1. பரம் பூஜ்ய டாக்டர் ஆடவலே, விரைவான ஆன்மீக முன்னேற்றம் ஏற்பட ஆளுமை குறைகளை களைதல் வழிமுறையை உருவாக்கியவர் 13 April 2017
 2. ஆளுமை குறைகளை நீக்குதல் – ஒரு அறிமுகம் 13 April 2017
 3. ஆளுமை என்றால் என்ன? 25 March 2017
 4. வெளிப்பட்ட மற்றும் வெளிப்படாத பேய் பிடித்தல் 25 March 2017
 5. நல்லனவற்றிற்கும் தீயனவற்றிற்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தம் 25 March 2017
 6. நம் ஆளுமையின் மீது முற்பிறவிகளின் பாதிப்பு 15 March 2017
 7. சத்வ, ரஜ மற்றும் தம படைப்பின் மூன்று சூட்சும அடிப்படை கூறுகள் 13 March 2017
 8. உலகின் மக்கள் தொகையில் எத்தனை சதவிகிதம் ஆவிகளால் (பேய்கள், பிசாசுகள், தீய சக்திகள் போன்றவை) பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்? 13 March 2017
 9. ஆன்மீக நன்மைகள் 5 March 2017
 10. உளவியல் நன்மைகள் 5 March 2017
 11. நாமஜபத்தின் நன்மைகள் 5 March 2017
 12. மருத்துவ நன்மைகள் 5 March 2017
 13. பிரபஞ்சம், காலம் மற்றும் ஆன்மீக பயிற்சி 23 February 2017
 14. ஆவிகள் என்றால் என்ன மற்றும் ஒருவர் எவ்வாறு ஆவியாக மாறுகிறார்? 25 January 2017
 15. அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் 25 January 2017
 16. நல்லனவற்றிற்கும் தீயனவற்றிற்கும் இடையே நடக்கும் யுத்தம் 21 January 2017
 17. வாழ்வில் ஏற்படும் துன்பத்திற்கான ஆன்மீக மூல காரணங்களின் ஒரு அறிமுகம் 31 December 2016
 18. கர்மாவும் கொடுக்கல்-வாங்கல் கணக்கு வழக்கும் 31 December 2016
 19. பல மனிதர்கள் உள்ளதுபோல் இறைவனை அடைய பல வழிகள் உள்ளன 31 December 2016
 20. உங்கள் ஆன்மீக பயணத்தை துவங்குங்கள் 31 December 2016
 21. பொதுவான ஆன்மீக நிவாரண முறைகள் 31 December 2016
 22. மூதாதையர்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் என்றால் என்ன? 31 December 2016
 23. ஆன்மீக கோட்பாடுகள் 31 December 2016
 24. மனிதர்கள் எவற்றால் ஆக்கப்பட்டுள்ளார்கள்? 31 December 2016
 25. பலவற்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு செல்வது 31 December 2016
 26. தெய்வ தத்துவம் என்றால் என்ன? 31 December 2016
 27. பஞ்ச பூதங்கள் என்பவை எவை? 31 December 2016
 28. ஆன்மீகத்தின் அடிப்படை கொள்கைகள் 31 December 2016
 29. சக்கரங்கள் என்றால் என்ன? 31 December 2016
 30. ஸ்தூலத்திலிருந்து (உருவம்) சூட்சுமத்திற்கு (அருவம்) முன்னேறுதல் 31 December 2016
 31. வாழ்வின் நோக்கம் 31 December 2016
 32. பிரபஞ்ச சக்திகளின் வரிசைக்கிரமம் 31 December 2016
 33. அசுர சக்திகளுக்கு வசப்படுதல் மற்றும் பேய் பிடித்தலின் அர்த்தம் 22 December 2016