روش های شفای معنوی

1. انواع متداول روش های شفای معنوی

هنگامی که ما روش های شفای معنوی را برای مواجه شدن با مشکلات  در نظر می گیریم، مشاهده می کنیم که دو روشِ متداول در دسترس ما است . این دو انتخاب می تواند برای همه ی ما که مشکلاتی ریشه دار در قلمرو معنوی داریم ، کاربرد داشته باشد.

1. تمرینِ معنوی : هنگامی که فرد تمرین معنوی مطابق با اصولِ شش گانه ی تمرینِ معنوی انجام می دهد، او از توانایی خود برای حفاظتِ خویش در برابر عناصرِ زیان آور در بُعدِ معنوی استفاده می کند.

2. درمان های معنوی : این روشی ویژه و خاص است که توسط افراد دیگر یا خودِ شخصِ مبتلا شده برای تسکین مشکلی خاص در سطح معنوی انجام می گیرد. مزیتِ آن ، تسکینِ سریع فرد مبتلا شده است. بر عکس آن ، هنگامی است که تسکین  می تواند تنها موقت باشد و  تنها تا زمانی اثر دارد که شفادهی ادامه یابد. روش های شفای معنوی، شامل ریکی Reiki ، شفای پرانیک Prānic healing ، بکارگیری خاکستر مقدس ( ویبهوتی Vibhūti ) ، استفاده از آبِ مقدس ( تهیرتها  Thirthā) ، درمان توسط مانتراها  ملاقات با شفادهنده ی مذهبی و غیره می شوند.

اگر تمرین معنوی برای مقابله با مشکلاتِ زندگی 100 % موثر باشد، آنگاه شفای معنوی با هدایتِ یک شفادهنده تنها 40% اثر خواهد داشت. دلیل آن این است که در درمان های شفابخش معنوی، عوامل متغیری چون قابلیت درمان پذیری فرد افزایش می یابد ؛ چون هم در فرد شفا دهنده و هم فرد شفاگیرنده اثر دارد. استفاده از درمان های معنوی ( روش متداولِ دوم) که شاملِ شفادهنده می شود، موجبِ درمان نشانه ها و گاهی موجب بهبود علت ریشه ای معنوی می شود. از سوی دیگر، تمرینِ معنوی مرتب (اولین روشِ متداولِ درمانی) درمان دلیل ریشه ای مشکل معنوی را به همراه دارد. یا موجبِ تسکینِ دردِ ناشی از آن می شود.

برای درکِ بهتر درباره ی انواع گوناگونِ دلایل ریشه ای مشکلات در زندگی  این لینک را کلیک کنید.

2. روش برتر درمانِ معنوی  چیست؟

نمودار زیر به درک روشِ برتر شفای معنوی از دیدگاهِ معنوی، کمک می کند.

روش های شفای معنوی

مزایا و معایب هر کدام چیست؟ تمرین معنوی خود شفادهندگان معنوی2
وابستگی به شخص دیگر به منظور درمان خیر3 خیر بیشتر
افزایش میزان مقاومت به اثرات مضرمعنوی مانند ارواح بله بله خیر
 توسعه توانایی مبارزه کردن بله بله خیر
 ایمن سازی و غلبه براندوه ناشی از سرنوشت؟ بله خیر خیر
 امکان انجام درمان توسط انرژی منفی4 خیر خیر بله
 امکان فریب خوردن خیر خیر بله
 موثر بودن 100%  100%  40%
 رشدِ معنوی؟ بله خیر خیر
 توصیه اس اس آر اف  √  √5 فقط اگر شما در وضعیتی نیستید تا به خود کمک کنید مانند بچه های کوچک ، فردِ نا آگاه و بیهوش و غیره

پانویس ها (برای اعداد مشخص شده با رنگ قرمز در نمودار بالا )

1. در اینجا منظورمان از تمرین معنوی، نوع جهانی تمرین معنوی است که با اصول پایه ششگانه تمرین معنوی هماهنگ است.

2. از هر روشی که بخواهیم استفاده کنیم ، اگر هدفِ فرد شفای دیگران باشد، قویاً توصیه می شود که فرد از نظرِ معنوی مثبت باشد ( یعنی رها از هرگونه تنشِ معنوی ) . دلیل آن این است که فرد شفادهنده اثر ( فیزیکی یا نا آشکار) مستقیمی بر فرد شفاگیرنده می گذارد. این شامل روش های شفابخشی می شود که در آن شفادهنده نیاز است تا یک فرد دیگر را لمس نماید یا روش های دیگری که با لمس بیمار همراه نیست ؛ مانندِ طبِ سوزنی  Acupuncture یا رِیکی  Reiki.

3. زمانی که فرد از نظر معنوی رشد می کند و با ارائه سخنرانی ها به دیگران یاری می رساند و با خدمت در راهِ حقیقتِ مطلق ( سات سِوا satsēvā) به خداوند خدمت می کند، مورد هدف حمله انرژی های منفی قرار می گیرد که سعی دارند در انجام تمرین معنوی فرد اختلال ایجاد کنند. در این مورد ، نیاز است که تمرین معنوی با شفای معنوی انجام گرفته توسط شفادهندگان معنوی و/ یا خودِ شخص تقویت شود تا در مواردِ حمله ی شدیدِ ارواح ، فرد تسکین یابد.

4. انرژی های منفی می توانند شفادهندگان را تسخیر کنند و وانمود کنند که از طریقِ آنها درمان انجام می دهند. ما این نکته را با جزئیات بیشتر در مقاله اصول پایه ی فراتر از شفای معنوی آورده ایم.

5. بهترین کار این است که ما تمرین معنوی انجام دهیم و هر از گاهی با درمان های شفا بخشِ معنوی توسط خودمان، آنرا تقویت کنیم.

به خاطر داشته باشید هنگامی که فرد تمرینِ معنوی انجام می دهد، آنگاه مشکلاتِ جانبی که فرد با آن مواجه است نیز برطرف می شود بدونِ اینکه حتی به آنها توجه کنیم. از سوی دیگر، تمرکزِ یک شفادهنده ی متوسط تنها بر درمانِ مشکلاتِ دنیوی و بدون تمرکز یا تمرکز ناچیزِ او (مرد یا زن)  بر رشدِ معنویِ بیمارش  خواهد بود.