Брой на ученици които се отказват в средата на духовната практика По-малко Повече Много повече Най-много Най-много
Срок необходим за духовен прогрес По-малко Повече Много повече Най-много Най-много
Според психологията на личността на ученика, която най-подхожда на формата на Гуру Човек който има голяма нужда от насоки Човек с независима нагласа Човек който има нужда от подкрепа Човек с независима нагласа Човек с още по-голяма независима нагласа

6.2 Значението на Гуру – от психологическа гледна точка

Има много психологически ползи за един студент да има духовен водач в човешка форма.

 • За разлика от Бога и божестватa, които не показват тяхното съществуване и потенциал, Гуру показва неговата форма през човешкото Гуру. По този начин студентът по Духовност има осезаема насока да се грижи за него на неговия духовен път.
 • Гуруто в човешка форма е всезнаещ просто като непроявен Гуру, и е в състояние да възприема всичко за своя ученик. Той знае чрез Неговия достъп до Универсалния Ум и Интелект дали студентът е искрен или не, и където той прави грешки. В резултат на това, студентът като осъзнава тази способност на Гуру, често се въздържа от извършването на лоши постъпки.
 • Гуру не позволява на ученика да развие комплекс за малоценност от факта че той е по-малък от Гуру. Той премахва комплекса за малоценност в заслужаващ ученик и го предоставя на цялото всепроникващо естеството на Гуру.

6.3 Значението на Гуру – от гледна точка на Духовната наука

Таблицата по-долу показва важността на Гуру в човешка форма за духовното израстване на един търсач / ученик.

Важността на Гуру в проявена или човешка форма

Гуру в форма на Oтсъствие на Гуру
Човек Книга Идол/Снимка Друго/Ситуации в живота
Ръководство по отношение на нараставащи, съдбовни и умишлени действия и преодоляване на изтощителни енергии които пречат на духовната практика Възможно Невъзможно Невъзможно Невъзможно
Полза извлечена чрез оставане в компанията на Гуру поради Неговото божествено съзнание Възможно Невъзможно малко Невъзможно
Ползи от благодатта на Гуру Възможно Невъзможно малко Невъзможно
Общо дховно ниво % на което ученик може да получи ползи 55%1 40% 60%2 30%
Усилия които ученик/търсач трябва да направи 60%3 70% 70% 70% 100%
Качества изисквани от ученик Служба и жертва Запознаване4 с подтекст Насоки отвътре Зависи от вида Високо его5
Сума на годишен духовен прогрес 2-3% 0.25% 0.27% 0.25% 0.001%6

Бележки под линия (базирани на числата в червено в таблицата по-горе):

 1. На около 55% духовно ниво, студент/ученик развива достатъчно духовна зрялост за да се възползва от присъствието на Гуру в човешка форма. Това е равносилно на получаването на стипендия в Духовността. На това ниво на духовна зрялост, ученикът е настроен да се възползва от предимствата от помощта на Гуру в насочването му към преживяване на Бога.
 2. Сравнително по-трудно е да се извлече полза от Идол. Фините, нематериални честоти, които идолът или снимката на Гуру се отделят в атмосферата, могат само да бъдат полезни на лице над 60% духовно ниво с активирано шесто чувство.
 3. Когато човек следва водачеството на Гуру в човешка форма, усилието, необходимо да се направи духовен напредък е най-малко, тъй като то е канализирано най-ефективно. Във всички останали случаи, шансовете за правене на грешки са много по-високи.
 4. За да се бъде в състояние да се разбере подтекста на Писанията е задача от значение. Много често Светите писания и книги са склонни към неправилно тълкуване.
 5. Тук егото се отнася до вяра в себе си. Ако вярата в себе си не е висока, тогава никой не може да направи духовен напредък без да се ръководи от някого.
 6. Без духовен водач вероятността от стагнация или дори регресия в духовния растеж е висока.

7. Някои характерни черти на Гуру в човешката форма

 • Гуру е извън организираната религия и Той гледа на цялото човечество като едно и също. Той не допуска дискриминиране въз основа на култура, националност или пол. Той само търси студент, който силно желае духовно израстване.
 • Гуру никога няма да потърси на човек да конвертира от неговата религия. Той ще повдигне ученика да разбере универсалните духовни принципи, които лежат в основата на всички религии.
 • Който и духовен път или религия човек да следва, всички те в крайна сметка водят до пътя на благодатта на Гуру.

Кой е Гуру?

Гуру функционира с духовна сила на ниво решителност. С тази духовна сила дадена от Бог, Той повдига заслужаващ студент само с мисълта си, че студентът трябва да прогресира. Търсач/ученик на Духовната наука не може да достигне духовно ниво от 70%, освен ако няма благодатта на Гуру и е воден от Гуру в човешка форма. Причината за това е, че в по-ранните етапи на нашето духовно израстване, ние можем да напредваме само чрез спазване на основните закони на духовна практика. Въпреки това след определен етап, духовното познание става толкова фино, че може лесно да бъдe погрешно насочено от духове (демони, дяволи, негативни енергии, и т.н.) чрез тяхното шесто чувство. Човек се нуждае от високо еволуюрал духовен водач в човешка форма, за точно преговаряне за пътя на по-нататъшен духовен напредък към Светостта.

 • Дори и след като човек достигне нивото на Светец, трябва да продължи своята духовна практика за да се осигури постоянен поток на благодатта на Гуру.
 • Той повдига ученика да бъде в състояние да има достъп до знанията на душата отвътре. Това се противопоставя на някои хора с шесто чувство (ESP), които, като медиуми имат достап до знания от фините тела (духове) в неосезаемото измерение. Когато действа само като средство, човек не може да направи духовен прогрес.
 • Връзката между Гуру и ученик е чиста, и любовта която Гуру има за ученика е без очаквания и е безусловна.
 • Гуруто е всезнаещ и поради това е в състояние да се грижи за ученика, дори когато той не е с него физически.
 • Тежката съдба може да бъде преодоляна само с благодатта на Гуру.
 • Гуруто винаги учи с положителна нагласа. Например, Гуруто може да посъветва човек да предприеме някоя духовна практика сред следните, в зависимост от духовната зрелост на ученика , ”Пей религиозни песни, пенопей Името на Бога, извършвай служба на Бога и т.н.” Той никога не ръководи на негативен начин, като например ”не пийте алкохол, не се държете по този начин” и т.н. Причината за това е ученето да не се правят някои неща на психологическото ниво, които не служат за никаква цел от гледна точка на правене духовен напредък. Гуруто се фокусира върху духовната практика на ученика. С течение на времето то само от себе си ще даде на студента капацитета да отхвърли дейности които са вредни за него.
 • Въпреки че дъжда въли еднакво навсякъде, водата се натрупва само в кратери, докато издигнатите планини остават сухи. По същия начин и Гуруата и Светците не са дискриминирани. Даряването на тяхната благодат на всички е една и съща, но тези с чисто намерение да учат и да растат духовно са като кратери, могат да получават и задържат ползите от тяхната благодат.
 • Гуруто като всезнаещ, интуитивно знае кое е най-добре за студентите да продължат своя духовен прогрес. Той ръководи на базата едно към едно.

8 . Как да разпознаем и да се сдобием с духовно еволюирал водач?

Трудно е за един ученик на Духовната наука да прецени способността на Гуру. Това ще бъде като студентът да тества учителя.

SSRF определя думата "неосезаем свят" или "духовно измерение", кат свят, които е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта. Неосезаемия свят се отнася до невидимия свят на ангелите, духовете, рая и т.н., които могат да се възприемат само чрез нашето шесто чувство.

За да тества някой, човек трябва да е от по-висок калибър от това лице. Ученикът не може да бъде този човек , които да тества Гуруто. По-важното е, че способността на Гуру е в неосезаемото или духовно измерение, т.е. отвъд разбирането на петте сетива , ума и интелекта. Тя може да се прецени само чрез силно активирано шесто чувство.

Това оставя обикновения човек в затруднение за това кои да следва.

Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) препоръчва човек да не отива в търсене на Гуру. В почти всички случаи, човек няма да има духовна зрялост за да може да различи кой да избере като духовен водач.

Сатвик интелект в основата е неосезаем основен сатва компонент преобладаващ и се получава чрез духовна практика. Той израства над използването му само за светски аспекти и е посветен на служене на Бога и духовно израстване. До достигането на сатвик интелект е много трудно да се разбере имплицитното значение на Светите Текстове.

За да порасне нечии капацитет за рапознаване, човек трябва да извършва редовна духовна практика в съответствие с шестте основни закони на духовната практика. Това ще гарантира духовно израстване и развитие на сатвик интелект. Всепроникващ непроявен Гуру или Обучителен Принцип на Бог държи постоянно наблюдение на всички нас. Когато човек постигне духовно ниво от около 55%, Гуру в човешката форма идва в живота на един човек. (Обикновеното духовно ниво на днешните хора е 20%). На духовно ниво от 55%, ученика на Духовните науки има духовна зрялост да почувства дали Гуру е истински с неговия сатвик интелект.

8.1 Фалшив или неоторизиран Гуру

80% от Гуруата в днешното обществото са фалшиви или без духовен авторитет. Това означава че те са на духовно ниво доста под 70% и нямат достъп до Универсалния ум и Интелект. В някои случаи тези хора могат да имат висока способност да привличат хиляди хора с някаква специфична духовна сила, която те са получили.

Например, човек на 50% духовно ниво може да бъде в състояние да лекува болест от ранна възраст чрез духовна сила, получена от духовна практика, предприета в предишно раждане. Повечето от човечеството в днешната епоха е между 20-25% духовно ниво, неподготвено да различава дали лицето е Светец или не. Все пак те обикновено в крайна сметка следват човек, който може да ги излекува или да извърши чудеса.

В полза на обикновените хора сме изброили някои точки, които истинския Гуру не е. Това са няколко точки които ще ви помогнат в отсейване на фалшиви духовни водачи, които могат да бъдат разбрани от интелекта и тествани. Това са някои случаи, когато тези фалшиви Гурута излагат себе си чрез своите действия.

1. Гурута, които генерират чувство на малоценност у другите и се опитват да покажат тяхното величие:

Един Светец изисква от всеки, който идва да направи поклон на него своето име и възраст. Когато те отговарят, той им казва: “И двата отговора са грешни. Името и възрастта принадлежат на тялото. Вие сте душата. Тя няма нито име, нито възраст”. След това той говори за Духовността и пита: “Вършите ли духовна практика?” Ако се случи да някой отговори утвърдително, той пита: “Каква духовна практика?” Ако някой отговори: “Една, препоръчана от моя Гуру”, той казва: “Вие не бяхте в състояние да отговорите на прости въпроси за вашето име и възраст. Тогава какво ви е научил вашият Гуру? Само истински Гуру може да отговори на тези въпроси. Елате при мен. Аз ще ви кажа.”

На такъв фалшлив Гуру човек трябва да отговори “Всъщност вашите въпроси са безсмислени! Вие ме попитахте моето име и възраст само поради вашето осъзнаване за тялото (дехабуди), така че аз също отвърнах с осъзнаване за тялото “.

Какъв вид на Гуру е онзи който не е в състояние да различи на пръв поглед дали някой има Гуру, или дали една духовна практика върви по подходящ начин или не?

2. Тези които имат привързаност към богатство и жени

3. Преструване на по-добър отколкото наистина е

Един Гуру не използва часовник, защото той не иска да бъде обвързан с ограниченията на времето и с каишката на часовника. И все пак, на всеки петнадесет до двадесет минути той пита другите, “Колко е часа?”

4. Желание за слава

Някои хора, които имат искрено желание да бъдат известни като Гурута, и еволюирали духовно до известна степен, препоръчват различни видове духовна практика за другите. В повечето случаи, те не ходят сами на беседите им. В резултат на това е установено, че търсачите поемащи препоръчаната духовна практика напредват, но така наречения Гуру остава в стагнация.

5. Насърчаване зависимост в техните ученици

Някои Гурута се страхуват, че ако разкажат цялото духовното знание на техните ученици, ще загубят своето значение. Следователно те ​​не разпространяват цялото знание на тях.

9. В резюме

По-долу са ключните извадени точки от тази статия.

 • Гуру е духовен водач отвъд 70% духовно ниво.
 • Не отивайте в търсене на Гуру, тей като по всяка вероятност няма да бъдете в състояние да различите със сигурност дали лицето което търсите е Гуру.
 • Вместо това вършете духовна практика, и осигурете се че тя е съобразена с шестте основни принципи на духовната практика. Това ще помогне за израстване до точката където човек има духовна зрялост, за да не бъде заблуден от фалшив Гуру.
 • Човек не може да достигне Светостта, т.е. духовно ниво от 70%, без благодатта на Гуру.