گرمایش کره ی زمین- علل و حقایق- از دیدگاهِ معنوی

 

[sliceshow id=”3935″]

چکیده ای بر علل گرمایش کره ی زمین  و حقایق گرمایش زمین

امروزه، جهان به صورت بی سابقه ای شاهدِ گرمایشِ زمین ، تغییراتِ اقلیمی و بلایای طبیعی  است. بر طبق تحقیقاتِ معنوی، علتِ اصلیِ گرمایش زمین، فرآیندِ دوره ای است که در طولِ زمان در کیهان رُخ می دهد. اثراتِ گرمایش زمین که شاهدِ آن بودیم و هستیم، تنها سرآغازِ مرحله ی ویرانی است که با شدتِ تمام در 10-5 سالِ آینده افزایش خواهد یافت. مرحله ی ویرانی دوره ای ، می تواند با رفتارِ ناشایستِ بشر با طبیعت بدتر شود. رفتارِ ناشایستی که این روزها شاهدِ آن هستیم ، ناشی از کاهشِ سطحِ آگاهی ِ معنویِ انسان و در نتیجه ناتوانی او برای مقابله با اثراتِ انرژی های منفی است. تمرینِ معنوی، تنها راه برای تبدیلِ حقیقیِ ذهنِ آلوده ی ما به ذهنِ خالصِ معنوی است.

برای درکِ این مقاله، لطفاً مقالاتِ زیر را بخوانید:


 

 

 • 1. اثراتِ گرمایشِ زمین: افزایشِ شدّتِ بلایای طبیعی
 • 2. عللِ گرمایشِ زمین چیست؟ عللِ ریشه ای گرمایشِ زمین که عاملِ بلایایِ طبیعی و شدتِ فزاینده ی آنها است.
 • 2.1 علتِ اصلیِ گرمایشِ زمین و بلایای طبیعی – تغییراتِ دوره ای : 30% ( دلیل 1)
 • 2.2 دلایلِ گرمایشِ زمین و بلایای طبیعی – رابطه ی بینِ انسان و طبیعت : 70% ( دلیلِ 2) 
 • 2.2.1 حقایقِ گرمایشِ زمین: اثرِ انسان بر طبیعت ( دلیلِ 2 الف)
 • 2.2.2 حقایقِ گرمایشِ زمین : اثرِ طبیعت بر انسان : 7% (دلیلِ 2 ب )
 • 2.2.3 حقایقِ گرمایشِ زمین : با افزایشَ راجا- تاما چه اتفاقی می افتد؟
 • 2.2.4 حقایقِ گرمایشِ زمین : نقشِ ارواح ( دیوها، شیاطین ، انرژی های منفی و غیره)
 • 3. چه زمانی این الگوهایِ غیرِ عادی فروکش می کنند؟
 • 4. بلایای زیستی
 • 5. خلاصه

 


 

 

1. اثراتِ گرمایشِ زمین: افزایشِ شدّتِ بلایای طبیعی

در بیش از یک دهه ی گذشته، شاهدِ افزایشِ شدّتِ بلایای طبیعی در سراسرِ جهان بوده ایم.  ما از طریقِ رسانه ها و همینطور تعدادی از ما ،از طریقِ تجاربِ دستِ اول ، شاهدِ نیرویِ خارق العاده ی طبیعت بوده ایم. در گذشته ای نه چندان دور، بلایایی طبیعی ناشی از سونامی ها در آسیا و ژاپن، زمین لرزه ها در پاکستان، هائیتی و چین ، همینطور طوفانِ کاترینا و سایر طوفان ها در آمریکای شمالی و مرکزی را شاهد بودیم. اینها، آنچنان موجبِ ویرانی و مرگ و میر فراوان شده اند که در ذهنِ ما نمی گنجد.

برخی از حقایقِ گرمایشِ زمین، از طریق آمارهای استراتژی بین المللی برای کاهشِ بلایا  و مرکزِ تحقیقاتی همه گیر شناسی بلایا ، وابسته به سازمانِ ملل، در دسترس هستند. این آمار نشان می دهند که  به ویژه  در دو دهه ی اخیر، میزانِ بلایای طبیعی افزایش یافته است.

Global warming effects - increase in natural disasters

معتبرترین  تحقیقاتِ علمی نیز نشان می دهد که زمین ، گرمتر می شود. IPCC، که بخشِ علمی سازمانِ ملل در زمینه ی تغییرات اقلیمی است نیز در سالِ 2007 اذعان دارد که از قرنِ پیش تا کنون، دمایِ زمین، به میزان سه چهارمِ درجه ی سلسیوس، افزایش یافته است ، که موجبِ اثر بر گرمایش زمین در چند دهه ی اخیر شده است.

برخی از آکادمی های علمی ادعا می کنند که عملکردِ انسان، نقشی اساسی در ایجادِ گرمایشِ زمین در بیش از چند دهه ی اخیر داشته است. دانشمندانِ نوین می گویند که دلیلِ آن این است که عملکردِ انسان،  موجبِ آزاد شدنِ میلیاردها تُن از گازهای گلخانه ای در جو شده است.

اما چه چیزی واقعاً موجبِ گرمایشِ زمین می شود؟ چرا شدّتِ بلایای طبیعی افزایش یافته است؟ انسان چگونه بر تغییراتِ اقلیمی اثر می گذارد؟ آیا گازهای گلخانه ای عاملِ اصلیِ گرمایش زمین هستند؟ ما  از تحقیقاتِ معنوی برای تعیینِ دلایلِ واقعی تغییراتِ اقلیمی و افزایشِ شدّت بلایای طبیعی بهره جسته ایم.

2.  عللِ گرمایشِ زمین چیست؟ عللِ ریشه ای گرمایشِ زمین که عاملِ بلایایِ طبیعی و شدتِ فزاینده ی آنها است.

تحقیقاتِ معنوی SSRF  (هدایت شده توسطِ حسِ ششم پیشرفته )  ، دیدگاهی معنوی دارد که در آن ، تمامی ابعادِ سه گانه ی ( فیزیکی، روان شناختی و معنوی) به منظورِ فهمیدنِ دلایلِ نهفته در تغییراتِ اقلیمی و افزایشِ شدّت و بسامدِ بلایای طبیعی ، موردِ تحلیل قرار گرفته اند.

Causes of global warming

بخشِ زیر، دلایلِ گرمایشِ زمین، بلایای طبیعی و تغییراتِ اقلیمی را از این دیدگاهِ معنوی ، شرح می دهد.

 

2.1 علتِ اصلیِ گرمایشِ زمین و بلایای طبیعی – تغییراتِ دوره ای : 30%   ( دلیل 1)

   

بسیاری از جغرافی دانان بر این باورند که شدّتِ افزایش تمامِ بلایای طبیعی و دمای زمین ، چیزی جز دوره های معمولی در کره ی ما نیست. آنها می گویند که نظیرِ این تغییرات ، در عصر یخبندان نیز اتفاق افتاده و نتایجِ آن را منتشر کرده اند. ما از طریقِ تحقیقاتِ معنوی دریافته ایم که تغییراتِ دوره ای، 30% از عللِ نهفته ی گرمایشِ زمین و بلایای طبیعی را تشکیل می دهند که ما امروزه (2011) شاهدِ آن هستیم ؛ و این تغییرات، از عللِ اصلی هستند.

تحقیقاتِ معنوی،  بر پایه ی قوانینِ ابدی و کیهانیِ معنوی بنا گردیده اند تا تغییراتِ اقلیمی را که موجبِ گرمایشِ زمین و تغییرِ اقلیمِ آن است را شرح دهند. ما در اینجا از دیدگاهِ علمِ معنویت ، علتِ تغییراتِ دوره ای در زمین را شرح خواهیم داد.

این قانونِ طبیعت است که هرچه آفریده می شود، نگه داشته شده و سرانجام نابود می گردد. این قانونِ آفرینش، متوقف شدن و نابود شدن است. برای مثالِ رشته کوه های هیمالیا، آفریده شده، پا برجا مانده و سرانجام نابود خواهند شد. بنابراین، هرآنچه که در این جهان آفریده می شود، پس از مدّتی  توقف و ماندن ، انتظار می رود که سرانجام نابود. گردد. تنها آفریدگار ، یعنی خداوند است که ابدی و پابرجاست.

تخریب، به اشکالِ گوناگون صورت می گیرد ، که بلایای طبیعی، بخشی از آن است.   آدمی نیز این فرآیندِ تخریبِ دوره ای  را با رفتارِ خود، که به صورتِ جنگ و ویرانی نمایان می گردد، تسهیل نموده است ، که 70% از عللِ باقی مانده را تشکیل می دهد. 

Cyclical changes during the four eras

بازه ی زمانیِ کیهان، به چهار دوران تقسیم می شود. در دورانِ اول،  یعنی ساتیا یوگ Satyayug، جزءِ نا آشکارِ ساتوا Sattva غالب بوده است. به دلیلِ غلبه ی بیشترِ ساتوا در محیط، تغییراتِ دوره ای ملایم بودند. با گذرِ دوران ها،  با کاهشِ جزءِ ساتوا ، تغییراتِ دوره ای با دامنه ی بیشتری صورت می گیرد. در کالی یوگ Kaliyug، که در آن جزءِ غالبِ ناآشکار راجاraja  است، تغییراتِ دوره ای در مراحلِ آفرینش، نگهداری و نابودی ، کاملاً چشمگیرند. نابودی، معمولاً در نتیجه ی افزایشِ بلایای طبیعی ، فجایع، بیماری و جنگ است. ما اکنون،  در میانِ پایین ترین مرحله ی نابودی در یکی از دوران های کوچک در کالی یوگ قرار داریم. هر دوره ی کوچک، تقریباً 1000 سال  طول می کشد.

 

مرحله ی پایینیِ دوران ، بدتر از این خواهد بود در صورتی که  انسان به میزانِ راجا- تاما raja-tama در دنیا بیفزاید. این موضوع در بخش 2.2 شرح داده خواهد شد.

2.2 دلایلِ گرمایشِ زمین و بلایای طبیعی – رابطه ی بینِ انسان و طبیعت : 70% ( دلیلِ 2)

انسان و طبیعت برهم اثر می گذارند. اما از طریقِ تحقیقاتِ معنوی دریافته ایم که اثرِ انسان ها بر اقلیم، به میزانِ چشمگیرِ90% است ، در حالی که میزانِ اثرِ بدِ طبیعت بر انسان ، تنها 10% است.

.

2.2.1 حقایقِ گرمایشِ زمین: اثرِ انسان بر طبیعت ( دلیلِ 2 الف)

ما از خود می پرسیم که چنین اثرِ قویِ انسان بر طبیعت از کجا ناشی می شود ، و در می یابیم که از مراحلِ فیزیکی، روان شناختی و معنوی به شرحِ زیر سرچشمه می گیرند.

 • در سطحِ فیزیکی: 19% ( دلیلِ 2الف-1)

Causes of global warming at a physical level

این امر،هنگامی اتفاق می افتد که قطعِ  درختان، نشتی روغن ، آلودگی های کارخانجات و غیره بیش از حد صورت گیرد.

 • در سطحِ روان شناختی: 19% ( دلیلِ 2الف-2)

Causes of global warming at a psychological level

در اینجاست که از خود می پرسیم چرا انسان اثر گلخانه ای را ایجاد و کره ی زمین را آلوده می کند. پاسخ ، در ذهنِ. آدمی نهفته است.

Global warming facts - trigunas

هر یک از ما از سه جزءِ نا آشکارِاصلی (سه گونا trigunas) تشکیل یافته ایم. تفاوتِ نفوذ و غلبه ی این سه جزءِ     نا آشکارِ اصلی (سه گونا) ، طبیعتِ اصلیِ شخص را تعیین می کند.

ویژگی های شخصیتیِ افراد، نظیرِ منظم بودن، تمیز بودن، درست کار بودن، آرامش، سخاوتمند بودن، فروتنی وغیره ، نشانگرِ جزءِ غالبِ ساتوا است

با این وجود،  در دنیایِ امروز، انسانِ معمولی بیشترمملو از جزءِ تاما است که با اختلالاتِ شخصیتی نظیرِ خود خواهی، آز و طمع، خشم، پرخاشگری،حسِ مالکیت و غیره مشخص می شود.

بدین ترتیب، مردم ، کورکورانه ، منابعِ زمین را هدر می دهند.

 

 • در سطحِ معنوی: 25% ( دلیلِ 2 الف- 3 )

Causes of global warming at spiritual level

Global warming facts - Definition of righteousness

رفتارِ شخص، بسیار تحتِ تاثیرِ پختگی معنوی یا سطحِ معنوی  او است.

برای مثال ، قدّیسی با سطحِ معنویِ 70% ، به تمامیِ موجوداتِ زنده به عنوانِ بخشی ازآفرینشِ خداوند، احترام می گذارد، و به همه ی موجودات، جاندار و بی جان، عاشقانه می نگرد. افزون بر این، عشقِ کیهانیِ یک قدّیس  برای تمامیِ بشریت، موجبِ تربیت، الهام بخشیدن و انگیزه دادن به دیگران  می شود که آن افراد، خود نیز چنین باشند.

بر خلافِ آن، افرادی با سطحِ معنوی پایین تر( مثلاً 20%) ، منیّتِ  بالایی دارند و خودخواه هستند و تنها به خشنودی خود می اندیشند، و از طبیعت، سایرِ آدمها و موجوداتِ زنده متوقع هستند. رفتارِ آنها و کاهشِ آگاهیِ معنوی ، موجبِ ناپرهیزکاری در جهانِ امروز شده است.

نتیجه ی آن ، افزایشِ راجا – تاما در محیط است که آلودگیِ معنوی نیز خوانده می شود. ارواح ( دیوها، شیاطین و انرژی های منفی و غیره) از بُعدِ ناآشکارِ معنوی، از این افزایشِ راجا – تاما در انسان ،بهره می برند . آنها می فهمند که تسلط بر مردمی که راجا – تاما بر آنها غلبه دارد، نسبتاً  آسان است و کاری می کنند که این افراد، مانندِ حیوانات رفتار نمایند. تمامیِ این عوامل، موجبِ افزایشِ بیشترِراجا – تاما در جامعه می شود. 

به مقاله ی چگونه انرژی های منفی شخص را تحتِ تسلط قرار می دهد مراجعه شود.

 

2.2.2 حقایقِ گرمایشِ زمین : اثرِ طبیعت بر انسان : 7% (دلیلِ 2 ب )

اثرِ طبیعت بر انسان چیزی نیست به جز پاسخی به کردارِ ناپسندِ آدمی.

 • مثالِ 1 : کاهشِ تبخیرِ آب ناشی از افزایشِ آلودگی نفتی در اقیانوس ها است.
 • مثالِ2 :اگر آب آلوده گردد، گیاهانی که اکسیژن منتشر می کنند ، نابود می گردند و در نتیجه، اکسیژنِ زمین، کاهش می یابد.

طبیعت، به کردارِ ناپسندِ انسان به صورتی دیگر نیز پاسخ می دهد. نیازی نیست که شیوه ی پاسخ دهی طبیعت، مشابهِ  اثرِ انسان بر آن باشد.

2.2.3 حقایقِ گرمایشِ زمین : با افزایشَ راجا- تاما چه اتفاقی می افتد؟

درست به همان گونه که  دود  در سطحِ فیزیکی آلودگی   ایجاد می کند،   راجا – تاما  نیز  به عنوانِ یک  آلودگی در سطحِ ظریف و نا آشکار به شمار می رود.  همانطور که قبلاً گفته شد، انجام ندادنِ  تمرینِ معنوی به صورتِ معمول و ناپرهیزگاری، میزانِ کلیِ راجا – تامارا در انسان و بنابراین درمحیط ، افزایش می دهد.

افزایش در جزءِ نا آشکار اصلیِ راجا – تاما، به معنیِ افزایشِ آلودگیِ معنوی در سطحِ ظریف و نا آشکار در جهان است.  درست به همان صورت که ما در سطحِ فیزیکی ، هر از چند گاهی فضای اطرافِ خود را از آلودگی ها پاک می نماییم، طبیعت نیز نیاز به تمیز کردن و اصلاحِ آلودگی در سطحِ ظریف و نا آشکارِراجا – تامادر محیط دارد.

در حقیقت، به محضِ این که توازن به نفعِ راجا – تاماپیش رود، راجا – تامای اضافی اثرِ خود را از طریقِ پنج عنصرِ مطلقِ کیهانی اعمال خواهد نمود. عملکرد از طریقِ پنج عناصرِمطلقِ کیهانی ، به شکلِ افزایشِ  بلایای طبیعی نظیر زلزله ها، سیل ها ، طغیانِ آتشفشانها، گردبادها و غیره ، نمایان می گردد. به نمودارِ زیر مراجعه شود.

Global warming facts - sattva raja and tama

توجه داشته باشید که منظورمان از تمرینِ معنوی، تمرینِ معنوی است که مطابق با اصولِ شش گانه ی تمرینِ معنوی باشد. برای توضیحاتِ بیشتر به بخشِ کلاسِ آموزشی SSRF  مراجعه شود.

هرگاه عنصرِ مطلقِ خاک تحت تاثیر قرار گیرد، زلزله ایجاد می شود. هرگاه عنصرِ مطلقِ آب تحت تاثیر قرار گیرد، آنگاه می تواند هم منجر به بالا رفتن آب شود ( نظیرِ سیل ها یا بارشِ برفِ بیش از اندازه که منجر به عصرِ یخبندان  شود) یا می تواند منجر به بی آبی شود ( مثلِ خشکسالی ).

فجایع شرح داده در بالا کاملاً آشکار هستند؛ بنابراین ما از وجودِ آنها آگاه هستیم. با این وجود، افزایشِ راجا – تاما، اثرِ بدتر و بیش از اندازه برروی بدن، ذهن و خِرَدِ فرد فرد و تمامیِ انسان ها دارد. این اثر، نا آشکار و ناملموس است، و به آسانی تشخیص داده نمی شود و آدمی تنها زمانی از آن آگاه می شود که به صورتِ تغییرِ شدیدِ اقلیمی نمایان گردد. متاسفانه در این  زمان، بسیاری از تغییرات، غیرِ قابلِ جبران هستند.

.

Global warming facts - COP15 Copenhagen 2009

تلاش های انجام یافته توسطِ رهبرانِ جهان، در گردهم آیی های بین المللی نظیرِ COP 15در 2009 و پس از آن، تنها به مقابله با گرمایشِ زمین در سطحِ فیزیکی کمک می کند. این بخشی است که در آن،  انسان بر طبیعت اثر می گذارد. ( یعنی 19% داده شده در دلیلِ 2 الف – 1 در نمودارِ قبلی که دلایلِ گرمایشِ زمین را بر طبقِ تحقیقاتِ معنوی انجام شده توسطِ SSRF، شرح می دهد). بقیّه ، اثرِ انسان برطبیعت است ، که در سطوحِ ذهنی و معنوی اتفاق می افتد که شناخته نشده است و بنابراین به آنها اشاره نمی شود.

Root causes of global warming

هرگاه ما روشِ معمولِ خود را در سطحِ ذهنی و معنوی تغییر ندهیم ( افزون براندازه گیری های فیزیکی نظیرِ کاهشِ نشرِ کربن) ، آنگاه اثراتِ گرمایشِ زمین، بلایایِ طبیعی غیرِ قابلِ پیش بینی و جنگ هایِ فاجعه باررا همچنان دردهه ی آینده تجربه خواهیم کرد. تنها تمرینِ معنوی است که ذهنِ آلوده ی آدمی را به ذهنی پاک تبدیل می نماید.

بنابراین، درکِ دلیلِ اصلیِ گرمایشِ زمین و بلایای طبیعی و برداشتنِ قدم هایِ مناسب برایِ ریشه کن ساختنِ آلودگیِ معنویِ راجا – تامادر جهان، ضروری است. بدین روش است  که  ما می توانیم در جهتِ  خیر رساندنِ ابدی و همه جانبه به بشریت ، حرکت نماییم. مراحلی که هر یک از ما باید طی کند را در مقاله مان با عنوانِ چه عملی را می توانم انجام دهم؟ شرح داده ایم.

2.2.4 حقایقِ گرمایشِ زمین : نقشِ ارواح ( دیوها، شیاطین ، انرژی های منفی و غیره)

در حالِ حاضر، نبردِ نا آشکار و پنهانِ شدیدی بینِ خیر و شر وجود دارد. ما این موضوع را در مقاله هایمان با عناوینِ “نبردِ میانِ خیرو شر” و  “آرماگدون “ به تفصیل شرح خواهیم داد.

عاملِ شتاب دهنده، ورایِ اکثرِ رویدادهای منفی که در خبرها می بینیم، در درجه ی اول، ارواحِ سطحِ برتر هستند. ارواحِ مرتبه ی بالاتر، میزانِ راجا – تامارا در انسان افزایش می دهند و مردم را تسخیر می کنند. آنها اختلالاتِ شخصیتی افراد ، نظیرِ نفرت از دیگران را تقویت می کنند و آنها را وادار می سازند تا بدترین اعمال را بروی پیروانِ خود انجام دهند. تمامی این عوامل، راجا – تامارا در جهان افزایش می دهد. تنها با راه کارهای معنوی نظیرِ انجامِ تمرینِ معنوی مطابق با

اصولِ شش گانه ی اصلیِ تمرینِ معنوی  می توان با ارواح مقابله کرد.

 

3. چه زمانی این الگوهایِ غیرِ عادی فروکش می کنند؟

 

 در مقاله مان درباره ی آرماگدون، ما احتمالِ وقوعِ رویدادهای فاجعه بارشدید را پیش بینی کرده ایم ؛ مگر آنکه انسان راهِ خود را تغییر دهد و به شیوه ی ساتویک زندگی نماید و تمرینِ معنوی را بر طبقِ  اصولِ شش گانه ی جهانی تمرینِ معنوی انجام دهد.

این رویدادهای فاجعه بار می توانند هم به صورتِ بلایای طبیعیِ پیش بینی نشده و هم به صورتِ جنگ ها باشند. ویرانی حاصل، بیشتر زمین را از مردمی که طبیعتِ آنها  از نوعِ راجا – تامااست، پاک خواهد کرد. این وضعیتِ غیرِ عادیِ آب و هوا و گرمایشِ زمین، به جای بهبود یافتن، وخیم تر خواهند شد.

برای اطلاع ِ خوانندگان از شدتِ میزان تخریب، باید گفت که وقوعِ سونامی 2004 در آسیا،  یک هزارمِ شدتِ تخریبی است که در آینده زمین را ازراجا – تاما  پاک خواهد کرد. ویرانی ها، هم ناشی از بلایایِ طبیعی و هم به دلیلِ جنگ خواهند بود. پس از سالِ 2025 ، وضعیتِ بدِ آب و هوا بهبود می یابد و 60-50 سال پس از 2025 ، به حالتِ عادی بر می گردد.

4. بلایای زیستی

حقیقتِ جالبِ دیگری که از طریقِ تحقیقاتِ معنوی به آن پی برده ایم این است که دلایلِ ورایِ بیشترِ بلایای زیستی، نظیرِ ویروس های مرگ بار؛ مانندِ ایدز، اِبولا و آنفولانزایِ پرندگان،  ارواحِ سطحِ بالا هستند. پس از 2025 ، هنگامی که

نبردِ میانِ خیرو شر در دوره ی کوتاهِ کالی یوگ به پایان رسد، هیچ گونه ویروسِ مرگ بارِ جدیدی ایجاد نخواهد شد. با این وجود، ویروس های قبلی برروی زمین باقی خواهند ماند و نیاز به مداوا خواهند داشت.

 

5. خلاصه

 • گرمایشِ زمین، تغییراتِ اقلیمی و بلایایِ طبیعی به ما هشدار می دهند که ما تنها در آغازِ دوره ی پاک سازیِ معنوی برای ریشه کن شدنِ راجا – تاما  از جهان ، قرار داریم. در طیِ این فرآیندِ ویران گر در 15-10 سالِ آینده ، آگاهیِ الهیِ انسان افزایش خواهد یافت و او به خداوند نزدیک تر خواهد شد.
 • در مقاله ی دیگرمان با نامِ “به عنوانِ ساکنِ این جهان چه کاری می توانم انجام دهم؟” ما گزینه های مختلف را که به عنوانِ  انسان، برای به حداقل رساندنِ اثراتِ گرمایشِ زمین و دورانِ ویران کننده ی آینده ، در پیش خواهیم داشت، به تفصیل شرح داده ایم.   

 

 

 

 • آیا راهکارهای مقابله با گرمایشِ زمین بدونِ تغییراتِ درونی در انسان موفقیت آمیز خواهند بود؟

 

لینک های وابسته

 

مقالات مرتبط در بلاگِ SSRF

 

 

^بالا