درمان معنوی با آب نمک

ارواح(دیوها، شیاطین، انرژی های منفی و غیره ) بر مردم اثر می گذارند وبه دلیلِ انرژی ناآشکارِ سیاهی که دارند ، موجب پریشانیِ آنها می شوند.انرژی منفی می تواند مشکلاتِ گوناگونی نظیرِ افسردگی، افکارِ پریشان یا درست عمل نکردنِ عضوی از بدن را در پی داشته باشد که در نهایت، موجبِ مشکلاتِ بیشتری مانندِ اعتیاد، مشکلاتِ مالی، یا دردِ سینه می شود.

Description of black energy

 

ارواح، انرژیِ سیاهِ خود را به افراد موردِ هدف/ هجومِ خود منتقل می کنند و مقدارِ زیادی از این انرژی سیاه را در بدن شان انباشته می سازند. رها شدن از این انرژیِ سیاه، دشوار است مگر اینکه درمان های معنوی نظیرِتمرینِ معنوی یا به صورتِ خاص، آب نمک درمانی انجام گیرد.

آب نمک درمانی راهِ حلی ساده اما قوی برای مقابله با انرژیِ ناپیدای مضرِ سیاه است و آن را از بدن بیرون می کشد. با انجامِ آن، تمرینِ معنوی مان برای مقابله با این انرژیِ سیاه ، به هدر نمی رود. به جای آن، موجبِ رشدِ معنویِ ما می شود.

2- چه زمانی باید از آب نمک درمانی استفاده نماییم؟

هر کدام از ما با درجاتِ مختلفی تحتِ تاثیرِ ارواح هستیم. در نتیجه، مقداری انرژیِ سیاه در بدن داریم. آب نمک درمانیِ روزانه ، به خروجِ این انرژیِ سیاه از بدنمان کمک می کند.

آب نمک درمانی را به ویژه هنگامی باید انجام داد که نشانه های زیر را تجربه کنیم:

 • خواب آلودگی
 • کاهشِ انگیزه
 • ناتوانی در تفکر
 • افکارِ بیش از اندازه به خصوص افکارِ منفی
 • خشم یا سایرِ عواطفِ شدیدِ ناخوشایند
 • استرس
 • هرگونه بیماریِ جسمی

هنگامی که ما یکی از نشانه های بالا را تجربه می نماییم، ما در مراحلِ ضعیفی از نظرِ جسمی، احساسی یا معنوی هستیم. در این مقرِ ضعیف، ارواح به ما هجوم می آورند و انرژیِ سیاهِ بیشتری به ما تزریق می کنند و علائمِ بالا حتی شدیدترهم می شوند.

تصویرِ زیر ، تصویرِنا آشکار روحی است که موجبِ افسردگیِ فرد شده است.

Possession by a ghost creating depression in a person

برای خواندنِ موضوعِ موردِ مطالعه کلیک کنید.

همچنین به مقاله ی چرا پیرامونِ حفاظتی به دورِتصویرِ یک روح است؟ مراجعه کنید.

هنگامی که ما در مقری ضعیف قرار می گیریم ( به ویژه از نظرِ معنوی) ، در مقابل حملات آسیب پذیرتر می شویم که چون این مرحله که همان مقرِ ارواح(دیوها، شیاطین، انرژی های منفی و غیره ) است، برای اثر کذاشتن بر ما، نیاز به کمینه ی انرژی دارد.

در مواردِ شدیدترِ پریشانی ، برای نتایجِ بهتر، آب نمک درمانی می تواند 3-2 بار در روز با فاصله ی زمانیِ 3-2 ساعته تکرار گردد.

3- چه چیزهایی برای آب نمک درمانی لازم است؟

 • سطل بزرگ
 • ( تا50% از سطل) با آب پرشود تا هنگام غوطه ور شدنِ پاها ، آب قوزک ها را فراگیرد.
 • سنگِ نمک
 • یک حوله
 • زیراندازی برای پاها

4- آب نمک درمانی چگونه انجام می شود؟

4.1 آموزش قدم به قدم

آماده سازی:

 • ( تا50% از سطل) با آب پرشود تا هنگام غوطه ور شدنِ پاها ، آب قوزک ها را فراگیرد.دو قاشقِ غذاخوری سنگِ نمک افزوده شود.

 • خالصانه و همراه با ایمان برای پاک شدن از انرژیِ سیاه به درگاهِ خداوند دعا کنید. همچنین دعایی ویژه برای نابودیِ انرژیِ سیاهِ ارواح (دیوها، شیاطین، انرژی های منفی و غیره ) که بر شما اثر می گذارند ، بخوانید. نیایش، عاملِ مهمی است که موجبِ بهتر شدنِ اثرِ درمانی می شود.

روش درمان:

 • در حالی که پاها در آب غوطه ور است، راست بنشینید. فاصله ی بین پاها 3-2 سانتی متر باشد. این امر به خنثی شدنِ بیشینه ی انرژیِ منفی کمک می کند. اگر پاها با هم تماس داشته باشند، آنگاه خنثی کردنِ انرژیِ سیاه از طریقِ پاها دشوار خواهد شد.

 • پاها در آب نمک به مدّتِ 15-10 دقیقه باقی بمانند.

 • در حالی که پاها در آب است نامِ خداوند بنا بر مذهبِ تولد تکرار شود.

تکمیل کار:

 • پس از تکمیلِ درمان خداوند را شکر گویید و دعا کنید که مرزی حفاظتی در پیرامون تان ایجاد شود.

 • آبِ سطل را در توالت خالی کنید و سطل را با آب تمیز آب کشی کنید.

 • نامِ خداوند بنا بر مذهبِ تولد تان را به مدتِ 3-2 دقیقه تکرار کنید.

4.2 نمایشِ ویدیئویی آب نمک درمانی

5- مکانیزمِ عملکرد چیست؟

 1. ذکرگویی و دعا موجبِ بیرون راندن و فروپاشیِ ذراتِ انرژیِ سیاه که توسطِ ارواح در بخش های مختلفِ وجودمان ایجاد شده است، می شود.
 2. آب نمک ( آب همراه با سنگ نمک ) ، خود، توانایی بیرون کشیدنِ انرژیِ سیاه را دارد.
 3. در هنگامِ خروجِ انرژیِ سیاه، شاید نشانه هایی مانندِ خمیازه کشیدن، باد گلوزدن، کِرِخی پاها، گرم شدن گوش ها و چشم ها تجربه شود. گاهی احساسِ لزج بودن در پای غوطه ور شده تجربه می شود .این نشانه ی خروجِ انرژیِ سیاه است . این نشانه ، گاهی پس از آب نمک درمانی نیز مشاهده شده است. آب، سیاه رنگ می شود یا بوی بد به خود می گیرد یا گاهی گرمتر می شود. این امر به دلیلِ برخورد با بسامدهای سیاهی است که از بدن خارج می شود.

6- مثالهایی در موردِ مزیتِ درمان

6.1 در بُعدِ نا آشکار چه چیزی درهنگامِ آب نمک درمانی واقعاً اتفاق می افتد؟

وقتی که فردی که تحتِ تاثیرِ ارواح(دیوها، شیاطین، انرژی های منفی و غیره ) قرار داشت، آب نمک درمانی انجام می داد، مادهورا بوسال Madhura Bhosale که سالکی با حسِّ ششم پیشرفته(ESP) است، توانست اثراتِ زیر را هنگامِ دفعِ روح و انرژیِ سیاهِ آن ، دریافت کند.

The effects of salt water remedy

6.2 تصویرِ نا آشکارِ نابودیِ انرژیِ سیاه

 

Salt water treament

تصویرِ نا آشکارِ بالا اثرِ آب نمک درمانی را بر انرژیِ سیاهِ یک جادوگر که موجبِ افکارِ بیش از اندازه ی جنسی در شخص می گردید ، نشان می دهد.

عطف به مقاله ی موارد بررسی شده درباره ی افکارِ جنسیِ بیش از اندازه

همچنین به مقاله ی چرا ما از مرزهای حفاظتی استفاده می کنیم ؟ مراجعه شود.