Видове его

В тази статия ще обсъдим различните видове его.

Най-общо има два вида его – Божие его и човешко его.

1. Божие его

Това е състояние на не его, т.е. егото на лицето е буквално 0. Това състояние се среща в Светци на духовно ниво 100% , когато те са в напълно чисто от мисли състояние, сляти с Бога. “Aз”- ът на такъв човек в това състояние на пълно общение с Бог, напълно се слива с Божествения принцип, т.е. “Aз”- ът го няма. Следователно, всички дейности, които се случват чрез такова лице са само актове  рия), а не действия (карма), тъй като те се случват напълно според желанието на Бог. Отличителен белег на психическото състояние на такива Светци е, че те са в състояние на непрекъснато Блаженство (Ананд) дори и в условия на изключително бедствие в техния светски живот.

2 . Човешко его

Човешкото его отново се разделя на два подтипа:

2.1 Чисто его

Това е състояние, в което следи от егото могат да бъдат видяни в Светци от най-висш порядък когато те не са в пълно общение с Бог. Тези Светци едва осъзнават съществуването си. Това остатъчно его е необходимо за поддържане на функциите на тялото.

  • Човек, имащ чисто его обикновено има следните нагласи:
  • Счита себе си за различен или отделен от Брахман (Божия принцип), изкривявайки себеосъзнатостта чрез дуалността.
  •  Осъзнаване на съществуването си.
  • Подхранвайки духовната емоция (бхав), че “Аз принадлежа на другите и всички са мои”.

Дори това его се запазва докато физическото тяло съществува. То престава да съществува когато Светецът се откаже от тялото си (почине).

2.2 Нечисто его

Този вид его е това, което повечето от нас изпитват. Почти всички от нас се идентифицират с физическото си тяло, чувства или емоции и изпитват гордост поради своя интелект. Това се дължи на различни впечатления в центровете на осезаемото тяло като темпераментни характеристики, желания, интереси, предпочитания и т.н.

Вижте презентацията на функционалната структура на ума.

В зависимост от мислите и емоциите, това его може да бъде сатвик (Сатва преобладаващо), раджасик (Рaджa преобладаващо) или тамасик (Тама преобладаващо).

  • Тамасик его: Егото, чийто основен неосезаем преобладаващ компонент е Тама, се нарича тамасик его, например вяра само в собствените способности.
  • Раджасик его: основен неосезаем преобладаващ компонент е Раджа, нарича се раджасик его, например непрекъснат стремеж към щастие.
  • Сатвик его : Егото, в което преобладава основен неосезаем компонент Сатва, се нарича сатвик его, например егото за жертване е сатвик по своята същност.

3. Видове его  в зависимост от неговата пропорция

На скалата от 0-100%, егото на Бог или Светци на духовно ниво 100%, когато са в състояние на пълно общение с Бога, е 0%. Егото на неосезаем магъосник (мантрик)  с най-голяма сила от 7-ия регион на Ада (Патал) е 100%. По тази скала егото на средностатистическия човек е 30%. Егото на Адолф Хитлер е било 60% .

(Моля, имайте предви, че под “средностатистически индивид” имаме предвид човек, който е средно духовен. В светския си живот този човек може да бъде богат или беден човек, държавен глава или индивид от общата работна класа.)

В зависимост от съотношението, егото може да бъде класифицирано както следва: