1-FARSI_Sleeping-late

1. پیشگفتاری بردیر خوابیدن در شب

همه ما میخواهیم بدانیم که چگونه خوب بخوابیم تا هنگامیکه بیدار می شویم در بهترین حالت باشیم. یکی از مهمترین علل در چگونگی خوب خوابیدن زمان به خواب رفتن است . بسیاری از ما تجربه کرده ایم زمانیکه دیر می خوابیم روز بعد حال خوبی نداریم. بعضی در مورد اثر منفی دیر خوابیدن در شب از نظر فیزیکی و روانی مطلع هستند. با این حال افراد به دلیل فشار کار یا مهمانی ، بیشتر و بیشتر دیر بخواب می روند. در این مقاله ما نگاهی به بعد ناآشکار دیر خوابیدن می اندازیم . این به ما کمک خواهد کرد که تصمیم عاقلانه ای در مورد چگونگی خوب خوابیدن از دیدگاه زمانی که چه ساعتی از شب باید بخوابیم را بگیریم.

2. تحقیقات های معنوی در مورد چگونگی خواب خوب زمان به خواب رفتن

  سالکان اس اس ار اف که دارای حس ششم پیشرفته یا ادراک خارج (ای اس پی ) هستند. بررسی هایی درباره ی احساس تاثیر سطح معنوی زمان بخواب رفتن را که بعنوان یک پارامتر در چگونگی خواب خوب است انجام داده اند.

دانش الهی که آنان دریافت کردند توسط حضرت دکتر آتاوالی تائید شده است .

3. فواید فعالیت های افراد در اوقات پس از غروب آفتاب

از طلوع تا غروب خورشید جهت عقربه های ساعت با فرکانس های مثبت در جو حرکت می کنند. پس ار غروب ساعت مخالف با فرکانس های مثبت شروع به حرکت در جو می کند. از این رو از فواید فعالیت های خود پیشرفت کمتر و کمتری بدست می آوریم . برای درک بهتر با جزئیات بیشتر به ما اجازه دهید 12 ساعت بین طلوع و غروب آفتاب را تقسیم بر 4 کنیم و هر بخش را 3 ساعت در نظر بگیریم. نمودار زیر نشان میدهد که فواید فعالیت های ما پس از غروب آفتاب چگونه به خطر می افتد. ( در این مثال ما 6:00 بعد از ظهر را زمان غروب و 6:00 بامداد را زمان طلوع خورشید قرار داده ایم.)

2-FARSI-sleeping-late-at-night-quadrant

4. افزایش نفوذ پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار راجا تاما در شب

ساعت بعد از غروب آفتاب یک دوره از فعالیت های پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار بالاتر از راجا تاما است . این پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار راجا تاما با پیشرفت شب افزایش می یابد. پایه اساسی جز؛ ناآشکار راجاتاما منجر به فعا لیت های مثبت است . از این رو زمانی که ما سعی میکنیم چیزی را بعد از غروب آفتاب انجام دهیم آن باید برخلاف جذر و مد بالاتر پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار راجا تاما باشد. بنابراین مقدار زیادی از انرژی ما فقط در غلبه بر افزایش تاثیر منفی پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار راجا تاما هدر میرود. در نتیجه برای به انجام رساندن هر نوسان ما انرژی خیلی بیشتری را به مصرف می رسانیم.

نوسان توسط پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار ساتوا، راجا تاما 5 % است . در طول ساعات اولیه صبح پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار ساتوا در بالاترین حد خود است . همانطور که خورشید بالا میرود یعنی در طول روز ، پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار راجا به طور پیوسته افزایش می یابد با غروب آفتاب پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار تاما شروع به افزایش می کند و بالاترین زمان آن حدود 12 تا 3 صبح است . بنابراین ساعات اولیه صبح بهترین زمان برای به انجام دادن هر گونه فعالیت  مثبت است. به این دلیل است که ساتویکتا در جو افزایش می یابد ظرفیت کاری نیز افزایش می یابد .به دلیل کم شدن پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار راجا و تاما ، مقاومت در برابر فعالیت های پایین تر است

5. تاثیر ارواح در شب

یکی دیگر از عوامل مهم در نظر داشتن تاثیر اشباح ( ارواح خبیث ، شیاطین ، انرژی های منفی، و غیره. ) است .

با توجه به افزایش مداوم در پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار تاما پس از غروب آفتاب ، نفوذ روح در دو روش افزایش میابد.

  •  افزایش توانایی برای بهره برداری از انرژی سیاه و یا منفی از محیط زیست
  •  افزایش توانایی از این انرژی ، بعنوان مثال تخلیه مردم از انرژی حیاتی خود و قراردادن افکار منفی در ذهن آنها.

نفوذ آنها بعد از گرگ و میش شدن هوا به تدریج افزایش می یابد و0 پس از نیمه شب به بالاترین زمان می رسد . در این زمان از 12 تا 3 صبح به حداکثر مدت نفوذ خود می رسد، در بالا توضیح داده شده. از این رو ما بیشتر درمقابل حملات آن ها آسیب پذیر هستیم.

6. خلاصه

بنابراین بغیر از اثرات جسمی و روانی دیر خوابیدن در شب ، در سطح معنوی بیش از حد دیر به خواب رفتن در اواخر شب مضر است . هم چنین هنگامیکه ما شب دیر میخوابیم همواره صبح دیر از خواب بیدار می شویم . همانطوریکه در پایه ی اساسی جز؛ ناآشکار ساتوا توضیح داده شده است آن در بالاترین حد خود در ساعات قبل از طلوع آفتاب ،و فقط ساعاتی بعد از آن است . از این رو اگر ما در ساعات اولیه صبح کارنکنیم منافع افزایش یافته ساتویکتا را از دست میدهیم. بنابراین برای این که بتوانیم حداکثر استفاده را از زمان ببریم ، بهتر است شب دیر نخوابیم .